5 minutters lesing 28 okt. 2021
Data med hender sollys gjennom vindu

Hva vet vi om ny digital MVA-melding?

Av Cecilie Dyrnes

Partner, Advokat, Tax & Law, EY Norge

Engasjert og nysgjerrig med sterkt fokus på kompetanseutvikling. Skriver også fagbøker og twitrer om merverdiavgift. Trives på sjøen og på fjelltopper, sommer som vinter.

5 minutters lesing 28 okt. 2021
Relaterte temaer Skatt

Fra 2022 innføres ny digital skattemelding for MVA i Norge som erstatter dagens skjemabaserte melding. Vi svarer på sentrale spørsmål som oppstår i den forbindelse. 

1: Hvor mange forskjellige MVA-meldinger finnes det i dag og hvilke av disse blir nye?

Per i dag finnes det syv ulike MVA-meldinger:

  1. Ordinær skattemelding for merverdiavgift (RF-0002)
  2. Merverdiavgift for primærnæringene (RF-0004)
  3. Skattemelding for omvendt avgiftsplikt (RF-0005)
  4. Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon (RF-0009)
  5. Skattemelding for utenlandske tilbydere ved e-handel (VOEC)
  6. Skattemelding for lottfiske
  7. Skattemelding for havari

Det er ny versjon av skattemelding nummer 1 og 2 som implementeres fra 1. januar 2022. Ny versjon av de øvrige meldingene skal også komme i løpet av 2022, men det er per i dag ikke angitt noen tidspunkter.

2: Når implementeres den nye ordinære MVA-meldingen?

Den nye skattemeldingen (RF-0002) skal implementeres med virkning fra 1. januar 2022, det vil si fra og med første avgiftstermin 2022. Det legges ikke opp til noen overgangsordning og heller ingen mulighet til å søke om dispensasjon.

3: Hva er nytt i den nye MVA-meldingen?

Den nye MVA-meldingen er ikke skjemabasert og vil ikke ha faste poster slik som i dag. Den nye meldingen vil som utgangspunkt være basert på rapportering direkte fra regnskapssystemet eller sluttbrukersystemet via et teknisk grensesnitt (API). Det er standard SAF-T MVA-koder som skal benyttes ved rapporteringen. Disse standardkodene ble utviklet i forbindelse med implementeringen av SAF-T Regnskap fra 1. januar 2020. I tillegg vil den nye meldingen inneholde egne felter for uttaksmerverdiavgift, tap på krav, justering og tilbakeføring.

Dersom bedriften i en avgiftstermin ikke har transaksjoner, skal det fortsatt leveres såkalte «0-oppgaver».Dette vil bli enklere med den nye digitale versjonen da man slipper å fylle ut poster, men bare skal krysse av i et eget standardfelt.

4: Hvordan er SAF-T-kodene satt opp?

SAF-T-kodeoppsettet består av 30 koder, hvor 25 av dem blir obligatoriske i den nye MVA-meldingen (gitt at man har de aktuelle transaksjoner som er knyttet til kodene). Dette betyr at tallene som rapporteres i den nye MVA-meldingen ikke avviker fra de tallene man rapporterer pr. i dag, men rapporteringen blir mer oppsplittet enn tidligere.

Når det gjelder kompensasjonsordningen for kommuner, fylkeskommuner og visse private enheter som utfører kommunale oppgaver, benyttes de samme kodene, men med prefikset «K» foran.

5: Er dette en del av et felles europeisk kodeoppsett for MVA i EU/EØS-landene?

Nei, Norge har sitt eget SAF-T MVA kodeoppsett. Slik rapportering i andre europeiske land kan derfor være annerledes. 

6: Vil dagens avgiftsterminer endres?

Nei, dagens system med avgiftsterminer videreføres. Hovedregelen vil fortsatt være 2-månedlige terminer. Man kan fortsatt søke om kortere terminer eller årstermin dersom vilkårene for dette er oppfylt. Reglene om dette finnes i skatteforvaltningsloven kap. 8.

7: Blir det endringer i leverings- og betalingsfrister?

Nei, de samme fristene for innlevering av MVA-melding og innbetaling av merverdiavgiften skal videreføres.

8: Vil det være særregler for visse bransjer, f.eks. offentlig sektor?

Nei, det er ikke lagt opp til særordninger for bestemte bransjer. Kommuner og andre offentlige etater som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret er underlagt de samme kravene som private næringsdrivende.

9: Har man plikt til å levere den nye MVA-meldingen direkte fra ERP-systemet, såkalt «system-til-system»?

