Når data gjør medtech mer persontilpasset, hvordan vil du betjene morgendagens forbruker?

11 minutters lesing 16 feb. 2020

Vis ressurser

Medtech-selskaper må utvikle nye forretningsmodeller som sikrer rollen deres som en pålitelig partner i et dynamisk, tilkoblet økosystem.

D et er ikke krise i medtech i 2019: den globale medtech-bransjens inntekter og verdivurderinger fortsetter å stige. Men for å forbli relevant, må selskaper begynne å lage produktene som fremtidige pasienter/forbrukere og leverandører krever, mens de fremdeles oppfyller dagens behov. Det betyr å bevege seg bort fra nåværende forretningsmodeller som er avhengige av å selge produkter, og bevege seg mot modeller som prioriterer medtechs rolle som pålitelig partner i et dynamisk, tilkoblet økosystem i helsevesenet.

Denne 13. utgaven av Pulse of the industry (pdf) viser hvor industrien er i dag, distansen den har igjen å gå, og kursen den må følge for å komme dit.

Snart vil denne verdien bli drevet av de personlig tilpassede omsorgsmodellene som pasientforbrukere krever. Å levere dette vil kreve at medtech arbeider utenfor sine tradisjonelle forretningsmodellers komfortsone. Det vil trenge enheter som jobber sikkert og på tvers, kobler seg sammen for å fange og analysere data i sanntid, og leverer via smidige, datadrevne forsyningskjeder, bedre intervensjoner og omsorgsstyring.

Å oppnå denne transformasjonen kan endelig gi de bedre resultatene som behøves både for pasienter, og i et stadig mer kostnadsbevisst betalingsmiljø, for næringen selv.

Vis ressurser

ey mann mottar medisinsk skanning sett bakfra
(Chapter breaker)
1

Kapittel 1

Investerer medtech nok i sin egen fremtid?

Inntekter og verdivurderinger av medtech steg igjen i 2019, men bransjen må sikre sin fremtidige vekst.

I 2018-19 økte medtechs kollektive inntekter med 7 % til 407,2 milliarder dollar, medtechs tredje år med vekst på rad. Verdivurderinger er også robuste: medtechs kumulative offentlige verdivurdering steg 38 % i de 18 månedene som avsluttet 30. juni 2019, som langt overgår den bredere biovitenskapsindustrien.

Etter hvert som teknologiene smelter sammen, kan medtech være i sentrum for en revolusjon innen helsevesenet. Men investerer industrien i sin egen fremtid? Her er tallene mindre lovende.

Selv om FoU-utgifter økte med 11% i år, viser et blikk på det mer langsiktige bildet at veksten i både FoU-utgifter og selskapsinntekter fortsatt ikke har gjenvunnet nivået bransjen registrerte før finanskrisen i 2007.

Medtechs kommersielle resultat i 2019 i sammenheng

Bransjen avsetter fortsatt mer av kapitalen til tilbakekjøp og utbytte til investorer  enn til FoU-utgifter. Andelen som ble utbetalt til aksjonærene steg i 2018 tilsvarer nivåene medtech investerte i vekstaktiviteter. Med en fremtid avhengig av innovasjon, kan denne strategien glede aksjonærene på kort sikt, men har en langsiktig potensiell nedside. Bransjens villighet til å gi tilbake penger til aksjonærene tyder på usikkerhet om hvordan man investerer for vekst.

I 2019 er det færre milliardmuligheter i tradisjonell medtech. Likevel gjenstår mulighetene. Dette er Abbott sitt betydelige gjennombrudd med MitraClip, en reparasjonsenhet for hjerteklafffer, et eksempel på. Dette har ansporet en økning i anskaffelser og investeringer fra konkurrenter. Fremskritt i denne skalaen innen tradisjonelle innretninger er begrenset.

Med manglende klarhet i hva som blir neste store innovasjonen, er medtech-selskaper forsiktige med oppkjøp, spesielt med tanke på prisnivået for målselskaper. M&A-utgiftene økte i løpet av de 12 månedene som avsluttes 30. juni 2019, men transaksjonene blir mindre, med medtechs som prioriterer mindre overtakelser og porteføljeoptimalisering, i stedet for dristige eller transformative avtaler.

Etter hvert som teknologiene konvergerer, kan medtech være sentrum for en revolusjon innen helsevesenet. Men investerer industrien i sin egen fremtid?

