Bærekraftige strategier og verdiskaping

I Rådgivning

EYs tjenester for bærekraftige strategier og verdiskaping bruker historiske- og sanntidsdata for innsikt om fremtiden til en bedrift, region eller næring.

Relaterte temaer Rådgivning Bærekraft

EUs klimapakke «Klar for 55» (Fit for 55) skal sikre at Europa reduserer utslipp med 55% innen 2030. Dersom EU skal lykkes med dette målet, vil det kreve radikale endringer i grunnleggende prosesser for å produsere energi, transport, mat og infrastruktur. Norge har gjennom Parisavtalen bundet seg til å følge EUs klimamål - og dermed vil «klar for 55» få enorm innvirkning på norske selskaper, og kreve stor grad av innovasjon og forbedring. De innovasjonsprosjektene som lykkes med skalering av nye forretningsmodeller er i stor grad basert på samarbeid mellom bedrifter i ulike bransjer.  EY støtter våre kunder - både regioner og bedrifter - med å kartlegge hvordan vi kan skape nye konkurransedyktige verdikjeder, og hvordan vi kan utnytte felles lokasjon av ulike verdikjeder til å realisere industriell symbiose, konkurransefordeler og ringvirkninger.

Vi i EY tror på vår metode, der vi lager solide kunnskapsunderlag og deretter støtter våre kunder i å utnytte denne kunnskapen for å oppnå strategisk endring, videreutvikling og verdiskapning. Vi jobber for grønn omstilling ved å samle kompetanse på tvers av fagfelt, profesjoner og geografi, og ønsker å bidra til å løfte norsk nærings- og samfunnsliv på veien mot en mer bærekraftig virkelighet. Vi mener Norge bør kunne være verdensledende på dette feltet, og ønsker å være en bidragsyter for at det skal skje!

Hva kan EY hjelpe med 

EYs tjenester for bærekraftige strategier og verdiskapning er bygget på vår analyseplattform som bruker både historiske data, sanntidsdata og makroøkonomiske prognoser for å gi innsikt om fremtiden til en bedrift, en region eller en næring. Dette kan vi gjøre gjennom å kombinere EYs globale bransje- og fagkompetanse med våre nasjonale og internasjonale databaser. Analyseplattformen bidrar med treffsikre analyser og effektive strategiske grep for grønn omstilling. Vi hjelper blant annet våre kunder med å søke virkemidler nasjonalt og fra EU, vi identifiserer fornybare fortrinn og vi vet hvilke EU-regler som treffer din organisasjon. Eksempler på tjenester vi tilbyr:

 • Regionale verdiskapingsanalyser og næringsutvikling

  Verdiskaping- og ringvirkningsanalyser 

  EY utarbeider verdiskapning og ringvirkningsanalyser for regioner og kommuner basert på dagens næringssammensetning og planlagte utviklingsprosjekter. Til grunn for analysene benytter vi vår unike database som blant annet inkluderer regnskapshistorikken for alle norskregistrerte selskaper. Denne databasen utgjør underlaget i beregningen av verdiskapning og ringvirkninger. Analysene danner et solid kunnskapsgrunnlag for fylker, regioner, kommuner og byer – og  tilrettelegger for videre strategiske utviklingsprosesser. 

  Regionale scenarioanalyser 

  EY utvikler strategier og scenarioanalyser for regioner ned på næringsnivå. Vi kombinerer vår database med global sektorkompetanse.  Dette med tanke på å utvikle scenarioer for fremtidig makroøkonomisk utvikling på fylke- og næringsnivå. Analysene danner grunnlag for å si noe om regionen eller fylkets fremtidige mulighetsrom. Hvilke barrierer må forseres – og hvilke muligheter må realiseres – for å nå et foretrukket fremtidsscenario? Scenarioanalysene danner et solid kunnskapsgrunnlag for å utvikle konkrete handlingsplaner. 

