15 jan. 2021
Overføring av familiebedriften til barna

Overføring av familiebedriften til barna – dette bør du tenke på

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus innen revisjon og rådgivning

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Bidragsytere
15 jan. 2021
Relaterte temaer Vekst Jus

Mange er usikre på om arveavgift vil gjeninnføres og om det er hensiktsmessig å overføre formuen til barna før det eventuelt skjer. 

Oppsummert: 
  • Dersom arveavgiften gjeninnføres, kan det bli dyrt å overføre familiebedriften til barna.
  • Det krever løpende opplæring, innsikt, forventningstilpasning og tillit for å overlevere selskapet til neste generasjon.

Vi ser nærmere på hvorfor dette temaet er aktuelt, hva du bør være oppmerksom på, og ikke minst hva du kan gjøre for å forberede barna på et generasjonsskifte.

Arveavgiften ble fjernet i 2014, men kan bli gjeninnført dersom det blir et regjeringsskifte ved høstens stortingsvalg. Den gang det var arveavgift oppstod det gjerne «konstruerte» generasjonsskifter der barna ble tatt inn på eiersiden på et tidlig tidspunkt for å spare arveavgift. Mange av dagens eiere har nok følt at familiebedriften ble overført til dem unaturlig tidlig. For mange har det også fått konsekvenser å bli formuende i ung alder. Bortfall av arveavgiften har gitt eiere større frihet til å gjennomføre generasjonsskifter på et tidspunkt som kjennes riktig for dem og bedriften.

Begrunnelsen for at arveavgiften ble opphevet var at den rammet urettferdig, ikke fungerte så godt og i realiteten ga liten gevinst til staten. Dersom arveavgiften gjeninnføres, kan det bli dyrt å overføre familiebedriften til barna. Det skyldes både at satsene for arveavgift kan bli høyere enn etter den gamle loven, og fordi ikke-børsnoterte aksjer trolig vil bli verdsatt til tilnærmet markedspris. Mange eiere vurderer derfor å overføre formue til barna mens dette kan gjøres uten å betale arveavgift.  

Når kan arveavgiften tidligst bli gjeninnført?

Dersom vi får et regjeringsskifte med partier som ønsker å gjeninnføre arveavgiften, er det usikkert når avgiften tidligst kan gjeninnføres i praksis. Mest sannsynlig må det utarbeides en helt ny lov som er tilpasset dagens situasjon. Det vil kreve lovforarbeider, høringer og uttalelser, og det er vanskelig å si hvor lang tid dette arbeidet vil ta.

Vi er kjent med enkelte artikler som antar at en lov om arveavgift kan gis tilbakevirkende kraft, men Grunnlovens § 97 vil trolig sette en stopper for dette. Dersom man velger å innføre arveavgift basert på en «kopi» av den gamle loven, er det naturlig å anta at arveavgift tidligst kan bli innført med virkning fra 1. januar 2022, eller tidligst fra tidspunkt for fremleggelse av statsbudsjettet for 2022, altså i oktober 2021.

Husk at rådigheten til aksjene må overføres fullt ut til barna 

Generasjonsskifter gjennomføres gjerne over tid og på en måte som gjør at giver beholder aksjer med stemmekontroll når barna skal tre inn som aksjonærer. I tillegg sikrer ofte giver seg økonomisk ved å sørge for at egne aksjer også gis forlodds rett til utbytte, typisk A-aksjer med full stemmerett og utbytterett, mens B-aksjer med begrenset stemmerett og utbytterett overføres til barna.

Rett før arveavgiften ble opphevet, varslet Skatteetaten at de ønsket å innskjerpe sitt syn på når en aksje anses overført til mottaker. Utgangspunktet i den tidligere arveavgiftsloven var at en gaveoverføring av aksjer var gjennomført så lenge giver med endelig virkning har gitt fra seg rådigheten eller den etter forholdene vesentlige rådighet over aksjen.

Dette ville bero på en konkret vurdering, der aksjenes stemme- og utbytterett trolig ville bli tillagt vekt. Siden arveavgiften ble opphevet kort tid etter Skatteetatens uttalelse, ble det ikke etablert noen praksis eller konkrete føringer. Men Skatteetatens syn vil mest sannsynlig bli videreført i en eventuelt ny lov om arveavgift. En overføring av aksjer til barn som tilpasning i forkant av en eventuell gjeninnføring av arveavgiften bør derfor gjennomføres på en slik måte at rådigheten til aksjene anses å være overført til barna.

Forbered barna på det som kommer

Vel så viktig som å vurdere kostnaden ved en eventuell gjeninnføring av arveavgift vil det være å forberede barna på hva en overføring av familiebedriften vil medføre for dem.

Overføring av arv kan by på fantastiske muligheter, men kan også skape en belastning for mottakeren. Barna vil kanskje stille seg spørsmålet om de kan leve opp til alt som de føler forventes av dem. Et tilbakevendende tema er spørsmålet om andre mennesker faktisk liker dem for den man er, eller om vennskapet skyldes at man har noe å tilby. Dette reiser igjen spørsmål om identitet og tvil om forretningsrelasjoner og vennskap.

Barna kan også stille spørsmål ved egen karriereutvikling – er jeg fri til å velge, eller er min vei forhåndsbestemt? Hverken skolen eller universitetet forbereder barna på utfordringer knyttet til deres rolle som eier og det ansvaret de bevisst eller ubevisst vil bære.

For at overføring av formuen skal bli best mulig for både formuen, selskapet, dine barn, resten av familien og deg selv, er det flere forhold dere kan tenke gjennom og begynne å jobbe med. Vi har bistått familiebedrifter fra hele Norden med generasjonsskifter, og har samlet noen tips:

  1. Start tidlig med å lære barna om hva det betyr å være eier, om roller og ansvaret.  Kunnskap om dette gir dem mulighet og frihet til å velge sin egen fremtid.
  2. Opprett møteplasser der barna kan bygge tillit til seg selv og andre i ny rolle, oppsøk nettverk med andre eierfamilier og dra nytte av gode rammeverk for kunnskapsdeling, læring, informasjonsflyt og beslutningstaking.
  3. Hjelp barna med å bli engasjerte, utvikle et felles ønske om å gå i samme retning og bli kjent med hverandre som forretningspartnere, og lær dem å jobbe i team.
  4. La barna lære ved å prøve og feile. La dem begynne å jobbe tidlig, gi dem ansvar og still forventninger slik at de har mulighet til å forstå familiebedriften og dens verdier. Gi barna kunnskap slik at de kan være stolte av historien og det som alt er skapt, men også trygghet til å skape noe selv og bygge opp egen selvfølelse. La dem kjenne på at de er bra nok. 
  5. Husk at barna dine ikke skal bli som deg. De er en annen generasjon og må være annerledes for å ta verden – og familiebedriften – fremover.

Sammendrag

Dersom det blir et regjeringsskifte ved høstens stortingsvalg, kan arveavgift bli gjeninnført. Da kan det bli dyrt å overføre familiebedriften til barna.

Om denne artikkelen

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus innen revisjon og rådgivning

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Bidragsytere
Related topics Vekst Jus