Skepsis rundt uprøvde nye teknologier fortsetter å skade oppstartsbedriftene som leverer det tradisjonelle drivstoffet for medtech innovasjon. I det nåværende M&A-klimaet må mange oppnå refusjon før de søker den tradisjonelle utfartsveien for anskaffelse av et stort medtech-selskap. Og selv om risikovillig kapital fortsetter å strømme inn i medtech, falt de samlede finansieringsnivåene i bransjen for andre år på rad i 2018. Denne lette sammentrekningen i reist kapital speiler nedgangen i nye godkjenninger som når markedet i år via FDAs godkjenningsveier for PMA og 510 (k).

I mellomtiden sliter interessentene som har vært bransjens primære kunder over hele økosystemet. Med betalere som reduserer refusjonen til tilbydere, bruker sykehusnettverk penger forsiktig og misliker industriens tilbøyelighet til oppsalg fremfor å levere verdi. Kort sagt, medtechs interessenter ser ikke bransjen som en ekte partner som de kan samarbeide med. Når det gjelder de endelige sluttbrukerne, har medtech ennå ikke tatt skrittet mot å betrakte pasienter/forbrukere som sine virkelige kunder. Arbeidet er fortsatt fokusert på leverandørsystemer.

ingeniør som undersøker robotikkverksted
(Chapter breaker)
2

Kapittel 2

Hva er nøkkeltrendene for medtechs fremtid?

Når medtechs søker de rette tilbudene, kan diagnostikk, digital tech og data bli nøkkelen til å levere verdi.

Utover overskriftene for bransjen i 2019, avslører nærmere analyse fremveksten av fire viktige trender som signaliserer bransjens retning mot en mer personlig, datadrevet fremtid.

1.  Porteføljeoptimalisering

Det forsiktige M & A-klimaet er negativt for den samlede industriveksten, men medtechs strategiske tilnærming til å optimalisere selskapsporteføljer er et godt første skritt for å forberede seg på fremtiden.

Figur 2. Medtechs har fokusert M & A på å optimalisere porteføljene sine

I et miljø der kapitalen er knapp og tidslinjene for utvikling er lange og dyre, trenger selskaper å bruke kapitalen sin med omhu for å vinne – og fortsette å vinne. I stedet for en jevn strøm av oppkjøp, ønsker selskaper å investere mer i avtaler med potensial for å levere større gevinst. Selv om selskaper uten tvil trenger å gjøre mer for å investere i riktige nye teknologier og innovasjoner, antyder porteføljeoptimaliseringen som pågår, at medtechs prøver å identifisere områder der de er nødt til å vinne og investere med et langsiktig strategisk tankesett.

2. Diagnostikk uten bilder

Diagnostikk er området som tilbyr medetechs direkte tilgang til pasient-forbrukeren - og feltet blomstrer. Med en omsetningsvekst på 11% overgikk ikke-bildebaserte diagnoseselskaper industrien generelt. Som kontrast økte omsetningsveksten for terapeutiske apparater bare med 6 %. Disse sterke inntektstallene gjenspeiles i den høye interessen VC-oppstartsbedrifter viste for bransjen. Oppstartsebedrifter innen diagnostikk, som Thrive Earlier Detection, Click Diagnostics og uBiome, var blant de største finansieringsrundene i 2018.

Mye av oppmerksomheten gjenstår på den lukrative genomikk-undersektoren for ikke-bildediagnostikk. I 2019 fortsatte framgangen til genomikk mot tilgjengelighet for massemarkedet, takket være Illuminas kunngjøring om at de hadde inngått en avtale om å anskaffe Pacific Biosciences for 1,2 milliarder US dollar i november 2018.

3. Digital helse

En rekke nye godkjenninger fortsetter å understøtte mulighetene for digital helseteknologi. I oktober 2018 godkjente FDA det første utvidet virkelighet (AR)-systemet for kirurgisk trening, et OpenSight-system bygd på samarbeid mellom Novarad og Microsoft HoloLens. Samtidig godkjente byrået en jevn strøm av AI-algoritmer det siste året. AI (artificial intelligence) er en betydelig pådriver for desentralisert omsorg.

Diabetes er fortsatt det terapeutiske området som setter tempoet for det digitale helsemarkedet. Det siste året har vi sett markedssuksessen til Dexcom og Tandems interoperable system, som illustrerer at det ikke bare er enheter, men interoperable, pasientsentrerte nettverk av enheter og dataanalyse som erobrer markedsandeler.

4. Progressive tilbydere og betalere

Andre selskaper i økosystemet i helsevesenet ser ut til å revurdere forretningsmodellen sin. Tenk på Mercy, som har fulgt ideen om et sengeløst sykehus basert på fjernovervåkning, prediktiv analyse og integrerte klinikerteam. Andre ledende leverandører og kjøpere av produkter og tjenester jobber også for å integrere data.

