2 minutters lesing 11 feb. 2022
Endring i grunnrenteskatten – effekt på beregning av utsatt skatt

Endring i grunnrenteskatten – effekt på beregning av utsatt skatt

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus innen revisjon og rådgivning

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

2 minutters lesing 11 feb. 2022
Relaterte temaer IFRS og god regnskapsskikk

For 2021 er grunnrenteskatten for vannkraft lagt om til en kontantstrømskatt med umiddelbar fradragsføring av nye investeringer i vannkraftanlegg.

For 2021 er grunnrenteskatten for vannkraft lagt om til en kontantstrømskatt med umiddelbar fradragsføring av nye investeringer i vannkraftanlegg. I desember 2021 ble det vedtatt en endring i skatteloven som innebærer en tilpasning for å ta hensyn til samvirkningen mellom ordinær selskapsskatt og grunnrenteskatten (jfr. høringsnotat fra Finansdepartementet av 11. mai 2021). Endringen innebærer en sekvensiell beregning av skattene, slik at selskapsskatten beregnes først og deretter gir fradrag i beregningen av grunnrenteskatten. Det er kun være den delen av selskapsskatten som er direkte relatert til vannkraftproduksjonen som vil gi fradrag i grunnrenteskattegrunnlaget (såkalt grunnrenterelatert selskapsskatt). Endringen gjelder fra og med skatteåret 2021.  

Siden selskapsskatten fradragsføres i grunnlaget for grunnrenteskatten, endres satsen for grunnrenteskatt fra 37% til 47,4% (0,37/(1-022)). Konsekvensen er lik samlet skatteprosent som etter tidligere ordning, 59%.  

Siden investeringer i kraftanlegg gis løpende fradrag i grunnrenteskatten, mens de skal avskrives etter ordinære saldoregler for selskapsskatten, vil de midlertidige forskjellene i selskapsskatt og grunnrenteskatt være forskjellige. 

Fremførbart underskudd 

Historiske fremførbare underskudd ses bort fra i den grunnrenterelaterte selskapsskatten, mens fremførbart negativt grunnlag for grunnrenteskatt fra før 2007 (tidspunktet for omleggingen fra kraftverksspesifikk fremføringsrett) nedjusteres med faktoren 0,78 (1-0,22). Dette vil gi uendret skattefordel, siden effekten motvirkes av høyere grunnrenteskattesats. For underskudd til fremføring skal utsatt skattefordel beregnes ved å multiplisere faktisk fremførbart negativt grunnlag for grunnrenteskatten med ny skattesats (47,4%). 

Midlertidige forskjeller 

I grunnrenteskatten vil det løpende oppstå midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier etter hvert som kraftselskaper gjør investeringer i kraftanlegg som løpende fradragsføres i grunnrenteskattegrunnlaget, mens det balanseføres regnskapsmessig. For selskapsskatten vil investeringen enten aktiveres og avskrives med saldoavskrivninger eller fradragsføres som vedlikehold etter de generelle reglene.  

Andre midlertidige forskjeller tilknyttet kraftproduksjonen vil normalt være like i selskapsskatten og grunnrenteskatten. 

Utgangspunktet for beregning av utsatt grunnrenteskatt er midlertidige forskjeller i grunnrenteskattegrunnlaget, multiplisert med den nye grunnrenteskattesatsen. Videre må midlertidige forskjeller i selskapsskatten hensyntas. Dette gjøres ved at utsatt selskapsskatt (tilknyttet vannkraftproduksjonen) legges til eller trekkes fra den midlertidige forskjellen og inngår i beregningen av utsatt grunnrenteskatt.  I praksis innebærer dette at selskapene må ha to tabeller med midlertidige forskjeller, en for selskapsskatten og en for grunnrenteskatten.

Sammendrag

Omlegging av grunnrenteskatten for vannkraft til en kontantstrømskatt medfører endringer i hvordan selskapene skal beregne utsatt skatt.

Om denne artikkelen

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus innen revisjon og rådgivning

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.