Ikke-finansiell rapportering og rådgivning

Investorer, tilsynsmyndigheter og samfunnet krever stadig større åpenhet rundt organisasjoners ikke-finansielle resultater, for å vurdere den sanne, langsiktige verdien deres. Som svar på dette må virksomheter utvide omfanget av rapporteringen og søke nye måter å kommunisere ikke-finansielle resultater på.

Relaterte temaer Klimaendringer og bærekraft

Hva EY kan gjøre for deg

Ikke-finansiell rådgivning

Vi kan hjelpe kunder med å kommunisere ikke-finansielle resultater samt å hjelpe kundene å tilpasse seg og således møte utviklingen av forretningsmessige, ikke-finansielle og integrerte rammeverk. Vi kan også hjelpe kunder med å identifisere hvilke forventninger interessentene har, og veilede dem i å gi tillit og trygghet til markedet når det gjelder ytelse og langsiktig verdiskaping.

Vårt team består av fagpersoner innen bærekraft, med bakgrunn fra blant annet kommunikasjon, ingeniørfag, vitenskap og virksomhetsstyring, kombinert med konsulenter som har kunnskap om finansiell rapportering og regnskap som samarbeider for å kunne tilby en pragmatisk tilnærming. Noen av våre rådgivningstjenester inkluderer:

 • Utarbeidelse av ikke-finansiell informasjon, integrerte årsrapporter og annen kommunikasjon.
 • Avdekke og informere om risiko, samt implementere styringssystem.
 • Innsamling og sammenstilling av ikke-finansielle data for å støtte ledelsesrapportering, rapportering til styret og ekstern rapportering.
 • Utvikling av interne og eksterne rapporteringsstrategier, inkludert identifisering av KPI-er.
 • Støtte til å utvikle integrerte rapporteringsrammeverk.

Attestasjon av ikke-finansiell rapportering

På bakgrunn av nye krav fra myndighetene, pålegges mange av EYs kunder å skaffe oversikt over spesifikk ikke-finansiell informasjon og å få denne verifisert av tredjepart. Mange ønsker å kommunisere verifisert ikke-finansiell informasjon for å være transparent og nå ut til sine interessenter.

EY Sustainability Assurance skaper åpenhet og ansvarlighet for våre kunders interessenter, og gir ledelsen og andre som har ansvar for å kvalitetssikre informasjonen trygghet. Ikke-finansiell attestasjon kan tilbys i samsvar med relevante bransje-, sektor- eller profesjonelle standarder, gjennom utstedelse av en uavhengig uttalelse.

Ikke-finansiell attestasjon kan ta en rekke former, men fokuserer ofte på:

 • Integrerte rapporter, deriblant miljømessig, sosial, økonomisk og styringsrelatert informasjon.
 • Rapporter om bærekraft, deriblant resultatopplysninger, data, mål og KPI-er knyttet til miljømessige, sosiale, økonomiske og styringsrelaterte temaer.
 • Overholdelse av prinsipper som definert av eksterne eller interne standarder eller retningslinjer.
 • Spesifikk kommunikasjon til bestemte interessenter eller styret, som er relatert til ikke-finansiell ytelse.
 • Krav knyttet til sosiale og miljømessige effekter av spesifikke produkter eller tjenester.
 • Klimagassregnskap, herunder virksomhetens egne utslipp og/eller utslipp i verdikjeden.
 • Kjøp og utstedelse av sertifiserte karbonkreditter fra frivillige og/eller forskriftsmessige standarder.
 • Grønne eller sosiale obligasjoner om påvirkning mot avtalte kriterier.
 • Selskapsgjennomgang av utvinning av konfliktmineraler

Akkreditert verifikasjon av klimagassutslipp og aktivitetsnivå i henhold til EU ETS

EY tilbyr akkreditert verifikasjon av kvote- og frikvoterapportering iht. EU ETS. Vår akkreditering er tilgjengelig på Norsk Akkreditering sine nettsider.

EY gjennomfører akkreditert EU ETS-verifikasjon iht. krav gitt i gjeldende regelverk og utsteder endelig verifikasjonsrapport innen 31. mars. Prosedyrene vi utfører som en del av verifikasjonen inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Innsamling av informasjon
 • Intervju med relevant personell
 • Besøk til relevant lokasjon
 • Inspeksjon av operasjoner og relevant dokumentasjon av systemene og prosessene for å sammenstille, analysere og aggregere data
 • Analytisk gjennomgang, testing av data, kontroll av underliggende informasjon

EY-verifikatører tjener allmennhetens interesse ved å levere analysedrevne verifikasjoner med høy kvalitet, uavhengighet, integritet, objektivitet og profesjonell skepsis. EYs tilnærming til forretningsetikk og integritet dekkes i EY Global Code of Conduct og andre retningslinjer og er integrert i EYs kultur, opplæringsprogrammer og internkommunikasjon. EY følger strenger regler og retningslinjer for uavhengighet og upartiskhet og har en rekke interne og eksterne prosedyrer og systemer for å sikre opprettholdelse av krav og regler.

For ytterligere informasjon eller spørsmål, vennligst kontakt Håvard Sørheim.

Tvister, klager eller ankesaker

Du er velkommen til å kontakte oss ved tvister, klager eller ankesaker tilknyttet våre akkrediterte tjenester. Du kan enkelt nå oss ved hjelp av kontaktinformasjonen under. Dersom vi blir gjort oppmerksom på relevante tvister, klager eller ankesaker, vil vi forsikre at disse behandles anonymt og uavhengig i tråd med våre etablerte prosedyrer.

Kontakt oss

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Kontakt oss for å finne ut mer.