4 apr. 2022
Bilde av Utvidet skatteplikt for utenlandske aktører på norsk sokkel

Utvidet skatteplikt for utenlandske aktører på norsk sokkel

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus innen revisjon og rådgivning

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

4 apr. 2022
Relaterte temaer Skatt Olje og gass

Finansdepartementet har sendt et forslag om utvidet beskatningsrett for virksomhet på norsk kontinentalsokkel på høring.

Oppsummert:

  • Finansdepartementet har sendt et forslag om utvidet beskatningsrett for virksomhet på norsk kontinentalsokkel på høring. Forslaget vil, om vedtatt, bety begrenset skatteplikt for utlendinger på inntekt fra undersøkelse og utvinning av mineralforekomster, fornybare energiressurser og karbonhåndtering.
  • Hjelpevirksomhet og inntekt fra arbeid knyttet til slik virksomhet på sokkel foreslås også omfattet av skatteplikten.

Den 21. februar sendte Finansdepartementet et forslag på høring for utvidet beskatningsrett for utenlandske personer og selskaper som deltar i mineralvirksomhet, utnytter fornybare energiressurser eller utøver karbonhåndtering på norsk kontinentalsokkel. Høringsfristen er 21. mai 2022. Departementet foreslår at endringen skal tre i kraft straks. Etter høringsforslaget vil den utvidede skatteplikten omfatte enhver utenlandsk person eller aktør som deltar i aktivitet i tilknytning til de aktuelle virksomheter, herunder ulike former for hjelpevirksomhet. De foreslåtte reglene medfører de en vesentlig utvidelse av beskatningsretten for virksomhet på norsk sokkel knyttet til mineralutvinning, utnyttelse av fornybare energiressurser og karbonhåndtering. Forslaget er ment å sikre en større grad av likestilling mellom norske og utenlandske aktørers virksomhet på norsk sokkel.

Gjeldende rett

Personer eller selskaper skattemessig bosatt/hjemmehørende i Norge, er skattepliktig til Norge for aktivitet utført på norsk sokkel. Utenlandske personer eller selskaper er imidlertid i dag kun skattepliktig til Norge for arbeid utført på norsk sokkel, dersom aktiviteten har tilknytning til petroleumsvirksomhet, herunder såkalt hjelpevirksomhet. Inntekt fra annen virksomhet på norsk sokkel er derimot ikke skattepliktig i Norge når virksomheten foregår utenfor den norske territorialgrensen (12 nautiske mil) og personen eller selskapet er skattemessig bosatt i utlandet.

Hvem omfattes av reglene

Reglene som foreslått gjelder for utenlandske selskaper og personer som driver bestemte former for virksomhet på norsk sokkel. Forslaget omfatter også utenlandske aktører som deltar i slik virksomhet som kontraktører, herunder gjennom indirekte kontraktsforhold som underentreprenører.

Forslaget omfatter videre inntekt fra ulike former for hjelpevirksomhet med tilknytning til de aktuelle sokkel aktivitetene som f.eks. forsyningstjenester og ulike former for transportvirksomhet. I tillegg foreslås det å innføre skatteplikt på lønnsinntekt som skriver seg fra de aktuelle undersøkelses- eller utvinningsaktivitetene på norsk sokkel.

Forslaget medfører en utvidelse av bestemmelsene som gjelder for begrenset skattepliktig i Norge og foreslås innført i skatteloven § 2-3.

Etter høringsforslaget er det tre typer aktiviteter det foreslås å innføre skatteplikt for når de utføres på norsk sokkel:

  • mineralvirksomhet
  • virksomhet knyttet til undersøkelse, og
  • utnyttelse av fornybare energiressurser og karbonhåndtering.

Forslaget omfatter også undersøkelser knyttet til slik aktivitet og en rekke hjelpeaktiviteter knyttet til undersøkelser eller utvinning av mineraler, fornybare energiressurser og karbonhåndtering.

- inntekt fra mineralvirksomhet

Forslaget omfatter inntekt for undersøkelse (herunder leting etter og kartlegging av) og utvinning av mineralforekomster på norsk kontinentalsokkel for utenlands bosatte personer og selskaper. Leting etter og kartlegging av mineralforekomster for kommersielt formål omfatter geologiske, geofysiske, geokjemiske og geotekniske aktiviteter og drift og bruk av innretninger i den utstrekning de anvendes til undersøkelse.

