15 apr. 2024
 Et bilde som viser forretningsfolk som sitter rundt et bord og engasjerer seg i strategisk planlegging og analyse av økonomiske dokumentrapporter.

Ny IFRS-regnskapsstandard for presentasjon og opplysninger

Skrevet av
Alvar Strandvold

Senior Manager, Faglig rådgiver, Assurance, EY Norge

Brennende opptatt av regnskapsfaget. Ivrig musiker og hobbysnekker. Familiefar.

Karoline Thu

Manager, Assurance, Faglig rådgiver, EY Norge

Brennende interesse for regnskapsfaget. Engasjeres av å jobbe i team. Elsker friluftsliv og hundetrening.

15 apr. 2024
Relaterte temaer IFRS og god regnskapsskikk

Den nye IFRS-regnskapsstandarden vil erstatte IAS 1 Presentasjon av finansregnskap og er et resultat av IASBs primæroppstillingsprosjekt.

Primæroppstillingsprosjektet til IASB har som formål å bedre kommunikasjonenen i regnskapsrapporteringen og å øke sammenlignbarheten mellom selskaper. IFRS 18 Presentation and Disclosure in Financial Statements ble publisert av IASB 9 april, og selv om flere elementer er videreført fra IAS 1, introduserer IFRS 18 flere nye krav knyttet til presentasjon og opplysninger i regnskapet. 

En ny publikasjon fra EY, IFRS Developments 223: The IASB issues IFRS 18 Presentation and Disclosure in Financial Statements, redegjør for de nye kravene: presentasjon i resultatregnskapet, ledelsesdefinerte resultatmål, plassering av informasjon og aggregering og disaggregering. 

For å etablere en mer standardisert resultatoppstilling inneholder IFRS 18 krav om at definerte summelinjer presenteres i resultatregnskapet, og at resultatoppstillingen deles i fem adskilte kategorier: drift, investering, finansiering, avviklet virksomhet og skatt. De tre første representerer nye kategorier sammenlignet med IAS 1. Klassifisering av inntekter og kostnader i de relevante kategoriene kan kreve skjønnsmessige vurderinger. 

Ledelsesdefinerte resultatmål («Management-defined performance measures» eller «MPM») er et nytt begrep, og er definert som et resultattall (inntekter og kostnader) som ikke er definert eller spesifisert i IFRS, og som benyttes i offentlig kommunikasjon utenfor finansregnskapet for å kommunisere ledelsens syn på selskapets resultat til brukerne. IFRS 18 krever opplysninger om alle ledelsesdefinerte resultatmål som benyttes i en egen note i regnskapet. 

Det skilles mellom presentasjon av informasjon i primæroppstillingene og opplysninger av informasjon i notene. Finansiell informasjon skal presenteres i primæroppstillingene for å gi et nyttig og strukturert sammendrag av inntekter, kostnader, eiendeler, forpliktelser, egenkapital og kontantstrømmer, mens annen vesentlig finansiell informasjon skal opplyses om i notene som et supplement til primæroppstillingene. I tillegg kreves det at informasjon blir aggregert og disaggregert basert på henholdsvis like og ulike kjennetegn. Siden formålet med primæroppstillingene er å gi en oppsummering, fører dette til at vesentlige punkter blir aggregert i primæroppstillingene, og disaggregert i notene. Også gjeldende standard har tilsvarende krav, men den nye standarden gir tydeligere og mer utfyllende veiledning. 

Den nye standarden gjelder fra perioder som begynner fra 1. januar 2027, men tidlig anvendelse av standarden er tillatt etter at EU har godkjent standarden. Flere selskaper kan ha behov for å oppgradere sine interne informasjonssystemer for å identifisere og innhente informasjonen som kreves. Dette betyr at selskaper som presenterer én sammenligningsperiode må ha gjort nødvendige tilpasninger innen 1. januar 2026 og selskaper som presenterer to sammenligningsperioder må ha gjort nødvendige tilpasninger innen 1. januar 2025. Det oppfordres derfor til å starte arbeidet med å tilrettelegge for de nye kravene tidlig.

Sammendrag

IASB publiserte 9. april 2024 den nye standarden for presentasjon og opplysninger, IFRS 18. Standarden trer i kraft fra 1. januar 2027, men selskaper anbefales å starte tidlig arbeidet med å tilrettelegge for de nye kravene.

Om denne artikkelen

Skrevet av
Alvar Strandvold

Senior Manager, Faglig rådgiver, Assurance, EY Norge

Brennende opptatt av regnskapsfaget. Ivrig musiker og hobbysnekker. Familiefar.

Karoline Thu

Manager, Assurance, Faglig rådgiver, EY Norge

Brennende interesse for regnskapsfaget. Engasjeres av å jobbe i team. Elsker friluftsliv og hundetrening.