12 jan. 2022
Endringer i NRS 8 er vedtatt

Endringer i NRS 8 er vedtatt

Av Alvar Strandvold

Senior Manager, Faglig rådgiver, Assurance, EY Norge

Brennende opptatt av regnskapsfaget. Ivrig musiker og hobbysnekker. Familiefar.

12 jan. 2022
Relaterte temaer Assurance

Norsk RegnskapsStiftelse vedtok i desember endringer i NRS 8 som følge av endringene i regnskapsloven som trådte i kraft i 2021.

Regnskapsloven ble endret med virkning fra 1. juli 2021 for å tilpasse loven til EUs regnskapsdirektiv. Disse endringene innebar både en innføring av enkelte nye krav og en betydelig lempelse i opplysningskravene til små foretak. For små foretak kan endringene i noteopplysninger oppsummeres som følger:

§ 7-35 Regnskapsprinsipper Betydelig reduserte krav
§ 7-36 Konsern, tilknyttet selskap Betydelig reduserte krav
§ 7-37 Virkelig verdi av finansielle instrumenter Noe endret. Fjernet annet ledd om manglende nedskrivning på finansielle anleggsmidler 
§ 7-37a Finansielle derivater Uendret
§ 7-38 Spesifisering av resultatregnskapet Fjernet annet ledd om spesifikasjon av driftskostnader (hvis resultatoppstillingen er etter funksjon) 
§ 7-39 Anleggsmidler Fjernet krav om opplysninger om endring i avskrivningsplan. Tilsvarende for FoU-utgifter/-aktiviteter. 
§ 7-40 Fordringer, gjeld, garantiforpliktelser Fjernet krav om opplysninger om hvilke forpliktelser som dekkes av andre avsetninger
§ 7-41 Ekstraordinære inntekter og kostnader Uendret
§ 7-42 Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Fjernet krav i første til tredje ledd. Ikke lenger krav om opplysning om aksjekapital, største aksjonærer, aksjer/andeler som eies av daglig leder og styret
§ 7-43 Antall ansatte Uendret
§ 7-43a Obligatorisk tjenestepensjon Fjernet
§ 7-44 Ytelser til ledende personer mv Fjernet. Gjelder også kravet om revisorhonorar
§ 7-45 Lån og sikkerhet til ledende personer, aksjeeiere m.v. Betydelig reduserte krav
§ 7-46 Fortsatt drift Uendret

Lempelsen i opplysningskrav gjelder for alle årsregnskaper som avlegges etter lovendringens ikrafttredelse 1. juli 2021, og Norsk RegnskapsStiftelse har nå vedtatt en endret versjon av NRS 8 hvor lempelsene i opplysningskravene er innarbeidet i de relevante delene av standarden. Den endrede standarden er i tråd med både omfanget av og ordlyden i kravene i regnskapsloven.

I tillegg er det foretatt enkelte andre presiseringer, blant annet om sammenhengen mellom noteopplysninger og kravet til at regnskapet skal gi et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat i standardens punkt 8.

Andre endringer i regnskapsloven, som først har virkning for regnskapsår påbegynt 1. juli 2021
eller senere, vil bli innarbeidet i NRS 8 i 2022. Dette omfatter blant annet endringene i bestemmelsene om avskrivningsperiode for goodwill og forskning og utvikling, det nye rekkefølgekravet for noter og definisjonen av vesentlighet.

Nærmere omtale av endringene og endret versjon av NRS 8 er tilgjengelig på Norsk RegnskapsStiftelses hjemmesider.

Sammendrag

Norsk RegnskapsStiftelse vedtok i desember endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak. Endringene er gjort som følge av endringene i regnskapsloven som trådte i kraft i fjor, og for å tilpasse loven til EUs regnskapsdirektiv. Endringene i NRS 8 omfatter de endringene i loven som utgjør forenklinger i opplysningskrav for små foretak.

Om denne artikkelen

Av Alvar Strandvold

Senior Manager, Faglig rådgiver, Assurance, EY Norge

Brennende opptatt av regnskapsfaget. Ivrig musiker og hobbysnekker. Familiefar.

Related topics Assurance