- inntekt knyttet til fornybare energiressurser

Hjemmelen som foreslås innført for inntekt fra undersøkelse og utnyttelse av fornybare energiressurser er vid og er ment å omfatte enhver utenlandsk aktør som undersøker, leter eller har konsesjon til å utnytte fornybare energiressurser på norsk kontinentalsokkel.

Begrepet «fornybare energiressurser» er ment å være teknologinøytralt, og tar sikte på å regulere alle nåværende og fremtidige fornybare energikilder til havs, som vind, bølger og tidevann. Forslaget omfatter en videre krets av aktiviteter enn det som gjelder selve utnyttelsen. Etter bestemmelsen vil for eksempel teknisk forundersøkelse etter fornybare energiressurser (herunder eventuelle undersøkelser av bunnforhold etc.) på den norske kontinentalsokkel drevet av et selskap m.v. hjemmehørende i utlandet bli undergitt beskatning til Norge, uavhengig av om foretaket har noen annen form for tilknytning til riket.

- inntekt fra karbonhåndtering

Inntekt fra karbonhåndtering er ment å omfatte enhver aktivitet knyttet til karbonhåndtering på sokkel, herunder undersøkelse, leting og utnyttelse knyttet til lagringsreservoarer og transport av CO2 på norsk sokkel. Begrepet «karbonhåndtering» er vidt definert om skal ifølge forslaget omfatte alle nåværende og fremtidige metoder for karbonfangst- og lagring på sokkel.

Virkninger av forslaget

Departementet foreslår i høringsnotatet å innføre en ny og utvidet beskatningsrett for inntekt som skriver seg fra virksomhet på norsk kontinentalsokkel. Forslaget innebærer at de alminnelige reglene i skatteloven skal gjelde for utenlandsk bosatte personer og selskaper som driver slik aktivitet som omtalt ovenfor. Departementet tar imidlertid forbehold om at det kan være aktuelt å innføre særskilte skatteregler for deltakere i mineralvirksomhet, utnyttelse av fornybare energiressurser eller karbonhåndtering på norsk sokkel på et senere tidspunkt.

Den norske beskatningsretten vil i en del tilfeller være begrenset av bestemmelsene i skatteavtalene. Hvorvidt, og i hvilke utstrekning, dette er tilfelle vil avhenge av den aktuelle skatteavtalen og dens geografiske anvendelse.

Utenlandske selskaper som omfattes av de nye reglene vil uansett få en rekke registerings- og meldeplikter til norske skattemyndigheter. Blant annet vil utenlandske personer og selskaper som omfattes av reglene være pliktig til å levere skattemelding i Norge. Dersom den norske beskatningsretten av avskåret gjennom skatteavtale, vil imidlertid det utenlandske selskapet kunne søke om fritak fra plikten til å levere skattemelding.

Utenlandske aktører bør uansett undersøke hvordan forslaget til nye regler vil påvirke deres virksomhet, og bl.a. ta hensyn til årlige rapporteringskostnader og ev. skattekostnader som følge av skatteplikt til Norge ved prising av oppdrag på den norske kontinentalsokkelen.

Kontakt:

Sammendrag

Finansdepartementet foreslå å innføre skatteplikt for utenlandske aktører som deltar i undersøkelses- eller utvinningsaktivitet knyttet til mineralforekomster, utnyttelse av fornybare energiressurser og karbonhåndtering på norsk kontinentalsokkel, herunder ulike former for hjelpevirksomhet knyttet til slik aktivitet. Det foreslås også å innføre skatteplikt på lønnsinntekt som skriver seg fra slik virksomhet. Reglene er ment å sikre en likestilling av norske og utenlandske aktører på norsk sokkel og foreslås å tre i kraft straks. Utenlandske aktører som driver eller ønsker å drive virksomhet på norsk sokkel bør undersøke hvordan de aktuelle reglene vil påvirke virksomheten og ev. hensynta eventuelle skattekostnader og årlige rapporteringskostnader ved prising av oppdrag på norsk sokkel.

Om denne artikkelen

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus innen revisjon og rådgivning

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Related topics Skatt Olje og gass