10 jan. 2022
Hvilke forventninger har Finanstilsynets til årsrapportene for 2021?

Hvilke forventninger har Finanstilsynets til årsrapportene for 2021?

Av Alvar Strandvold

Senior Manager, Faglig rådgiver, Assurance, EY Norge

Brennende opptatt av regnskapsfaget. Ivrig musiker og hobbysnekker. Familiefar.

10 jan. 2022
Relaterte temaer Assurance

Finanstilsynet har publisert en rapport om de prioriterte områdene ved kontrollen av årsrapporter for 2021.

Årsregnskapet

I rapporten (pdf), som ble publisert i november 2021, informerer Finanstilsynet om ferdigstilte kontrollaktiviteter i 2021, samt de prioriterte områdene ved kontrollen av årsrapporter for 2021. Prioriteringene sammenfaller i all hovedsak med de prioriterte områdene til den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA).

Finanstilsynet oppgir følgende prioriterte områder for kontrollen av årsregnskapene for 2021, men angir at listen ikke er uttømmende:

Konsekvenser av Covid-19

 • Forutsetninger om fortsatt drift
 • Viktige vurderinger og kilder til estimatusikkerhet
 • Presentasjon og noteopplysninger av covid-19- relaterte poster
 • Tap ved verdifall og reversering av tap ved verdifall
 • Estimat på utnyttbar levetid
 • Opplysninger om forutsetningene ved innregning av utsatt skattefordel som følge av ikke-benyttede skattemessige underskudd eller skattefradrag
 • Opplysninger knyttet til offentlige tilskudd og offentlig støtte
 • Opplysninger og effekter av utfordringer med forsyningskjeder

Klimarisiko

 • Sammenheng mellom årsregnskapet og øvrig finansiell informasjon
 • Vurdering av vesentlig klimarisiko i årsregnskapet
 • Viktige vurderinger og kilder til estimeringsusikkerhet
 • Vurdering av vesentlige opplysninger

IFRS 7 Finansielle instrumenter – opplysninger

 • Opplysninger om forventet kredittap i kredittinstitusjoner

IFRS 16 Leieavtaler

 • Måling og innregning av leieavtaler
 • Opplysninger knyttet til leieavtaler

De tre første punktene i listen over er hentet direkte fra ESMAs prioriteringer for kontrollen av 2021-regnskapene. Finanstilsynet har videreført konsekvenser av Covid-19 som et prioritert område fra kontrollen av 2020-regnskapene. Som punktene over illustrerer kan pandemien ha mange regnskapsmessige implikasjoner. Nærmere omtale av disse og beslektede problemstillinger gis i publikasjonen IFRS accounting considerations of the Coronavirus pandemic.

Klimarisiko i regnskapet er et nytt prioritert område for tilsynets kontroll. Konsistens mellom opplysninger om klima i regnskapet og i annen informasjon utenfor regnskapet er i denne sammenheng et sentralt tema, men Finanstilsynet fremhever også vurderingen av klimarisiko i regnskapet og viktige vurderinger og estimeringsusikkerhet som knytter seg til denne risikoen. For mer inngående omtale av mulige virkninger av klimarisiko i regnskapet viser vi til publikasjonen Accounting for climate change.

Finanstilsynet har tidligere gjennomført et tematilsyn om IFRS 16 og har i løpet av 2021 gjennomgått opplysningene om leieavtaler i årsregnskapene for 2020 for omtrent 40 selskaper. På grunnlag av funnene i det arbeidet har Finanstilsynet definert IFRS 16 som et prioritert område for kontroll av 2021-regnskapene.

Øvrig finansiell informasjon

Alternative resultatmål (APM-er)

Finanstilsynets kontrollarbeid omfatter også andre deler av årsrapporten, og for 2021 har det signalisert at APM-er fortsatt vil være av særlig interesse. Finanstilsynet trekker i den forbindelse frem Covid-19-effekter, bruk av relevante benevnelser, og at APM-ene skal være uten systematiske skjevheter ("unbiased APMs"). Et mulig eksempel på det siste er at APM-er justeres for engangskostnader, men ikke engangsgevinster.

Bærekraftsrapportering

Finanstilsynet fremhever i sin rapport viktigheten av relevant, konsistent og vesentlig bærekraftsinformasjon fra selskapene til brukerne. Videre understrekes behovet for at det gis kvantitativ informasjon som er sammenlignbar og kan måles over tid. En god og grundig bærekraftsrapportering er etter Finanstilsynets syn en forutsetning for at «interessenter skal kunne vurdere påvirkningen foretakene har på samfunnet og miljøet rundt seg, og hvordan bærekraft påvirker foretakenes risikovurderinger og beslutningsprosesser».

Sammendrag

Finanstilsynet publiserte i november 2021 en rapport hvor det informerer om ferdigstilte kontrollaktiviteter i 2021, samt de prioriterte områdene ved kontrollen av årsrapporter for 2021. Prioriteringene sammenfaller i all hovedsak med de prioriterte områdene til den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA).

Om denne artikkelen

Av Alvar Strandvold

Senior Manager, Faglig rådgiver, Assurance, EY Norge

Brennende opptatt av regnskapsfaget. Ivrig musiker og hobbysnekker. Familiefar.

Related topics Assurance