2 minutters lesing 2 jan. 2023
Bilde av Ny forskrift om forenklet IFRS

Ny forskrift om forenklet IFRS

Av Alvar Strandvold

Senior Manager, Faglig rådgiver, Assurance, EY Norge

Brennende opptatt av regnskapsfaget. Ivrig musiker og hobbysnekker. Familiefar.

2 minutters lesing 2 jan. 2023
Relaterte temaer Assurance

Finansdepartementet har fastsatt ny forskrift om forenklet IFRS. Forskriften gjelder fra 1. januar 2022, men kan tidliganvendes.

Den nye forskriften er svært lik høringsutkastet som ble offentliggjort i juni 2021. De innsendte høringssvarene til Finanstilsynet var i all hovedsak positive til de foreslåtte endringene, men justeringer av flere punkter ble foreslått. I den endelige versjonen er kun et fåtall av disse innspillene hensyntatt.

Selv om det formelt sett er fastsatt en ny forskrift, innebærer den på de aller fleste punkter en videreføring av den tidligere forskriften om forenklet IFRS. De mest sentrale endringene i den nye forskriften er følgende:

  • Det er innført et frivillig unntak fra IFRS 16 Leieavtaler i selskapsregnskapet for leietagere i konserninterne leieavtaler. Selskaper som benytter dette unntaket må klassifisere leieavtalen som operasjonell eller finansiell i tråd med NRS 14 Leieavtaler. Det er samtidig viktig å være bevisst på at det er enkelte forskjeller i målingen av balanseførte leieavtaler under NRS 14 og IFRS 16, blant annet når det gjelder indeksjusteringer av leiebetalinger.
  • Krav om noteopplysninger etter IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger er fjernet. Dette innebærer en betydelig lettelse for selskaper som anvender forskriften og har virksomhetssammenslutninger. Selskaper må fremover gi opplysninger som kreves etter god regnskapsskikk.
  • En faneparagraf som krever opplysninger som er nødvendige for å bedømme finansiell stilling og resultat er tatt inn.
  • Et unntak fra å benytte virkelig-verdi-opsjonen i IAS 39 hvor vilkårene for opsjonen er tilfredsstilt på et høyere nivå i konsernet er fjernet.
  • Det er ikke lenger krav om å gi noteopplysninger som følger av tolkninger (IFRIC-er).
  • Det er presisert at dersom IFRS 5 Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet ikke anvendes skal relevante standarder for de aktuelle eiendelen eller forpliktelsene brukes, samt at kravene om presentasjon og opplysninger i regnskapsloven og NRS 12 Avvikling og avhendelse i så fall gjelder.

For øvrig er det gjort enkelte presiseringer og oppdateringer, herunder at referanser til opphevede standarder er erstattet. Det er også tatt inn et unntak fra kravet i IFRS 1 Førstegangsanvendelse av IFRS om åpningsbalanse ved førstegangsanvendelse av forskriften.

Den nye forskriften gjelder for regnskapsår som begynner 1. januar 2022 eller senere. Den tidligere forskriften gjelder i utgangspunktet for regnskapsåret 2021, men den nye forskriften kan tidliganvendes i 2021. Det må i så fall fremgå av notene til regnskapet.

Sammendrag

Den nye forskriften om forenklet IFRS er i all hovedsak en videreføring av den gamle forskriften. Den mest sentrale endringen er et frivillig unntak fra IFRS 16 i selskapsregnskapet for konserninterne leieavtaler. Den nye forskriften gjelder for regnskapsår som begynner 1. januar 2022, men kan tidliganvendes.

Om denne artikkelen

Av Alvar Strandvold

Senior Manager, Faglig rådgiver, Assurance, EY Norge

Brennende opptatt av regnskapsfaget. Ivrig musiker og hobbysnekker. Familiefar.

Related topics Assurance