1 minutters lesing 24 nov. 2021
Grøn region Vestland

Hvordan skal regionene i Vestland realisere potensialet for grønn vekst?

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus innen revisjon og rådgivning

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

1 minutters lesing 24 nov. 2021
Relaterte temaer Rådgivning Bærekraft

EYs Grøn region-prosjekt har identifisert de viktigste prosjektene for grønn omstilling i Vestland. 

I prosjektet Grøn region Vestland har EY, på oppdrag fra Vestland fylkeskommune og Innovasjon Norge, kartlagt over 250 innovasjonsprosjekter, for å etablere «Vestlandsporteføljen». I 2020 utarbeidet EY på oppdrag fra et bredt partnerskap, Vestlandsscenarioene 2020 - en scenarioanalyse for utvikling av grønn verdiskaping, verdikjeder og fremtidige arbeidsplasser i hele regionen. I oppfølgingsprosjektet Grøn region Vestland 2021 har EY konkretisert hvordan aktørene i samarbeid kan realisere mulighetene for grønn omstilling i fylket.

Arbeidet har resultert i fire regionale rapporter, i tillegg til hovedrapporten Vestlandsporteføljen.

Bergensregionen

Bergensregionen består av Bergen, Nordhordland, Askøy, Øygarden, Bjørnafjorden og Samnanger.

For bergengsregionen har EY kartlagt 72 prosjekter som bidrar til økt sysselsetting og grønn omstilling. Det er også identifisert 9 regionale konsepter med stort synergipotensiale som bidrar til å nå klimamålene og øke verdiskapningen ved å ta del av hverandres verdikjeder. Flere av konseptene fra bergensregionen er inkludert i Vestlandsporteføljen, og løftes frem som konsepter Vestland som helhet må stå bak og sikre at blir realisert.

Rapporten for bergensregionen inkluderer analyse av regionale fortrinn og barrierer, og gir anbefalinger til hvordan bergensregionen kan utnytte det enorme potensiale som kartlagt:

 • Bergensregionen må ta posisjonen som en verdensledende havhovedstad gjennom å etablere og videreutvikle eksisterende marine og maritime klynger.
 • Bergensregionen må bli et knutepunkt for bærekraftige transportløsninger til havs. En større andel av gods- og persontrafikken skal flyttes fra vei til sjø. Regionen bør samlet se på hvilke nye muligheter og potensielle synergieffekter dette kan gi når knutepunktet for vare- og godstransport inn og ut av Vestland er lokalisert i bergensregionen.
 • Regionen må stå samlet med en felles stemme for å sikre tilstrekkelig fremtidig nettkapasitet for å realisere de nye grønne forretningsmulighetene.
 • Og til slutt; bergensregionen må bli et flaggskip for prosjekter innen grønn omstilling. Regionen er med Northern lights, Green spot Mongstad og satsingene rundt Fensfjorden helt sentral for å realisere blant annet hydrogenøkonomien.

Fjordane

Fjordane består av Nordfjord, Sunnfjord og HAFS (Hyllestad, Askvoll, Fjaler og Solund).

For Fjordane er det kartlagt 42 prosjekter som bidrar til økt sysselsetting og grønn omstilling. Det er også identifisert 8 regionale konsepter med stort synergipotensiale som bidrar til å nå klimamålene og som øker verdiskapningen ved å ta del av hverandres verdikjeder. Flere av konseptene fra Fjordane er inkludert i Vestlandsporteføljen og løftet frem som konsepter som Vestland som helhet må stå bak og sikre at blir realisert.

Rapporten for Fjordane inkluderer analyse av regionale fortrinn og barrierer, og gir anbefalinger til hvordan Fjordane kan utnytte det kartlagte potensialet:

 • Fjordane må bli et viktig nasjonalt hydrogenknutepunkt, ved å utnytte regionens kraftfordel til å ta en ledende posisjon i hydrogenøkonomien.
 • Fjordane må øke sirkulariteten for realisering av regionens konsepter gjennom å utvikle nye samarbeid for å utvikle industriell symbiose hvor synergieffektene utnyttes mellom regionens konsepter.
 • Regionen må utvikle Norges grønneste havbruk og realisere regionens innovative løsninger knyttet til landbasert havbruk, lukkede sjøanlegg og utvikling av nye arter gjennom å utnytte regionens ledende rolle innen havbruk og teknologi.
 • Fjordane må bli best på samarbeid og nyskaping ved å satse regionalt på etablering av flere teknologiselskaper, sikre utvikling av knutepunkt for grønn mobilitet og sikre grønne leverandørutviklingsprogrammer knyttet til de store infrastrukturprosjektene i regionen.
 • Og til slutt; Fjordane må være et godt attraktivt sted å bo og besøke. Regionen bør fremheve et tydelig fokus på felles markedsføring for å tiltrekke seg yngre innbyggere og flere besøkende.

