7 minuutin lukuaika 22 kesäk. 2020
Punaiset ja vihreät paperiveneet joella

Kuinka autovalmistajat selviytyvät COVID-19 -haasteista

7 minuutin lukuaika 22 kesäk. 2020

COVID-19 on uusi haaste alalla, jossa on jo valmiiksi menossa valtavia muutoksia, kuten esimerkiksi muuttuneet kuluttajatottumukset sekä kimppakyytien ja yhteisöllisyyden lisääntyminen. Artikkelissa nostetaan esiin toimet, joiden avulla parannetaan sekä maksuvalmiutta että toimintavarmuutta.

Kuten muillakin teollisuudenaloilla, COVID-19 on mullistanut autoteollisuuden. Monet autovalmistajat lopettivat tuotannon väliaikaisesti suuressa osassa maailmaa. Tällä on ollut omat seurauksensa, kuten esimerkiksi toukokuussa LMC ennusti globaalin tuotannon vähenevän 20 prosentilla vuonna 2020 ja palautuvan COVID-19:ää edeltävälle tuotantotasolle vasta vuonna 2023 tai 2024.

Monien alkuperäisten laitevalmistajien ja toimittajien on tarve maksimoida ja säilyttää maksuvalmius samalla kun koitetaan luoda selkeä kuva markkinoista tuotannon palautuessa. Vasta näiden toimenpiteiden jälkeen yritysten toimitusjohtajat, talousjohtajat ja hallitukset voivat arvioida, kuinka COVID-19:n taloudelliset vaikutukset vaikuttavat heidän pyrkimyksiinsä sopeutua pitkäaikaisiin epävarmuustekijöihin.

Tee tarvittavat lyhyen aikavälin toimenpiteet

Jo ennen nykyistä tilannetta olemme tehneet yhteistyötä laitevalmistajien ja toimittajien kanssa maksuvalmiuden ja toimintavarmuuden parantamiseksi. Nykytilanne on korostanut tarvetta siirtyä suunnitelmista käytäntöön. Vaikka yritykset ovat toteuttaneet useita välittömiä toimia maksuvalmiuden ja toimintavarmuuden parantamiseksi, niiden on löydettävä kestävä lähestymistapa jatkuvan laskusuhdanteen käsittelemiseksi:

1. Jatka lyhytaikaisia kustannussäästöjä ja kassanhallintasuunnitelmia

On edelleen tärkeää vapauttaa käyttöpääomaa ja supistaa tai siirtää tuotantoa säilyttäen samalla joustavuus tarvittaessa lisätä tuotantoa yhtä nopeasti.

  • Arvioi maksuvalmius ja suunnittele sen riittävyys. Kaikissa kriiseissä, johtuivatpa ne alan nopeista muutoksista tai ulkoisesta uhasta, yksi valmistajan ensimmäisistä toimenpiteistä on arvioida käytettävissä oleva maksuvalmius. Monet toimitusjohtajat ja talousjohtajat ovat ryhtyneet toimiin jatkaakseen maksuvalmiuden riittävyyttä. Yksi tyypillinen vaihe, tuotannon vähentäminen, on jo toteutettu suurella osalla alaa. Harkitse myös, onko pitkäaikaisiin hankkeisiin, kuten esimerkiksi itseohjautuviin autoihin, sijoitettua pääomaa suunnattava lyhyellä tähtäimellä vastaamaan nykyisiä maksuvalmiustarpeita.
  • Tarkastele uudelleen kustannusrakennetta ja pääoman käyttöä. Vaikka tuotantorajoitukset poistetaan, yritysten on tutkittava tarkemmin kustannusrakennettaan ja työvoiman joustavuutta. Vastaako ennen kriisiä ollut tuotanto kriisin jälkeiseen kysyntään? Vaikka rajoituksia aletaan sopivassa välissä poistamaan, myynti pysyy hitaana. Mieti, onko pääoman vapauttamiseksi vähennettävä varastoja.
  • Valmistusjalanjäljen uudistaminen on paljon pidemmän aikavälin ratkaisu. Aikaisemmin valmistusjalanjäljen muuttaminen saattoi sisältää sekä tuotantolaitosten lukumäärän että sijainnin tutkimista. Nämä kaikki voivat olla keinoja vähentää kustannuksia. Mutta COVID-19:n aiheuttamat maailmanlaajuisten toimitusketjujen häiriöt saattavat edellyttää myös toimitusketjun uudelleenarviointia kokonaisvaltaisemmin. Joissakin tapauksissa konsolidointi voi olla vaihtoehto.
2. Käytä analytiikkaa huomataksesi mahdolliset ongelmat ajoissa

Toimitusketjun toimivuuden ymmärtäminen on aina erittäin tärkeää. On vaikeaa nähdä millä toimittajilla on haasteita, mutta analytiikan avulla huomataan mahdolliset ongelmakohdat ajoissa.

