19 jun. 2020
Hvilke forventninger har tilsynsmyndighetene til halvårsrapporteringen?

Hvilke forventninger har tilsynsmyndighetene til halvårsrapporteringen?

Av Anne-Cathrine Bernhoft

Assurance, EY Norge

Lidenskapelig opptatt av finansiell rapportering. Reiser for å oppleve nye steder og kulturer. Elsker å fotografere mennesker.

19 jun. 2020
Relaterte temaer Assurance COVID-19

Internasjonale tilsynsmyndigheter har publisert uttalelser om hvilke forventninger de har til foretakenes halvårsrapporter.

Den europeiske markeds- og verdipapirtilsynsmyndigheten (ESMA) publiserte 20. mai en uttalelse hvor de gir uttrykk for sine forventninger til halvårsrapporteringen 2020 i lys av Covid-19. Det er sentralt at selskapene gir oppdatert informasjon om effektene av pandemien, og at de er transparente i sin kommunikasjon mot markedet. Omfanget av opplysninger som kreves vil på flere områder være mer omfattende enn i et vanlig delårsregnskap. Finanstilsynet har sluttet seg til uttalelsen og vil følge opp halvårsrapporteringen.

Tidspunkt for publisering av halvårsregnskap

ESMA erkjenner at enkelte foretak kan komme til å vurdere og forskyve offentliggjøringen av halvårsrapportene sine som følge av den usikre situasjonen. Samtidig understreker ESMA at det viktigste hensynet ved offentliggjøringen av finansiell rapportering, er å gi relevant og pålitelig informasjon på en tidsriktig måte.

Noteopplysninger i halvårsregnskapet

Formålet med halvårsrapporteringen er å gi en oppdatering på det siste avlagte årsregnskapet, og omfanget av informasjon kan dermed variere. Covid-19 er imidlertid en vesentlig hendelse for de aller fleste foretak, og er i svært liten grad reflektert i sist avlagte årsregnskap. ESMA forventer derfor en mer omfattende halvårsrapportering, og uttaler blant annet at det kan være nødvendig å gi flere opplysninger enn hva IAS 34 Delårsrapportering eksplisitt krever. Det kan være aktuelt å se hen til relevante notekrav i andre regnskapsstandarder, for eksempel IFRS 16 Leieavtaler. ESMA minner også om at IAS 1 Presentasjon av finansregnskap krever at foretakene vurderer hvorvidt noteopplysningene som følger av de enkelte standardene gir tilstrekkelig informasjon, eller om det foreligger forhold som må belyses ytterligere.

Dersom foretaket har benyttet seg av tiltaksordningene fra myndighetene i forbindelse med Covid-19, anbefaler ESMA at foretaket er åpent om anvendelsen av disse tiltakene og at det gis informasjon om relevante vilkår og andre sentrale vurderinger. Det vil kunne være aktuelt å se hen til opplysningskravene i IAS 20 Regnskapsføring av offentlige tilskudd og opplysninger om offentlig støtte, IAS 12 Inntektsskatt mv, avhengig av hvilken standard man anvender for regnskapsføring av tiltaket.

Vesentlig usikkerhet, fortsatt drift og risiko

Covid-19 har medført økt grad av usikkerhet om fremtiden for mange selskaper, og følgelig en større risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi av selskapets eiendeler og forpliktelser. ESMA oppfordrer selskapene til å oppdatere vurderingen av sentrale forutsetninger og vesentlige kilder til estimatusikkerhet, og viser til at IAS 34 Delårsrapportering krever opplysninger om arten og omfanget av endringer i estimater.

I dagens usikre situasjon er vurderingen av fortsatt drift sentral. Ved vesentlig usikkerhet om fortsatt drift, krever IAS 1 Presentasjon av finansregnskap at det skal opplyses om denne usikkerheten. Ved denne vurderingen legger ESMA til grunn at foretakene hensyntar all tilgjengelig informasjon om fremtiden, dvs. minst tolv måneder fra balansedatoen, inkludert forventet lønnsomhet og eventuelle begrensninger i tilgangen på ressurser. Dersom vurderingen av fortsatt drift har krevd vesentlig skjønnsutøvelse, forventer ESMA at det gis tilstrekkelige opplysninger om det i halvårsrapporten. For de selskapene som i størst grad er påvirket av Covid-19, forventer ESMA at det gis opplysninger om fortsatt-drift-vurderingen og de skjønnsmessige vurderingene som ligger til grunn for denne.

