5 minutters lesing 18 feb. 2021
byliv solnedgang klimapolitikk og påvirkning

Grenseoverskridende klimapåvirkning i Europa

Av Hanne Thornam

Partner og leder av Climate Change and Sustainability Services i Norden, og nestleder for EY Sustainability i EMEIA

Hanne har hele sin karriere bistått næringslivet med å utvikle bærekraftige strategier, tiltak og rapportering knyttet til klima, natur og bærekraft.

5 minutters lesing 18 feb. 2021
Relaterte temaer Klimaendringer og bærekraft

Europeiske land har begrenset kunnskap om hvordan klimaendringer utenfor egne landegrenser kan påvirke dem, viser EY sin rapport.

For hvert år som går, blir konsekvensene av klimaendringer tydeligere i hele verden. Alle land kan også påvirkes av klimaendringer som skjer utenfor egne grenser.

Det skjer blant annet gjennom handel, menneskestrømmer eller investeringer i eiendom og kapital utenlands. Dette kalles grenseoverskridende klimapåvirkning, og er et relativt nytt begrep for forskning og forvaltning.

For at myndigheter og næringsliv best skal kunne tilpasse seg klimaendringene og redusere risiko, er det viktig å forstå at konsekvenser av klimaendringer i én del av verden også kan ha store konsekvenser helt andre steder, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Viktig for å redusere klimarisiko

Rapporten viser at få land har gjennomført egne kartlegginger av risiko og muligheter som følge av grenseoverskridende klimapåvirkning. Norge er ett av bare fem land som har gjennomført slike kartlegginger. To andre land er i gang med analyser.

Formålet med rapporten har vært å kartlegge både hvilken kunnskap ulike land i Europa og næringsliv har, og hva som gjøres for å håndtere konsekvensene.

Noen hovedfunn av rapporten

  • Per i dag er det få land som har iverksatt konkrete tiltak eller laget egne strategier rettet mot å begrense konsekvenser eller utnytte muligheter som følge av grenseoverskridende klimapåvirkning.
  • Storbritannia trekkes fram som ett av foregangslandene i Europa, da de allerede i 2013 utredet risiko og muligheter for Storbritannia som følge av grenseoverskridende klimapåvirkning. Siden da har de integrert grenseoverskridende klimapåvirkning i sin overordnete nasjonale klimarisikovurdering, som gjennomføres hvert femte år. Blant annet har britiske myndigheter vedtatt i sin klimatilpasningsstrategi at det skal gjøres en vurdering av britisk matsikkerhet i lys av klimaendringer, spesielt med tanke på import og eksport av matvarer.
  • Samtlige land i undersøkelsen framhever at det er viktig å arbeide på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer for å imøtekomme et sammensatt risikobilde. Arbeid i EU og mellomnasjonalt samarbeid trekkes også fram som viktige tiltak.
  • Alle landene viser til kommunikasjon og informasjonsarbeid som et viktig tiltak for å skape bevissthet rundt risiko og muligheter knyttet til grenseoverskridende klimapåvirkning hos politikere, forvaltningen, næringslivet og i befolkningen.
  • EU har hatt en viktig rolle i å framskaffe og formidle kunnskap om grenseoverskridende klimapåvirkning, og deres analyser har stor relevans for sektoranalyser på nasjonalt nivå. Blant annet er kunnskap fra EUs vurdering av klimarisiko benyttet i både norske og britiske utredninger.
  • Næringslivet har de siste årene blitt mer bevisst på at klimaendringer kan utgjøre en risiko. Det er likevel få selskap som har iverksatt tiltak for å tilpasse seg klimaendringene og sikre for eksempel tilgang til utsatte innsatsfaktorer som vann og kakao.
  • De selskapene som har kommet lengst i arbeidet med grenseoverskridende klimapåvirkning har integrert håndtering av klimarisiko i sine strategier for bærekraft og samfunnsansvar, med mål om verdiskapning for både selskapet, miljøet og samfunnet. Flere selskap har integrert klimaendringer i sine planer for katastrofeberedskap.

Risiko for norsk økonomi

Utgangspunktet for denne rapporten er at EY og Miljødirektoratet i februar 2018 publiserte rapporten «Utredning om konsekvenser for Norge av klimaendringer i andre land».

Dette var den første norske utredningen av sitt slag, og identifiserte konkrete risikoer og muligheter for Norge som følge av grenseoverskridende klimapåvirkning innenfor ulike sektorer og samfunnsområder.

Da det regjeringsoppnevnte Klimarisikoutvalget presenterte sin rapport i desember 2018, framhevet de konsekvenser av klimaendringer i andre land som den største risikoen for norsk økonomi på lengre sikt.

Sammendrag

For hvert år som går blir konsekvensene av klimaendringer tydeligere i de fleste deler av verden, og generell bevissthet om klimarisiko for både samfunn og økonomi er økende.

For at myndigheter og næringsliv best skal kunne tilpasse seg klimaendringene og imøtekomme risiko er det viktig å forstå at konsekvenser av klimaendringer i én del av verden også kan ha store konsekvenser helt andre steder.

Det er dette som menes med grenseoverskridende klimapåvirkning.

Om denne artikkelen

Av Hanne Thornam

Partner og leder av Climate Change and Sustainability Services i Norden, og nestleder for EY Sustainability i EMEIA

Hanne har hele sin karriere bistått næringslivet med å utvikle bærekraftige strategier, tiltak og rapportering knyttet til klima, natur og bærekraft.