7 minutters lesing 23 mai 2022
Bilde av Krigen i Ukraina – regnskapsmessige konsekvenser

Krigen i Ukraina – regnskapsmessige konsekvenser

Av Inge Morten Braut

Senior Manager, Assurance, Faglig rådgiver, EY Norge

Omgjengelig rådgiver med erfaring på ”begge sider av bordet”. Familiefar som brenner for fysisk aktivitet som løping og karate.

7 minutters lesing 23 mai 2022

Krigen kan få betydelige regnskapsmessige konsekvenser, særlig for selskaper med aktiviteter og interesser i Russland, Hviterussland og Ukraina.

Oppsummert:
 • Krigen i Ukraina kan få betydelige regnskapsmessige konsekvenser for mange selskaper.
 • For regnskap som avsluttes per 31. desember 2021, representerer krigen en hendelse etter rapporteringsperioden som det ikke skal tas hensyn til, men selskaper må gi opplysninger om effekter, og opplysningene må reflektere all kjent informasjon frem til tidspunkt for fremleggelse av regnskapet.
 • For rapporteringsperioder med balansedag i 2022 kan det oppstå rekke gjennomgripende regnskapsspørsmål.

Selv om krigen vil ha størst regnskapsmessig påvirkning for selskaper med aktivitet og interesser i Russland, Hviterussland og Ukraina, vil den økte usikkerheten som har oppstått i veldig mange andre markeder som en konsekvens av utviklingen og de påfølgende politiske og økonomiske sanksjonene, også kunne påvirke en rekke andre selskaper.

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten, ESMA har den 14. mars 2022 uttalt seg om den pågående krigen i Ukraina og om hvordan den påvirker finansmarkedene. I uttalelsen omtaler ESMA aktiviteter knyttet til overvåkning og koordinering av situasjonen, samt anbefalinger til markedsaktører, herunder anbefalinger knyttet til finansiell rapportering. I forbindelse med finansiell rapportering anbefales markedsaktører å være transparente om både direkte og indirekte effekter av den pågående krigen.

Omtalen i det følgende tar utgangspunkt i IFRS, men mange av vurderingene er tilsvarende relevante etter god regnskapsskikk.

For rapporteringsperioder med balansedag i 2022 kan det oppstå en rekke gjennomgripende regnskapsspørsmål. Selskapene vil måtte vurderer direkte og indirekte effekter på forhold som for eksempel fortsatt drift, nedskrivning av eiendeler, virkelig verdimåling, sikringsbokføring, forsikringsoppgjør, leieavtaler, tapskontrakter, anleggsmidler holdt for salg, avviklet virksomhet og restrukturering, varelager, inntektsføring, investeringer i datterselskap, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte ordninger, samt offentlige tilskudd.

I det følgende omtales de overnevnte forholdene. For mer utfyllende informasjon – se vår publikasjon, Accounting considerations for the war in Ukraine Updated March 2022.

Fortsatt drift

IAS 1 Presentasjon av finansregnskap krever at ledelsen ved utarbeidelse av finansregnskapet skal foreta en vurdering av et foretaks evne til fortsatt drift. Dersom ledelsen, når den foretar sin vurdering har kjennskap til vesentlige usikkerheter knyttet til hendelser eller forhold som kan så betydelig tvil om foretakets evne til fortsatt drift, skal det opplyses om denne usikkerheten.

Ved vurdering av om forutsetningen om fortsatt drift er til stede, skal ledelsen ta hensyn til all tilgjengelig informasjon om framtiden, som minst er, men ikke er begrenset til, tolv måneder fra slutten av rapporteringsperioden. Denne vurderingen må gjennomføres helt frem til avleggelse av regnskapet.

