SAF-T

SAF-T (Standard Audit File-Tax) ble obligatorisk fra 1. januar 2020.

Hånd på tastatur med tall, piler og blått filter over

Verden blir stadig mer digitalisert, og norske skattemyndigheter ønsker enklere tilgang til bedriftenes regnskapsmateriale. Digitale innsendinger og analyser av data vil bli den nye hverdagen for de aller fleste bedrifter.

SAF-T Financial (Standard Audit File-Tax) ble obligatorisk fra 1. januar 2020. Alle bokføringspliktige skal derfor kunne gjengi elektroniske bokførte opplysninger i XML-format på forespørsel fra myndighetene. Skatteetaten har også varslet at det vil bli innført ny digital MVA-melding basert på SAF-T standard MVA-koder. Forventet implementering er 1. januar 2022. 

På denne siden kan du lese mer om hva SAF-T er, hva din virksomhet må gjøre for å være klar for SAF-T og hvordan vi kan bistå dere. Vårt tverrfaglige team med kompetanse innen bokføring, IT og jus gir deg en komplett oppfølging. Vi har solid bakgrunn fra gjennomføringen av flere SAF-T-prosjekter, og vi har erfaring med om lag 30 ERP-systemer.

Standard Audit File Tax (SAF-T) i Norge

Se video

Hva er SAF-T?

SAF-T er en internasjonal OECD-anbefaling for elektronisk utveksling av et definert sett av regnskapsdata i et standardisert, men ikke teknisk spesifikt format. Norge har valgt å benytte standarden med XML-format. Virksomheter må derfor konvertere regnskapsdata til en XML-fil, for deretter å oversende denne datafilen elektronisk til skattemyndighetene.

Hovedformålet med SAF-T-filen er å effektivisere bokettersyn. SAF-T-filen gir skattemyndighetene et større analysegrunnlag enn tidligere. Det betyr at de kan gjøre dypdykk og kontrollere flere forskjellige områder, som for eksempel nasjonal skatt, internasjonal skatt, merverdiavgift, internprising og bokføringsloven.

 

20 spørsmål & svar om SAF-T

I møte med kunder får vi mange ulike spørsmål om SAF-T, har vi oppsummert noen av dem (pdf).

Hvem omfattes av regelverket?

Kravet om å rapportere i SAF-T-fil gjelder for alle bokføringspliktige, med unntak av bokføringspliktige som har mindre enn 5 millioner kroner i omsetning eller som har færre enn 600 bilag i året. Dette unntaket gjelder imidlertid ikke hvis bokførte opplysninger er elektronisk tilgjengelig.

Hvilke data skal inkluderes i SAF-T-filen?

SAF-T vil bli innført i flere faser. I første fase vil obligatorisk innhold til filen være kontospesifikasjon (hovedbok), kunde og leverandørspesifikasjoner (reskontro), MVA-koder og nødvendige faste data.

Du finner detaljert beskrivelse av krav til innholdet i en SAF-T XML-fil på Skatteetatens nettside:

Fremtidige versjoner, i andre og tredje fase, vil inneholde krav om mer omfattende regnskapsdata som for eksempel detaljerte fakturaopplysninger, varelager, anleggsmidler og særavgifter. (se oversikten nedenfor).

De ulike fasene av SAF-T

Vi opplever for tiden at Skattemyndighetene snakker mindre om SAF-T implementering i faser, men mer om effektiviseringsprosjektet for MVA-meldingen og Skattemeldingen. Informasjonskravet fra selskapene vil nok bli utvidet, men vi avventer mer informasjon om detaljene, teknisk løsning og fremdriftsplan.

Når skal du sende inn SAF-T-filen?

SAF-T-filen skal kun sendes inn dersom din virksomhet får en kontroll av skattemyndighetene, og hvis myndighetene etterspør slike data. Første mulig tidspunkt for kontroll var 10. april 2020 i forbindelse med første MVA-termin.

Andre viktige lovendringer:

SAF-T-regelverket henger sammen med andre lovendringer som ble iverksatt i 2017 eller som vil bli iverksatt de neste årene, blant annet om MVA-melding og SAF-T Cash Register.

Mva-melding:

Dagens MVA-melding inneholder 19 faste poster på aggregert nivå. Den inkluderer også poster for beregning av innførselsmerverdiavgift, noe som var nytt fra 1. januar 2017. Denne meldingen vil etter hvert avvikles og erstattes av en ny digital MVA-melding hvor rapporteringen skjer fra regnskapssystemet. Den nye MVA-meldingen skal være kodebasert på grunnlag av standard SAF-T MVA-koder. Forventet ikrafttredelse er 1. januar 2022 og testing skal åpnes i 3. kvartal 2021.

SAF-T Cash Register (kassasystem):

Fra 2017 ble det innført nye krav til kassasystemer. Fra 2019 må alle bokføringspliktige som har kontantsalg benytte et produkterklært kassasystem. Dette innebærer at du må kunne fremskaffe omsetningsdata i et SAF-T Cash Register-format.

På Skatteetatens nettside finner du detaljerte beskrivelser av krav til innholdet i en SAF-T Cash Register XML-fil:

Hvordan blir din virksomhet klar for SAF-T?

Figuren nedenfor oppsummerer områder som det er viktig å tenke på i forbindelse med SAF-T-implementering og ved rapportering av XML-filen. 

Elementer som må på plass
Hvordan mappe kontoplan og mva-koder?