Å bygge en levedyktig langsiktig modell for helsehjelpsdata, kan kreve at selskaper omfavner en åpen dataarkitektur som kan innlemme kjerneelementer som elektroniske helsejournaler uten å bli begrenset av eldre produkter. Betalere fortsetter også med å prøve å finne opp forretningsmodellen på nytt, med for eksempel UnitedHealthcare og Aetna som praktiserer verdibaserte tilnærminger.

Selv om disse trendene er viktige for fremtiden for medtechs forretningsmodell, er utfordringene for selskaper å identifisere hvilke skritt de kan ta nå for å forberede seg på fremveksten av en mer datadrevet, digital epoke i helsevesenet.

medisinsk produktdesigner som inspiserer hofteleddmodell
(Chapter breaker)
3

Kapittel 3

Hvordan kan medtech forberede seg på fremtiden nå?

Medtech vil trenge sikre tilkoblede enheter, smidige forsyningskjeder og den riktige forretningsmodellen.

Når økosystemet i helsevesenet blir mer tilkoblet, vil fremskrittene innen diagnostikk, genomikk, AI og andre nye datateknologier forsterke hverandre og drive en eksponentiell akselerasjon mot persontilpasset pleie. Til slutt vil dette transformere medtech på måter som ennå ikke kan forutses fullt ut. Vi kan imidlertid identifisere noen av de viktigste elementene som må etableres for å lykkes.

Et cybersikkert økosystem for datautveksling

 I USA alene er det blitt registrert brudd på helsedata med en hastighet på cirka én per dag i 2018-19. Dette sårbarhetsnivået må håndteres før et tilkoblet økosystem kan oppnås. Medisinsk utstyr må bli en del av løsningen.

Bedrifter som ønsker å vinne tillit, bør ikke vente på at regulatorene tar ledelsen: de bør gå proaktivt frem for å vise at de tar skritt for å sikre både produktene og dataøkosystemet rundt produktene sine. Bedriftene som tenker utover sin egen sårbarhet for det større spørsmålet om å bygge trygge nettverk for å flytte data rundt i økosystemet, vil være best posisjonert for å bli fremtidens pålitelige partnere.

Sikre forsyningskjeden

Manglene i datatilgjengelighet og tillit mellom interessenter begrenser effektiviteten av medtech-forsyningskjeden, noe som gjør det til et hovedmål for transformasjon. Med tilkoblede enheter som muliggjør en toveis dataflyt langs en forsyningskjede vil selskaper ha verktøyene til å skape mer smidige logistikkfunksjoner. Dette vil innebære å bruke sanntidsdata for å forstå ikke bare hvor produktene er i markedet, men hvor de bør være i neste omgang.

Når omsorg i økende grad kobles fra de tradisjonelle kanalene og institusjonene, vil dataforsyningskjeden bli like kritisk som produktforsyningskjeden, og medtechs må sikre disse datastrømmene for seg selv og sine interessenter.

Sikre forretningsmodellen

Når helsevesenet utvikler seg mot et mer dynamisk økosystem bygd på datadeling, bør medtechs identifisere hvilken forretningsmodell som representerer det beste middelet for å levere fremtidig verdi. Vår analyse kjennetegner fire forskjellige forretningsmodeller assosiert med medtechs, hver med svært spesifikke data- og analysebehov.

Figur 3. Forretningsmodeller for fremtiden og datakravene de vil møte
  1. Gjennombruddsinnovatører: Medtech har tradisjonelt generert verdi ved å lage innovative enheter som testes i kliniske studier. Framtidig suksess avhenger ikke bare av den nyskapende maskinvaren, men av bransjens evne til å koble seg på et utvidet dataøkosystem for å bidra til bedre helseresultater. I økende grad vil det ikke bare være et spørsmål om å lage innovative enheter, men å demonstrere hvordan bruken av dem kan gi bedre resultater.
  2. Håndtering av sykdom: Når mulighetene for datainnsamling øker via tilkoblede enheter, kan enhetene bli svært personlig tilpassede verktøy for enkeltpasienter for å håndtere sykdommen sin – en trend som allerede er synlig i diabetesmarkedet. I fremtiden vil man måtte se forbi de isolerte terapeutiske områdene for å levere helhetlig pleie, og maksimere bruken av data for å best mulig håndtere alle pasientens kroniske tilstander.
  3. Endring av livsstil: Forbrukerelektronikkutstyr utvikler seg allerede utover fitness- og ernæringsapplikasjoner for å gi sanntidstilbakemeldinger av medisinsk karakter, som kan hjelpe pasienter/forbrukere med å administrere sin livsstil mer effektivt. Tilstedeværelsen av sensorer, bærbare apparater og smarttelefonprogramvare representerer en enorm mulighet for selskaper til å utvikle denne «mykere» siden av personlig tilpasset medtech.
  4. Effektive produsenter: Selskaper som hovedsakelig fokuserer på å kutte marginer via forsyningskjedetransformasjon kan sikte seg inn mot det betydelige markedet innen lavteknologiske, råvare-medtech-produkter. For å lykkes i dette markedet, må medtechs bruke avansert dataanalyse for å drive operasjoner på et så effektivt grunnlag som mulig.
mann som får strålebehandling
(Chapter breaker)
4