Ledelsens vurdering av forutsetningen om fortsatt drift er skjønnsmessig og vil normalt omfatte vurdering av nåværende og fremtidig inntjeningsevne samt nåværende finansieringsevne og fremtidig refinansieringsevne. Som følge av krigen kan det være forhold som gjør at historiske vurderinger ikke lengre er like relevante, som for eksempel følgende:

 • Avhengighet av finansiering fra Russiske, Hviterussiske eller Ukrainske finansinstitusjoner.
 • Tap av vesentlige kunder eller tap av etterspørsel for selskapets produkter eller tjenester.
 • Tap av produksjonsfasiliteter eller viktige leverandører.
 • Tapt mulighet til å selge produkter gjennom etablerte kanaler.
 • Mulige restriksjoner på aktiviteter (inkludert finansieringsaktiviteter) som følge av sanksjoner.
 • Effektene av langsiktige strukturelle endringer i markedet, herunder avbrudd i forsyningskjeden.
 • Virkning av stigende råvarepriser.

Nedskrivningsvurderinger av ikke-finansielle eiendeler

Ifølge IAS 36 Verdifall på eiendeler, skal et foretak teste alle eiendeler innenfor virkeområdet til IAS 36 for mulig verdifall når det foreligger indikatorer på verdifall, eller minst årlig for goodwill og andre immaterielle eiendeler med ubestemt brukstid. Dersom slike indikasjoner foreligger, skal foretaket estimere eiendelens gjenvinnbare beløp.

Indikatorer på verdifall som følge av den nåværende situasjonen i Russland, Hviterussland og Ukraina kan inkludere både eksterne og interne informasjonskilder, som for eksempel:

 • Betydelige endringer i råvarepriser eller andre markedspriser.
 • Vesentlige negativ endringer i teknologiske, markedsmessige, økonomiske eller juridiske forhold. For eksempel manglende evne til å drive virksomhet på grunn av sanksjoner.
 • Den balanseførte verdien av enhetens netto eiendeler er høyere enn markedsverdien. For eksempel kan dagens situasjon føre til nedgang i aksjekurser, som igjen kan indikere at den balanseførte verdien av vurderingsenhetens netto eiendeler er høyere enn markedsverdien.
 • Dokumentert ukurans, tyveri, eller fysisk skade på eiendeler. For eksempel kan eiendom, anlegg og utstyr plassert i Ukraina være utsatt for fysisk skade.

Virkelig verdimåling

Måling av virkelig verdi kan bli påvirket av dagens situasjon og de påfølgende økonomiske og markedsmessige konsekvensene i Russland, Hviterussland og Ukraina. Stor volatilitet i finansmarkedene kan føre til at markedsprisene avviker fra virkelig verdi. Med mindre markedsprisene fremkommer fra en ikke velordnet transaksjon, vil det imidlertid vanskelig la seg gjøre for et foretak å se bort fra noterte markedspriser på verdsettelsestidspunktet.

Finansielle instrumenter

Krigen kan få direkte konsekvenser for regnskapsføringen av finansielle instrumenter. Selskaper må vurdere kravene i IFRS 9 Finansielle instrumenter i forhold til måling av forventet kredittap på utlån og kundefordringer inngått med motpart som er påvirket av situasjonen. De må også vurdere forventet kredittap på bankinnskudd og rentepapirer utstedte fra slike enheter. Konsekvensen av markedsmessige endringer må også vurderes i forhold til sikringsbokføring.

Forsikringsoppgjør

Selskapene må gjennomgå eventuelle forsikringsavtaler for å vurdere om direkte eller indirekte tap relatert til krigen er dekket av forsikringsavtaler.

Leieavtaler

Det kan forekomme at leieavtaler må termineres som følge av for eksempel sanksjoner. Leietakere må videre vurdere om rett-til-å-bruke eiendeler må nedskrives, og også ta stilling til om det er forhold som medfører at ny vurdering av mulige opsjonsutøvelser må gjøres.

Tapskontrakter

Den nåværende situasjonen krever at selskapene må vurdere mulige tapsbringende kundekontrakter og andre kontrakter. Eksempelvis kan økte råvarekostnader som følge av krigen eller sanksjoner føre til at fastpriskontrakter som inneholder levering av material blir tapsbringende.

