16 mar. 2022
GloBE – en global minimumsskatt

GloBE – snart skal alle selskaper betale minst 15 % skatt globalt

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus innen revisjon og rådgivning

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

16 mar. 2022
Relaterte temaer Skatt

Kommentarene til GloBE-reglene ble offentliggjort mandag 14. mars.

Oppsummert: 
  • GloBE-reglene vil omfatte en rekke norske selskaper og konsern.
  • Tidsplanen for ferdigstillelse og gjennomføring av reglene er ambisiøs.
  • Konsern som blir omfattet av reglene bør allerede nå sette i gang arbeidet med å få samlet inn den nødvendige informasjonen og foreta en vurdering av hvordan konsernet vil rammes av de nye reglene.  

Kommentarene til GloBE-reglene, også kjent som Pilar II, ble offentliggjort på mandag denne uken. Kommentarene sammen med modellreglene som ble offentliggjort i desember i fjor danner grunnlaget for det rettslige rammeverket som skal implementeres i Norge. GloBE-reglene vil få store konsekvenser for multinasjonale selskaper og konsern når de trer i kraft.

GloBE-reglene er en del av OECD/G20 Inclusive Frameworks arbeid for å finne globale løsninger på utfordringene knyttet til skattlegging av den digitale økonomien. Inclusive Framework har nå 141 medlemsstater, som blant annet inkluderer Norge, alle medlemsstatene i EU og USA. GloBE-reglene er utformet for å sikre at store multinasjonale selskaper betaler et minimumsnivå av skatt på inntekt i hvert land konsernet opererer. Minimumssatsen er satt til 15 %. Den 20. desember i fjor publiserte OECD/G20 Inclusive Framework modellregler for implementering i nasjonal rett. Noen måneder på overtid, kom endelig kommentarene med illustrative eksempler på mandag denne uken.

Selv om kommentarene gir noe utfyllende veiledning for hvordan modellreglene er ment å virke, viser de også hvor mye som gjenstår å avklare før reglene vil kunne operasjonaliseres. Den foreløpige tidsplanen for ferdigstillelse og gjennomføring av regelen er ambisiøs (med mulig ikrafttredelse allerede i 2023) og vil kunne ramme noen norske konsern hardt. EU har allerede begynt å snakke om mulig utsettelse av reglen og det gjenstår å se om den opprinnelige tidsfristen vil bli overholdt.

Hvem reglene gjelder for

I grove trekk gjelder reglene for multinasjonale selskaper eller konsern med en årlig inntekt på eller over 750 millioner euro. Dette er samme terskelbeløp som «land-for-land» rapportering som omfatter rundt 60 konserner i Norge. Reglene tar utgangspunkt i morselskapets konsoliderte konsernregnskap og omfatter konsern som overstiger inntektsgrensen i to av de siste fire årene – uavhengig av det aktuelle årets inntekter. Det er tilstrekkelig at konsernet selskapet har et datterselskap eller et fast driftssted i et annet land for å anses som «multinasjonale konsern». Teknisk sett vil dette kunne bety at et norsk selskap som har etablert seg i utlandet kun med tilstedeværelse gjennom faste driftstider også vil kunne omfattes av reglene.

Hvordan reglene fungerer og konsekvenser

Modellreglene introduserer en minimumsskatt på 15 %, beregnet per land konsernet opererer i. Det må derfor foretas en beregning av konsernselskapenes effektive skattesats på inntekt i hvert land selskapet har tilstedeværelse i. Utgangspunktet for denne beregningen er de aktuelle selskapenes regnskapsmessige netto inntekt eller tap (før konsolideringsjusteringer) i morselskapets konsoliderte konsernregnskap, før det så skal gjøres en rekke justeringer for å beregne GloBE-overskudd eller underskudd. 