Nei, man kan velge enten å levere digitalt direkte fra et regnskapssystem/sluttbrukersystem, eller via en portal som skal hete «Mine MVA-meldinger». I denne portalen kan man enten legge inn tallene pr. SAF-T MVA kode manuelt eller ved at man laster opp en xml-fil. Det er ikke en fullstendig SAF-T fil som eventuelt skal lastes opp, men en egen xml-fil med de opplysningene som skal inngå i MVA-meldingen. Uavhengig av hvilken metode man velger for innlevering vil meldingen være basert på standard SAF-T MVA-koder. Det samme gjelder validering, se pkt. 12 nedenfor. Det er derfor sentralt at det er mulig å knytte løpende bokføring opp mot standard SAF-T MVA-koder.

10: Hva med rapportering for en fellesregistrering?

I fellesregistreringer vil det ofte finnes selskaper som benytter ulike regnskapssystemer. Det legges her opp til at fellesregistrerte enheter skal kunne rapportere samlet i portalen «Mine MVA-meldinger». Den fellesregistrerte enheten må konsolidere tallene for alle selskapene i den fellesregistrerte enheten før tallene legges inn eller lastes opp via xml-fil i portalen.

11: Vil det være kommentarfelt i den nye digitale MVA-meldingen?

Ja, det vil være kommentarfelt både pr. linje (SAF-T MVA-kode) og samlet pr. melding. I tillegg vil det være anledning til å laste opp vedlegg. Det kan lastes opp inntil 50 vedlegg pr. melding med en størrelse på inntil 25 MB pr. fil. Dette vil gjøre det enklere å knytte forklaringer om aktuelle transaksjoner til det som rapporteres i MVA-meldingen. Skatteetaten vil etablere forhåndsdefinerte, standardmerknader som kan benyttes til den enkelte kode. Ved å benytte slike forhåndsdefinerte merknader vil Skatteetaten ikke foreta manuell behandling av denne MVA-meldingen i motsetning til der man skriver egen fritekst.

12: Hva betyr det at den nye meldingen valideres ved innsending?

Valideringen betyr at det skjer en automatisk kontroll både av meldingsformatet og av innholdet i og sammensetningen av elementene i MVA-meldingen. Meldingen kan bli avvist dersom det identifiseres avvik. Det som kontrolleres vil for eksempel være at summen av beregnet MVA fra hver avgiftslinje skal være lik summen MVA i meldingen, at beregnet utgående MVA skal stemme med grunnlaget ganger gjeldende avgiftssats og at det ved innførsel av varer med fradragsrett alltid skal være beregnet utgående avgift. Formålet med valideringen er å sikre korrekt rapportering, samt at bedriften skal få mulighet til å få beskjed om avvik utenfor Skatteetatens kontroller. 

Det skal opereres med to ulike alvorlighetsgrader av avvik: «avvikende skattemelding» og «ugyldig skattemelding». Den sistnevnte kategorien medfører at skattemeldingen ikke anses levert. Eksempler på feil som medfører «ugyldig skattemelding» er blant annet at tap på krav, uttak og justeringsbeløp rapporteres i felt tilknyttet feil kode.

Validering vil skje uavhengig av hvilken metode som benyttes for innlevering, jf. punkt 9.

13: Vil rapportering skje på transaksjonsnivå i den nye MVA-meldingen?

Nei, rapportering av merverdiavgift skal fortsatt skje på aggregert nivå, som i dag. Skatteetaten skriver på sine nettsider at de jobber med et forslag om å innføre plikt til rapportering på transaksjonsnivå i tillegg til den nye MVA-meldingen (såkalt salgs- og kjøpsmelding).

14: Hva er salgs- og kjøpsmelding?

Salgs- og kjøpsmelding er periodisk rapportering av informasjon på transaksjonsnivå (fakturadata) til Skatteetaten. Den 26. august 2021 sendte Skatteetaten ut et forslag om innføring av slik salgs- og kjøpsmelding på høring, med høringsfrist 26. november 2021.

Det foreslås at salgs- og kjøpsmelding skal implementeres fra og med 1. januar 2024. Det legges opp til en testperiode i forkant av 2024, og det uttales spesifikt at det ikke vil bli ilagt sanksjoner det første operative året. Målet er at et fullt utviklet system skal være i gang fra 1. januar 2025.

Ifølge forslaget skal plikten til å levere salgs- og kjøpsmelding gjelde alle bokføringspliktige og også offentlig sektor. Det foreslås unntak for bokføringspliktige med mindre enn 200.000 eller 500.000 i årlige driftsinntekter. Det er ønsket innspill på beløpsgrensen. Plikten skal omfatte alle salgs- og kjøpstransaksjoner, herunder kontanttransaksjoner som kreves spesifisert i kunde- og leverandørspesifikasjon (reskontro), jf. bokføringsforskriften § 3-1 annet ledd. Salg til og kjøp fra privatpersoner omfattes også, men navn og ID på privatpersoner skal ikke oppgis.