Kontoplan – Den bokføringspliktiges kontoplan må mappes til SAF-T kontoplan. Skattedirektoratet tillater ulike alternativer som SAF-T kontoplan:

MVA-koder – Den bokføringspliktiges MVA-koder må mappes til SAF-T MVA-koder. Oversikt over SAF-T-kodene fremgår av SAF-T-regelverket, som du finner på Skatteetatens nettsider (pdf). 

Hvordan håndtere konvertering til XML-format?

I første omgang er det viktig at du har en dialog med systemleverandøren din. De aller fleste systemleverandører vil levere funksjonalitet som gjør det mulig å lage XML-filen.

Når SAF-T støtte er på plass i økonomisystemet for den bokføringspliktige er det viktig å kvalitetssikre dataene og prosessene. Ved den minste formatfeil i XML filen vil den feile ved opplastning til Altinn.

Hva hvis din virksomhet ikke klarer å implementere SAF-T i økonomisystemet?

Dersom den bokføringspliktige ikke har mulighet til å produsere SAF-T filen fra sitt økonomisystem, er man avhengig av å produsere filen på en alternativ måte.  Derfor har vi utviklet et verktøy som blant annet kan håndtere konvertering av data fra ERP-systemet og over til XML-formatet som kreves av kontrollmyndighetene.

Vet du egentlig hvilke data du har i regnskapet ditt?

Husk at dataene du sender inn til myndighetene kan inneholde feil. Det kan være feil bruk av MVA-koder, feil fradragsføring, eller følgefeil i ERP-systemet som du ikke har oppdaget.

SAF-T-filen gir skattemyndighetene et større analysegrunnlag enn tidligere. Det betyr at de kan gjøre dypdykk og detaljkontroller innen flere forskjellige områder, som for eksempel nasjonal skatt, internasjonal skatt, merverdiavgift, transfer pricing og overholdelse av bokføringsloven.

SAF-T modell som viser forskjell mellom Norge og utlandet

Vi anbefaler derfor at du har et bevisst forhold til dataene dine, og at du regelmessig analyserer dataene internt for å forsikre deg om at du hele tiden har korrekte data og er klar for en elektronisk kontroll.

Slik kan EY bistå din virksomhet

EY har levert et bredt spekter av SAF-T-tjenester til bedrifter i Norge og i andre europeiske land. Basert på disse erfaringene har vi utviklet et eget verktøy, Digital Tax Hub, for teknisk validering, konvertering og analyse av SAF-T data. Dataanalysene har ikke bare avdekket feil, men også bidratt til store kostnadsbesparelser, blant annet gjennom forbedret selskapsstruktur og vareflyt.

EYs SAF-T-tjenester og SAF-T teknisk støtte
EY tilbyr SAF-T Guick assessment, SAF-T solution og Construction
1. SAF-T Quick Assessment

I SAF-T Quick Assessment gjennomgår vi og identifiserer mulige problemstillinger knyttet til implementering av SAF-T i din virksomhet.

 • Gjennomgang av det SAF-T-tekniske materialet og veiledning av generell karakter
 • Gjennomgang av selskapsstruktur og relevant teknisk infrastruktur (inkludert forsystemer omfattet av bokføringsloven)
 • Overordnet gjennomgang av masteroppsettet i ERP-systemet for å identifisere utfordringer for SAF-T-rapportering
 • Kartlegging av muligheten for XML-rapportering fra ERP-systemet
 • Overordnet analyse av forhold som ifølge bokføringsloven påvirker bruk av MVA-koder og krav til kontoplanen
 • Veiledning for mapping av kontoplan og MVA-koder 
2. EYs SAF-T Solution

I tjenesten SAF-T Solution inngår bruk av EYs Digital Tax Hub som blant annet kan validere, konvertere og gjennomføre analyse av data i SAF-T-filen.

Modell som viser EYs SAF-t løsning
EY kan bistå teknisk med:
 • Generering av SAF-T XML fil basert på datauttrekk av økonomisystemet
 • Teknisk validering av SAF-T-XML fil
 • Analyser og kontroller av dataene i SAF-T-filen

Våre analyser og kontroller er basert på vår kunnskap om risikoområder innenfor regnskap, bokføringsloven, merverdiavgift og skatt. Vår database av analyser og kontroller utvikles løpende basert på vår erfaring med skattemyndighetenes fokus- og kontrollområder.

I tillegg til analyser og kontroller, leser EYs SAF-T verktøy dataene i XML-filen og gjenskaper resultatregnskapet, balanse og MVA-melding.

Eventuelle avvik mot selskapsrapportert regnskap, næringsoppgave og MVA-melding må identifiseres. Årsaker må avklares og feil må rettes opp.

Avvik kan for eksempel skyldes at:

 • XML-filen ikke inneholder et fullstendig sett av data
 • mappingen av kontoplan eller mva-koder er feil
 • filen inneholder systemgenererte feil
3. EYs SAF-T Construction

Vi kan bistå med teknisk og faglig kompetanse ved utvikling av nye eller eksisterende SAF-T-løsninger og tilhørende prosesser.

 • Design, utvikling, realisering og/eller test av teknisk løsning (ERP, datavarehus og rapporteringsløsninger)
 • Prosessforbedring
 • Prosjektstyring
 • Oppdatering av økonomi manualer (rutiner og ansvarsbeskrivelser)
 • Opplæring av personell

 

Kontakt oss