Disse reglene er kompliserte og detaljrike og deres anvendelse vil avhenge av konsernets struktur, inntekter og aktiviteter. Videre må det foretas en beregning, og justering, av ilagt eller beregnet skatt på hvert konsernselskap, før alle konsernselskapenes overskudd og skatt som er lokalisert i samme land kan aggregeres for å beregne den effektive skattesatsen i det aktuelle landet. Er den effektive skattesatsen under 15 % skal det beregnes en såkalt «top-up tax» som medfører en økt skattebelastning for konsernet.

Konsern uten vesentlig aktivitet i lavskatteland vil som utgangspunkt ikke oppleve en stor økning av skattebelastning på grunn av GloBE-reglene. Det vil imidlertid kunne være selskaper som i utgangspunktet er etablert i høyskatteland som ut fra omstendighetene er skattlagt med en effektiv skattesats under 15% og som utløser beregning av «top-up tax» for konsernet.

Alle konsern som omfattes av disse reglene vil, uavhengig av om reglene til sist medfører en økt skattebelastning for konsernet eller ikke, få omfattende etterlevelses- og rapporteringsbyrder. Konsernet må sørge for å samle inn nødvendig opplysninger og beregne inntekter, skatteutgifter og effektiv skattesats for alle konsernenhetene. De nye GloBE-reglene vil gjelde parallelt med de nasjonale skattereglene og rapporteringspliktene.

Veien videre

GloBE-reglene er utarbeidet som en del av en global konsensusløsning. Det betyr at landene som har gitt sin tilslutning til reglene ikke er forpliktet til å gjennomføre dem, men dersom de ønsker å innføre slike regler, skal regelen gjennomføres og anvendes i overenstemmelse med modellreglene og kommentarene. Den norske regjeringen har gitt uttrykk for at disse reglene vil bli innført. Det er kun et spørsmål om når reglene vil være på plass.

Reglene skal etter planen være ferdigstilt og klar til nasjonal gjennomføring og ikraftsettelse innen 2023. Tidsplanen er ambisiøs, og det gjenstår å se om fristene vil bli overholdt. Modellregler og kommentarer er nå offentliggjort, men det gjenstår en del arbeid før reglene kan gjøres operasjonelle.

Selv om mye arbeid gjenstår vet vi allerede nå at disse reglene vil få store konsekvenser for berørte konsern. Konsern som blir omfattet av reglene bør derfor allerede nå identifisere potensielle konsekvenser for konsernet og undersøke hvordan den nødvendige informasjonen skal samles inn og rapporteres. For at norske konsern skal klare å oppfylle de omfattende kravene som vil bli ilagt etter disse reglene kan man ikke vente til reglene er vedtatt av Stortinget og trådt i kraft.

EY i Norge har et dedikert GloBE-team, som sammen med EYs internasjonale nettverk, står klar til å støtte konsern som ønsker veiledning og bistand. Vi vil snart komme tilbake med invitasjon til et seminar om reglene. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.

  • Anna Berna Scapa Passalacqua, Associate Partner, Mobile: +47 91 87 47 46
  • Johannes Beck, Senior Manager, Mobile: + 47 41 000 365
  • Ingebjørg Brekka, Senior Manager, Mobile: +47 95 21 56 02
  • Johanne Heggheim, Manager, Mobile: +47 95 97 94 27

Sammendrag

GloBE-reglene vil omfatte en rekke norske multinasjonale selskaper og konsern. Tidsplanen for ferdigstillelse og gjennomføring av reglene er ambisiøs. Selv om mye arbeid gjenstår før reglene vil tre i kraft i Norge vet vi allerede nå at disse reglene vil få store konsekvenser for berørte selskaper og konsern. Konsern som blir omfattet av reglene bør derfor allerede nå sette i gang arbeidet med å få samlet inn den nødvendige informasjonen og foreta en vurdering av hvordan konsernet vil rammes av de nye reglene.  

Om denne artikkelen

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus innen revisjon og rådgivning

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Related topics Skatt