Sunnhordland

For Sunnhordland er det kartlagt 50 prosjekter som bidrar til økt sysselsetting og grønn omstilling. Det er også identifisert 8 regionale konsepter med stort synergipotensiale som bidrar til å nå klimamålene og som øker verdiskapningen ved å ta del av hverandres verdikjeder. Flere av konseptene fra Sunnhordland er inkludert i Vestlandsporteføljen og løftet frem som konsepter som Vestland som helhet må stå bak og sikre at blir realisert.

Rapporten for Sunnhordland inkluderer analyse av regionale fortrinn og barrierer, og gir anbefalinger til hvordan Sunnhordland kan utnytte det kartlagte potensialet:

 • Sunnhordland kan bli den ledende regionen for utvikling av grønne energiløsninger, ved å bygge grønne industriparker, sikre areal til havvindutbygging på land og muliggjøre global ekspansjon med teknologier utviklet i Sunnhordland.
 • Sunnhordland må bli ledende innen grønn skipsfart ved å være den foretrukket lokasjonen for testing av ny teknologi innen en rekke energibærere og styrke nettverket rundt disse miljøene.
 • Regionen må utvikle Norges grønneste verdikjeder i marinnæring ved å realisere innovative løsninger knyttet til både sjøbasert og landbasert havbruk, samt utvikling av nye arter.
 • Sunnhordland kan bli en ledestjerne innen omstilling av verftsindustrien gjennom å sikre videreføring av kompetansen på store komplekse prosjekter som krever multidisiplinkompetanse inn mot nye industrier.
 • Og til slutt; Sunnhordland må være en synlig og attraktiv region ved å styrke markedsføringen av en felles region, videreføre satsing på bærekraftig reiseliv og jobbe sammen for å tilstrekke seg nye statlige satsinger spesielt rettet inn mot havnæringene og hydrogenøkonomien.

Indre Vestland

Indre Vestland består av Sogn, Voss og Hardanger.

For Indre Vestland er det kartlagt 35 prosjekter som bidrar til økt sysselsetting og grønn omstilling. Det er også identifisert 7 regionale konsepter med stort synergipotensiale som bidrar til å nå klimamålene og som øker verdiskapningen ved å ta del av hverandres verdikjeder. Flere av konseptene fra Indre Vestland er inkludert i Vestlandsporteføljen og løftet frem som konsepter som Vestland som helhet må stå bak og sikre at blir realisert.

Rapporten for Indre Vestland inkluderer analyse av regionale fortrinn og barrierer, og gir anbefalinger til hvordan Indre Vestland kan utnytte det kartlagte potensialet:

 • Indre Vestland bør utnytte sin kraftfordel til å styrke systemindustrien og prosessindustriens konkurransekraft for å kunne produsere mer lokalt for eksport.
 • Indre Vestland må øke sirkulariteten for realisering av regionens konsepter med å utvikle nye samarbeid for å realisere det sirkulærøkonomiske potensialet som er identifisert, og etablere en felles regional næringsstrategisk plattform for sirkulærøkonomi.
 • Indre Vestland må mobilisere felles for å videreutvikle bærekraftig reiseliv, og rendyrke produkter og destinasjonsutvikling for å sikre økt fremtidig verdiskapning og attraktivitet.
 • Regionen må bli best på samarbeid og samskapning gjennom felles mobilisering for å bygge regionale leveransemodeller inn mot de store infrastruktur- og industriprosjektene i regionen. Det er også stort potensiale i etablering av flere teknologiselskaper og benytte mulighetene «post Covid-19» til å ha en felles satsing på nye statlige arbeidsplasser og «workaction»-konsepter.
 • Og til slutt; regionen bør fremheve et tydelig fokus på felles markedsføring for å tiltrekke seg yngre innbyggere og flere besøkende.

Sammendrag

Grøn region Vestland har analysert over 250 innovasjonsprosjekter i Vestland, status for de nye grønne verdikjedene og prioritert og utviklet Vestlandsporteføljen, bestående av 16 grønne huber.

Det er identifisert prosjekter som bidrar til økt sysselsetting og grønn omstilling, og regionale konsepter med stort synergipotensiale som bidrar til å nå klimamålene og som øker verdiskapningen ved å ta del i hverandres verdikjeder.

Om denne artikkelen

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus innen revisjon og rådgivning

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Related topics Rådgivning Bærekraft