  Næringsstrategi og utviklingsplaner for grønne huber, regioner og byer

  EY har utarbeidet en rekke analyser og strategier på regionalt nivå. Vi bygger våre analyser på et faktabasert kunnskapsgrunnlag om situasjonen i dag, og kombinerer dette med vår globale sektorkompetanse og forståelse av fremtidige markedstrender. Vi hjelper våre kunder å forstå hvilke regionale utfordringer som er spesielt viktige, hvilke konkurransefortrinn som finnes og hvordan regionene kan bruke denne forståelsen til å oppnå bærekraftig vekst.

 • Bransje- og selskapsanalyser

  Overordnede bransjeanalyser og scenarioer

  EY tilbyr analyser og scenarioer som kan gi en vurdering eller evaluering av dagens tilstand og fremtidsutsikter for din bransje. Vi tar i bruk vår unike informasjonsdatabase om alle norskregistrerte selskaper, og kombinerer dette med vår globale sektorkompetanse og forståelse av markedstrender. Våre analyser skaper et godt grunnlag for å vurdere markedspotensialet og vekstmulighetene innen de enkelte bransjene.

  Benchmark- og konkurrentanalyser

  For å forstå din konkurranseposisjon må du kjenne deg selv og dine viktigste konkurrenter. Vi gjør en grundig analyse av ditt selskap og sammenligner med et utvalg konkurrenter innenfor en rekke relevante måleindikatorer. Vi rangerer selskapene innen hver indikator og beskriver gjennomsnittet for bransjen. Dette fremstilles grafisk og lettlest, som gir rask innsikt og tilrettelegger for konkret handling.

  Analyse av regulatoriske endringer og taksonomi

  Hvert år stilles det stadig strenge krav til næringslivet, og spesielt EU er en pådriver for juridiske rammeverk som skal bidra til et mer bærekraftig næringsliv. Dette er noe som vil påvirke selskaper i alle bransjer, og fører til høyere forventninger og et økt press fra selskapenes interessenter - blant annet investorer, kunder og leverandører. EY støtter våre kunder ved å se muligheter for konkurransefortrinn i disse rammeverkene, fremfor å se på dem som risiko og potensielle hindringer.

 • Konseptutvikling, allianser og innovasjonsfinansiering

  Strategi- og konseptutvikling

  Alle selskap – enten de opplever stabile markedsforhold eller store endringer – har behov for å regelmessig evaluere og justere sin strategi. , I vår tid er det mange selskaper som har behov for å tenke nytt rundt verdiforslag, markeder man opererer i og hva man tilbyr. EY har bistått våre kunder i strategi- og konseptutviklingsprosesser. I samarbeid med våre kunder utarbeider vi strategiske veikart, som skisserer et tydelig målbilde og konkrete handlingspunkter.  

  Strategiske samarbeid og konsortier

  Selskaper er stadig i omstilling, og flere har behov for å finne nye markeder og forretningsmuligheter. I tillegg ser vi at det finnes mange mindre aktører med gode idéer og innovasjonsprosjekter som sliter med å skalere prosjektene sine til et kommersielt nivå. I EY har vi arbeidet med en rekke bedrifter for å gjennomføre marked- og mulighetsstudier og bidratt i etableringen av strategisk samarbeid og konsortier.

  Søknader om finansiering fra norsk og europeisk virkemiddelapparat

  Europeiske og nasjonale virkemiddelaktører viser en stor vilje til å støtte innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet. Selskaper som lykkes i disse søknadsprosessene, kan få finansieringsstøtte som bidrar til at deres planer lykkes og blir god butikk. Søknadsordningene kan imidlertid virke overveldende for mange, og flere selskaper opplyser at de ikke har kapasitet til å orientere seg i jungelen av søknadsprosesser. EY har de siste årene bistått en rekke selskaper med deres søknadsprosesser både for nasjonale ordninger og mot det europeiske virkemiddelapparatet. 

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.