Ensimmäinen askel on kartoittaa toimitusketju ja tunnistaa kaikki toimittajatasot alihankkijoineen. Priorisoi toimittajat, jotka ovat tärkeimmät toimitusketjun tulevan toiminnan kannalta, ja tarkkaile näitä analytiikan avulla. Voit sisällyttää prosessiin myös keskusteluja alemman tason toimittajien kanssa.

Ennustava analytiikka voi täydentää tätä prosessia ja auttaa tunnistamaan, mikä ei välttämättä ole itsestään selvää.

EY on tehnyt yhteistyötä useiden laitevalmistajien ja merkittävien toimittajien kanssa Euroopassa ja Yhdysvalloissa tutkimalla analytiikan avulla todennäköisyyttä, miten yritys on selviytyjien joukossa siirryttäessä polttomoottoreista sähkömoottoreihin sekä muissa alan muutoksissa.

Euroopassa EY on käyttänyt algoritmia, joka sisältää 32 erilaista tilastollista toimenpidettä osoittaakseen, mitkä ovat yritysten mahdolliset heikkoudet, jotka estävät niitä selviytymästä pitkällä aikavälillä.

Algoritmi arvioi muun muassa tuotannon monimuotoisuuden, katteet, pääoman ja pääomamarkkinoiden saatavuuden taloudellisten resurssien saamiseksi muutosta varten.

Muut vaihtoehdot riskien arvioimiseksi

EY on työskennellyt myös kuorma-autojen valmistajan kanssa kehittääkseen joukon mittareita riskien arviointiin. Saatujen tulosten perusteella yritys voi olla yhteydessä toimittajiin ja kehittää strategioita toimitusketjun häiriöiden lieventämiseksi.

Analyysityökalut ovat tietysti vain yhtä hyviä kuin saatavilla olevat tiedot. Esimerkiksi Yhdysvalloissa, Saksassa ja eräissä Aasian maissa talousraportointijärjestelmän pitäisi tarjota suuri osa tarvittavasta tiedosta ennustavan analyysin toteuttamiseksi. Osassa Latinalaista Amerikkaa ei ehkä ole sama tilanne, ja muita tietolähteitä on tutkittava.

Laitevalmistajille ja toimittajille on ehdottomasti annettava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa varoitus jos toimittajalla on taloudellisia vaikeuksia.

Koska analytiikan avulla ei kuitenkaan huomata kaikkea, on välttämätöntä perustaa nopean toiminnan ryhmä reagoimaan odottamattomiin tapauksiin, kun niitä ilmenee.

Muut tarvittavat toimenpiteet:
  • Stressitestaa yritys erilaisia tulevaisuudennäkymiä koskevien oletusten varalta ja kehitä toimintaopas näiden tilanteiden käsittelemiseen, mukaan lukien aktiivinen viestintä sidosryhmien kanssa ja ymmärrys siitä, mitä nopeita toimia voidaan toteuttaa maksuvalmiuden parantamiseksi.

Tie tulevaisuuteen

Nykyisen kriisin tyyntyessä alan on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin vastatakseen pitkän aikavälin tarpeisiin. Tuotannon kasvaessa yritysten on selvitettävä, onko toiminnan laajuus tarpeeksi suuri kysynnän tyydyttämiseksi. Toimittajat, jotka kannattavat vain bensiinimoottoreita, ovat suurimmassa paineessa. Seuraavien viikkojen aikana seuraamme uuteen tekniikkaan tehtäviä investointeja, ekosysteemien kehittämistä yhteistyötä tekevien yritysten kautta ja erilaisten skenaariosuunnitelmien tekemistä.

Johda yrityksesi COVID-19-kriisin läpi

Meillä on selkeä kuva liiketoiminnan jatkuvuuden ja sopeutumisen varmistamiseksi.

Tutustu

Ota meihin yhteyttä

Saat apuamme kriisinhallinnan, liiketoiminnan jatkuvuuden ja yritysten sopeutumisen suhteen.

 

Ota yhteyttä

Yhteenveto

Aloitettuaan välittömät kustannussäästö- ja kassahallintasuunnitelmat - esimerkiksi vähentämällä tuotantoa ja suunnittelemalla valmistusjalanjäljet uudelleen - autovalmistajien pitäisi hyödyntää enemmän analytiikkaa ja varmistaa, että yritys selviytyy ja muuntautuu myös pitkällä aikavälillä.

Tästä artikkelista