Kapittel 4

Er medtech klar til å samarbeide for å bygge fremtidig verdi?

En datadrevet, personlig fremtid trenger et dynamisk økosystem – med interessenter som jobber sammen.

I 2019 skaper medtech allerede tilkoblede enheter. Det det ikke kan lage, er et tilkoblet økosystem å koble disse enhetene til. Det er fordi at å bygge et fungerende, sammenkoblet økosystem ikke er en oppgave som industrien kan påta seg alene – det må skje i et samarbeid mellom industri, regulatorer, tilbydere, betalere og pasienter/kunder. Det vil også involvere teknologiselskaper fra utenfor sektoren som spiller en forstørret rolle. Enkelt sagt, hvis medtech ikke kan styrke sine forbindelser med de andre interessentene, kan den ikke hente ut full verdi fra sine tilkoblede enheter.

I reisen mot å levere bedre pasientresultater, bedre tilgang og senke de samlede pleiekostnadene, er samarbeid i risikobasert kontrakt, operasjonell innretting og transparens i dataene grunnleggende krav.
John Liddicoat,
EVP and President, Medtronic Americas Region

To store sperrer hindrer industrien i å knytte tettere samarbeid med andre interessenter:

  • For det første, den tekniske utfordringen: manglende samspill mellom databehandlingssystemene som brukes på tvers av helsevesenet betyr at data er låst i siloer. Uten en delt digital infrastruktur er det ingen mekanisme som lar data flyte sømløst mellom interessenter.
  • For det andre er det ikke noe insentiv for andre interessenter å samarbeide om å utvikle den digitale infrastrukturen hvis de ikke føler at medtech-selskaper er i samsvar med verdiene. Det er få rollemodeller for interessenter som samarbeider i den grad som er nødvendig.

Det vil være en kontinuerlig utfordring å overvinne skepsis fra interessenter om medtechs evne til å være en pålitelig partner.Steg som vil bidra til å inkludere medtechs omfavnelse av verdibasert betaling som del av et tettere samarbeid. Som John Liddicoat, EVP og president, Medtronic Americas Region, sier: «I reisen mot å levere bedre pasientresultater, forbedre tilgangen og senke de totale pleiekostnadene, er samarbeid om risikobasert kontraktsinngåelse, operasjonell innretting og transparens i data grunnleggende krav.»

Figur 4. Hvordan fremtidig verdi vil bli levert

Noen medtech-innovatører legger allerede planer for en svært tilkoblet, datadrevet fremtid. Susan Tousi, Illuminas seniordirektør for produktutvikling, bemerker at selskapets mål er – «å koble smarte sequencere til Internett, til hverandre og til våre partneres applikasjoner gjennom en sømløs datavev», med intensjonen om å integrere «rike datastrømmer, åpne for nye analytiske muligheter og innlede en tid med digitalisert biologi.»

I en større skala representerer de tekniske og logistiske kravene til å bygge en «digital ryggrad» som kan aksepteres og brukes av alle interessenter, en langsiktig utfordring som kan kreve kompetanse med datasystemer som ligger utenfor bransjens nåværende evner.

Likevel kan medtechs begynne å ta for seg begge disse problemene i en lokal skala, ved å bygge enheter som fanger og deler data på en sikker måte, jobber tett på for å forstå deres virkelige kunders behov og bruker data for bedre å levere verdi til disse kundene. Det er opp til bransjen å ta de første skritt mot å konstruere det tilkoblede økosystemet, og de potensielle fordelene er betydelige for selskapene som benytter denne muligheten.

Sammendrag

Når den fjerde industrielle revolusjonen forvandler helsevesenet, vil pasientforbrukere bruke nye teknologier for å kreve og motta personlig tilpassede behandlinger når som helst og hvor som helst. Men for å forbli relevant, må selskaper begynne å lage produktene som fremtidige pasienter/forbrukere og leverandører krever, mens de fremdeles oppfyller dagens behov.

Om denne artikkelen