Ved utgangen av første halvår kan den finansielle risikoeksponeringen ha endret seg vesentlig fra årsskiftet. Indikatorer på eksempelvis økt likviditetsrisiko kan være refinansiering av gjeld eller brudd på lånebetingelser. God og tilstrekkelig informasjon om risiko er sentralt i halvårsrapportene, og ESMA oppfordrer foretakene til å se hen til opplysningskravene for finansiell risiko i IFRS 7 Finansielle instrumenter – Opplysninger.

Nedskrivning av ikke-finansielle eiendeler

ESMA går langt i å hevde at virusutbruddet med sine ringvirkninger gir et godt utgangspunkt for å konkludere med at det er utslag på en eller flere nedskrivningsindikatorer i IAS 36 Verdifall på eiendeler. Konsekvensen er i så fall at en nedskrivningstest må gjennomføres. 

ESMA påpeker viktigheten av at foretakene vurderer bruk av flere scenarier i nedskrivningstesten, og at disse vektes fornuftig slik at man unngår overdrevne positive eller negative effekter. ESMA minner også om at diskonteringsrenten skal reflektere gjeldende markedsvurderinger av tidsverdien av penger og risiko, og at risiko ikke skal reflekteres både i diskonteringsrenten og i projiseringen av kontantstrømmer. Som følge av usikkerheten i markedet oppfordrer ESMA foretakene til å gi gode opplysninger om sentrale forutsetninger i nedskrivningsvurderingen, og potensielt øke intervallet av mulige endringer i disse forutsetningene i sine sensitivitetsanalyser.

Presentasjon i resultatregnskapet

Selv om det er ønskelig med gode opplysninger om effekten av Covid-19, ber ESMA foretakene om å være forsiktige med å presentere slike effekter separat i resultatoppstillingen, fordi dette etter deres syn kan gi feil bilde av foretakets inntjening. ESMA viser også til sin nylig publiserte Q&A om Covid-19-justeringer av alternative resultatmål (APM), hvor det anbefales at foretakene er konsistente i anvendelsen av APM-er. Det understrekes også at eventuelle nye Covid-19 APM-er omfattes av gjeldende retningslinjer for alternative resultatmål.

Ledelsesrapporteringen

Når det gjelder ledelsesrapporteringen forventer ESMA konkret omtale av flere forhold, herunder hvordan pandemien har påvirket strategi og mål, operasjonelle og finansielle forhold og kanskje særlig likviditetssituasjonen. Likviditetsrisikostyring, omsetningssvikt samt iverksatte og planlagte tiltak bør også omtales.

IOSCOs uttalelse

Den internasjonale organisasjonen for verdipapirtilsynsmyndigheter (IOSCO) publiserte i slutten av mai en uttalelse (pdf) om viktigheten av opplysninger om Covid-19. Denne uttalelsen sammenfaller langt på vei med ESMAs uttalelse, og understreker særlig viktigheten av foretaksspesifikke opplysninger som forklarer følgende:

·        hvordan Covid-19 har påvirket eller er forventet å påvirke foretakets resultat, balanse og kontantstrømmer

·        hvordan foretakets strategi og mål har blitt endret for å tilpasse seg de endrede omstendighetene

·        hvilke tiltak foretaket har iverksatt for å tilpasse seg virkningene av pandemien

IOSCO maner også til varsomhet rundt justering av APM-er og omtale av ulike effekter som Covid-19-relaterte. Organisasjonen slår også fast at det ikke er passende å betegne hypotetiske størrelser som inntekter eller resultatmål uten Covid-19-effekter som APM-er.

Sammendrag

Både ESMA og IOSCO har publisert uttalelser om viktigheten av opplysninger om Covid-19 i halvårsrapporteringen 2020. ESMA understreker finansmarkedenes behov for oppdatert informasjon om effektene av Covid-19-pandemien. Omfanget av opplysninger som kreves vil på flere områder være mer omfattende enn i et vanlig delårsregnskap, og foretakene bør derfor se hen til opplysningskravene i de enkelte standardene for å vurdere omfanget av tilleggsopplysninger. 

Om denne artikkelen

Av Anne-Cathrine Bernhoft

Assurance, EY Norge

Lidenskapelig opptatt av finansiell rapportering. Reiser for å oppleve nye steder og kulturer. Elsker å fotografere mennesker.

Relaterte temaer Assurance COVID-19