14 jan. 2022
Ikke-refunderbar merverdiavgift på leiebetalinger

Hvordan skal ikke-refunderbar merverdiavgift på leiebetalinger regnskapsføres?

Av Alvar Strandvold

Senior Manager, Faglig rådgiver, Assurance, EY Norge

Brennende opptatt av regnskapsfaget. Ivrig musiker og hobbysnekker. Familiefar.

14 jan. 2022
Relaterte temaer Assurance

Ny agendabeslutning om leietagers regnskapsføring av ikke-refunderbar merverdiavgift på leiebetalinger.

I oktober 2021 publiserte IFRS Interpretations Committee (IFRIC) en agendabeslutning som omtaler spørsmålet om hvorvidt en leietaker skal medregne ikke-refunderbar merverdiavgift i leiebetalinger til utleier under IFRS 16 Leieavtaler. Det forventes at selskaper som avlegger årsregnskap etter IFRS retter seg etter IFRICs agendabeslutninger.

I denne artikkelen beskriver vi innholdet i og bakgrunnen for den aktuelle agendabeslutningen. Denne problemstillingen er relevant for mange norske foretak som er helt eller delvis unntatt merverdiavgift, som blant annet foretak med virksomhet innenfor bank og finans.

Hva er bakgrunnen for publiseringen av agendabeslutningen?

IFRIC mottok i mars 2021 et spørsmål vedrørende regnskapsføring av ikke-refunderbar merverdiavgift på leiebetalinger for leietaker. Leietaker opererer i en jurisdiksjon hvor merverdiavgift på leiebetalinger i utgangspunktet er refunderbar (fradragsberettigede). Som følge av leietakers virksomhet, som medfører at leietaker er delvis unntatt merverdiavgift, er imidlertid kun deler av merverdiavgiften fradragsberettiget for leietaker. Spørsmålet er dermed hvorvidt denne ikke-refunderbare delen av merverdiavgiften skal regnskapsføres som en del av leiebetalingene.

I den endelige agendabeslutningen beskrev ikke IFRIC den regnskapsmessige behandlingen nærmere, og begrunnet dette med at komitéen fant lite dokumentasjon for at praksis er uensartet, og at ikke-refunderbar merverdiavgift på leiebetalinger trolig i mange tilfeller er uvesentlig for selskapene som er berørt.

Hva er EYs synspynkt?

I henhold til IFRS 16, Vedlegg A, er leiebetalinger definert som:

Betalinger fra en leietaker til en utleier for retten til å bruke en underliggende eiendel i løpet av leieperioden, og som omfatter følgende:

  • Faste betalinger (herunder i realiteten faste betalinger) minus eventuelle leieinsentiver.
  • Variable leiebetalinger som avhenger av en indeks eller en rente.
  • Utøvelseskursen for en kjøpsopsjon, dersom leietakeren med rimelig sikkerhet vil utøve denne opsjonen.
  • Betaling av bot for å si opp leieavtalen, dersom leieperioden gjenspeiler at leietaker vil utøve en opsjon om å si opp leieavtalen.

Det fremgår over at leiebetalinger skal omfatte betalinger, som inkluderer i substans faste betalinger, og at betalingene skal være til utleier.

I situasjoner der utleier fakturerer leietaker for merverdiavgift, vil merverdiavgiften ikke anses som en leiebetaling fra utleiers perspektiv. Generelt forventer vi ikke at leietakere vil inkluderte merverdiavgift i leiebetalinger i slike situasjoner. Ikke-refunderbar merverdiavgift omfattes videre av IFRIC 21.

Sammendrag

Til tross for publisert agendabeslutning er regnskapsmessig behandling av ikke-refunderbar merverdiavgift på leiebetalinger et noe uavklart område. Det presiseres at foretakene må foreta en grundig vurdering av faktiske forhold ved vurderingen av regnskapsmessig behandling av merverdiavgift i slike situasjoner.

Om denne artikkelen

Av Alvar Strandvold

Senior Manager, Faglig rådgiver, Assurance, EY Norge

Brennende opptatt av regnskapsfaget. Ivrig musiker og hobbysnekker. Familiefar.

Related topics Assurance