Anleggsmidler holdt for salg, avviklet virksomhet og restrukturering

Krigen i Ukraina kan føre til at selskaper avvikler virksomhet, selger anleggsmidler eller igangsetter en restruktureringsprosess. I denne forbindelse må selskapene vurdere de regnskapsmessige konsekvensene etter IFRS 5 Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet, og om eventuelle restruktureringsutgifter kvalifiserer for innregning i henhold til kravene i IAS 37 Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler.

Varelager

IAS 2 Beholdninger, krever at beholdninger skal måles til laveste verdi av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Dagens situasjon kan føre til høyere estimatusikkerhet ved fastsettelse av netto realisasjonsverdi, og fastsettelse av aktuelle forutsetninger kan kreve betydelig økt bruk av skjønn.

Driftsinntekter

Det er flere sider ved regnskapsføring av driftsinntekter fra kundekontrakter som kan kreve revurdering, herunder regnskapsføring av variable vederlag, endringer i transaksjonspriser, kundens evne til å betale og kontraktsmodifikasjoner og kanselleringer.

Investeringer i datterselskap, tilknyttete selskaper og felleskontrollerte ordninger

Investeringer i tilknyttet selskap eller felleskontrollerte ordninger må vurderes for nedskrivning. Det må også vurderes om investor fremdeles har betydelig innflytelse eller felleskontroll i henholdsvis investeringer i tilknyttete selskaper og felleskontrollerte ordninger.

For investeringer i datterselskap må investor vurdere om det foreligger forhold som tilsier ny kontrollvurdering. Fakta og omstendigheter som tilsier at kontrollaspektet bør revurderes omfatter for eksempel nasjonalisering av datterselskaper, men også andre tilpasninger som gjøres enten for å oppfylle kravene i sanksjoner eller frivillige tilpasninger.

Offentlige tilskudd

Det kan bli aktuelt med ulike offentlige tilskuddsordninger for å bøte på de økonomiske konsekvensene av krigen i Ukraina og de politiske og økonomiske sanksjonene som er innført. I så fall må kravene i IAS 20 Regnskapsføring av offentlige tilskudd og opplysninger om offentlig støtte, anvendes.

Hendelser etter rapporteringsperioden

For regnskap som avsluttes per 31. desember 2021, representerer krigen en hendelse etter rapporteringsperioden som det ikke skal tas hensyn til. IAS 10 Hendelser etter rapporteringsperioden krever imidlertid at det gis opplysninger dersom hendelser etter rapporteringsperioden som det ikke skal tas hensyn til, er vesentlige. Ledelsen vil derfor måtte vurdere hvilken informasjon som er nødvendig å gi i 2021-regnskapet om utviklingen etter 31. desember 2021. Dette krever at ledelsen må gjøre en strukturert og bevisst analyse av selskapenes virksomhet, betydningen av krigens stadig økende omfang og de innførte politiske og økonomiske sanksjonene. Denne vurderingen må reflektere all kjent informasjon frem til datoen for tidspunkt for styrets vedtakelse om fremleggelse av regnskapet.

Sammendrag

Krigen i Ukraina kan få betydelige regnskapsmessige konsekvenser for mange selskaper og særlig for selskaper som er direkte påvirket - krigen og de påfølgende økonomiske og politiske sanksjonene vil imidlertid gi en rekke indirekte effekter og vil derfor også påvirke andre selskaper. For regnskap som avsluttes per 31. desember 2021, representerer krigen en hendelser etter rapporteringsperioden som det ikke skal tas hensyn til, men ledelsen vil måtte vurdere hvilken informasjon som er nødvendig å gi i 2021-regnskapet. For etterfølgende perioder vil selskaper måtte ta stilling til en rekke gjennomgripende regnskapsspørsmål som kan få betydelige konsekvenser for finansregnskapet.

Om denne artikkelen

Av Inge Morten Braut

Senior Manager, Assurance, Faglig rådgiver, EY Norge

Omgjengelig rådgiver med erfaring på ”begge sider av bordet”. Familiefar som brenner for fysisk aktivitet som løping og karate.