2 minutters lesing 2 jan. 2023
Bilde av Ny standard for delårsregnskaper under GRS

Ny standard for delårsregnskaper under GRS

Av Alvar Strandvold

Senior Manager, Faglig rådgiver, Assurance, EY Norge

Brennende opptatt av regnskapsfaget. Ivrig musiker og hobbysnekker. Familiefar.

2 minutters lesing 2 jan. 2023
Relaterte temaer Assurance

Norsk RegnskapsStiftelse har publisert en ny standard for delårsregnskaper under god regnskapsskikk, NRS 11 Delårsregnskap.

Den nye delårsregnskapsstandarden kommer blant annet som et resultat av den utbredte bruken av GRS på Euronext Growth. Norsk RegnskapsStiftelse har ved utarbeidelsen av den nye standarden tatt utgangspunkt i tilsvarende standard under IFRS, IAS 34 Delårsrapportering, og ikke den tidligere versjonen av NRS 11 som ble opphevet i 2011.

Standarden gjelder for alle selskaper som er regnskapspliktige etter regnskapsloven, når slike selskaper har plikt til å utarbeide delårsregnskaper. Andre selskaper kan velge å anvende standarden. For selskaper notert på Euronext Growth og som anvender GRS vil NRS 11 dermed være pliktig for halvårsregnskapet, men ikke for andre delårsregnskaper. Dersom et GRS-rapporterende foretak velger å utarbeide kvartalsregnskaper utover halvårsregnskapet, og disse angis å være i samsvar med god regnskapsskikk, vil også disse måtte utarbeides i tråd med NRS 11.

I et delårsregnskap etter NRS 11 er det krav om balanse, resultatregnskap, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. I tillegg til de påkrevde regnskapsoppstillingene kan en velge å gi en oppstilling over endringer i egenkapital, i stedet for å gi tilsvarende informasjon som del av noteopplysningene. Kravene til sammenligningstall følger bestemmelsene i regnskapsloven. Delårsregnskapet skal omfatte både den aktuelle delårsperioden og perioden hittil i regnskapsåret. I halvårsregnskapet til et selskap som har kvartalsvis delårsrapportering, vil dette være henholdsvis de tre månedene fra april til juni og de seks månedene fra januar til juni.

Den nye standarden har to ulike spor når det gjelder format. Selskaper som anvender standarden kan velge mellom å avlegge et fullstendig finansregnskap i samsvar med kravene som gjelder for et årsregnskap, i tillegg til kravene til noteopplysninger som følger av NRS 11, og et sammendratt finansregnskap i samsvar med kravene i NRS 11.

Siden formålet med et delårsregnskap er å gi en oppdatering på nye aktiviteter, hendelser og omstendigheter som har oppstått etter forrige avlagte årsregnskap, er notekravene i NRS 11 begrenset til forhold som er vesentlige for å forstå endringene fra slutten av forrige regnskapsår.  Standarden har også veiledning for enkelte andre særskilte problemstillinger for delårsperioder, herunder periodisering av skatt og vesentlighetsvurderinger.

I forbindelse med utgivelsen av standarden er også NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak oppdatert med et nytt kapittel om delårsregnskap. Det presiseres at små foretak som er pålagt eller frivillig utarbeider delårsregnskap i samsvar med god regnskapsskikk, kan velge å utarbeide delårsregnskap enten i samsvar med NRS 11, eller et fullstendig regnskap basert på reglene i NRS 8.

Den nye standarden og endringen i NRS 8 trer i kraft for regnskapsperioder som begynner 1. januar 2022 eller senere.

Sammendrag

Den nye standarden for delårsregnskaper under god regnskapsskikk harmoniserer langt på vei formatet for delårsregnskaper med IFRS og gjelder alle selskaper som benytter god regnskapsskikk og som plikter å avlegge delårsregnskap. Standarden trer i kraft for regnskapsperioder som begynner 1. januar eller senere.

Om denne artikkelen

Av Alvar Strandvold

Senior Manager, Faglig rådgiver, Assurance, EY Norge

Brennende opptatt av regnskapsfaget. Ivrig musiker og hobbysnekker. Familiefar.

Related topics Assurance