For bokføringspliktige virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret foreslås det at salgs- og kjøpstransaksjonene skal leveres med samme hyppighet og med samme leveringsfrister som den ordinære tomånedlige MVA-meldingen, dvs. seks ganger pr. år. Det samme gjelder offentlig virksomhet.

Forslaget legger opp til at opplysningene skal rapporteres elektronisk i en standardisert struktur basert på SAF-T.

15: Vil det åpnes for testing av den nye digitale MVA-meldingen?

Skatteetaten foretar for tiden testing av system-til-system løsningen sammen med systemleverandører. Videre foretas det brukertesting av portalløsningen i samarbeid med systemleverandører og inviterte bedrifter. Ifølge et publisert referat fra et møte mellom Skatteetaten og systemleverandørene i februar 2021, uttales det at systemleverandørene i varierende grad har startet med forberedelsene. Men det signaliseres at disse vil være klare før testingen åpner. Våre erfaringer med SAF-T tilsier likevel at bedriften bør starte en aktiv dialog med sin systemleverandør i god tid før implementeringen av nye løsninger. 

16: Hva skjer hvis man ikke har «mappet» sine egne MVA-koder til SAF-T MVA-kodene?

Dersom man ikke er SAF-T-klar og ikke har mappet (koblet) sine egne MVA-koder opp mot standard SAF-T MVA-koder, kan man risikere at det ikke er mulig å levere MVA-meldinger i 2022. Vi anbefaler sterkt at man gjennomgår egne MVA-koder og kvalitetssikrer mappingen i god tid før 2022. Kvalitetssikring av mappingen vil bidra til at man får avdekket eventuell feil bruk av MVA-koder, som igjen kan medføre at ny digital melding blir avvist ved valideringen, jf. punkt 12 ovenfor.

17: Hva er forskjellen på SAF-T Regnskap og ny MVA-melding basert på SAF-T MVA-koder?

SAF-T Regnskap er hjemlet i bokføringsforskriften § 7-8. Bestemmelsen gjelder plikten til å sende inn visse regnskapsdata i et standard format (SAF-T) dersom Skatteetaten ber om det i en kontroll. Den SAF-T filen man sender inn i forbindelse med kontroll er en såkalt revisjonsfil på transaksjonsnivå hvor Skatteetaten vil gå gjennom og analysere historiske tall.

Den nye digitale MVA-meldingen er løpende rapportering av utgående og inngående merverdiavgift, og medfører ikke at man skal sende inn en fullstendig SAF-T-fil hver avgiftstermin. Men den løpende MVA-rapporteringen vil likefullt baseres på standard SAF-T MVA-koder og vil inneholde aggregerte summer av bokførte transaksjoner knyttet opp mot disse kodene. Det er derfor viktig å avstemme MVA- rapporteringen med SAF-T-dataene før innsendelse.

18: Vil man fortsatt kunne korrigere tidligere innsendt MVA-melding?

Ja, men fra 2022 kan man ikke lenger benytte en såkalt «tilleggsmelding» der man kun angir tillegg i forhold til tidligere innsendt melding. Dette betyr at man bare kan levere såkalt «korrigert melding», der siste melding erstatter den tidligere.

19: Hva er konsekvensene dersom man leverer den nye MVA-meldingen for sent?

Det er ikke foreslått endringer i skatteforvaltningslovens regler om administrative reaksjoner. Dette betyr at konsekvensene ved for sen levering blir de samme som i dag. Det kan ilegges tvangsmulkt på ½ rettsgebyr pr. dag ved for sen levering. Rettsgebyret pr. 2021 er på 1199 kroner. Tvangsmulkten kan ikke overstige 50 ganger rettsgebyret.

20: Hvor finner jeg mer informasjon om ny MVA-melding fra myndighetene?

Du kan lese mer om dette på Skatteetatens nettsider.

Trenger du bistand?

Vi hjelper deg gjerne med forberedelse til den nye digitale MVA-meldingen. Vårt tverrfaglige team består av medarbeidere med kompetanse innen jus, regnskap og IT. Vi dekker derfor alle aspekter ved SAF-T og MVA og har solid erfaring med de fleste IT-systemer. 

Cecilie Aasprong Dyrnes, Advokat, Partner, EY Tax
Bente Kroslid Eide, Senior Manager, EY FAAS
Sverre Jarl Enger, Manager, EY FAAS Tech 

Sammendrag

Ny digital MVA-melding kommer i 2022. Den nye meldingen er basert på SAF-T MVA-koder i tillegg til at den også vil inneholde felter for bl.a. justering, uttak og tap på krav. 

Om denne artikkelen

Av Cecilie Dyrnes

Partner, Advokat, Tax & Law, EY Norge

Engasjert og nysgjerrig med sterkt fokus på kompetanseutvikling. Skriver også fagbøker og twitrer om merverdiavgift. Trives på sjøen og på fjelltopper, sommer som vinter.

Related topics Skatt