5G er i full gang med å omdefinere telekom. Er du oppdatert?

15 minutters lesing 3 jul. 2019
Relaterte temaer TMT Cybersecurity

Vis ressurser

 • Optimizing the 5G opportunity in Europe (pdf)

  Last ned 560 KB

Operatører er nå i sentrum av den digitale økonomien, ettersom 5G driver transformasjon og vekst i produktivitet på tvers av bransjer.

I denne nye epoken av intelligent tilkobling vil 5G spille en avgjørende rolle, gi muligheten til å omarbeide kundeverdiforslag, akselerere industriell transformasjon og sprøyte nytt liv inn i det digitale samfunnet. I Europa utgjorde mobilteknologier og -tjenester 3,3 % av regionens BNP i 2017, og denne andelen forventes å passere 4 % innen 2022.1

Det er imidlertid absolutt ikke garantert at utsiktene for den europeiske mobilindustrien er positive. Fragmenterte markedsstrukturer, usikre etterspørselsscenarier og komplekse regelverk utgjør betydelige hindringer. Samtidig utgjør tjenester knyttet til tingenes internett (IoT) for øyeblikket en lav ensifret andel av telekom-omsetningen. 

Mer solide veikart for digital transformasjon, forbedret dialog med interessenter og mer betydningsfulle samhandlinger med kunder vil alle være avgjørende faktorer.

5G: Den europeiske muligheten

Mobil i hjertet av et digitalt kontinent

Den europeiske telekomindustrien står foran en spennende endring. Regionen kan vise til verdens høyeste andel mobilpenetrasjon og prognosene er at den vil øke ytterligere, fra 85 % av befolkningen i 2017 til 88 % innen 2025.2

Europeiske regjeringer og myndigheter anerkjenner evnen 5G har til å skape positive eksterne virkninger, som kan hjelpe til å drive produktivitet på tvers av tradisjonelle næringer. Dette gjenspeiles i regionale 5G-målsettinger. F.eks. har Den europeiske union (EU) i handlingsplanen sin for 5G at de viktigste veiene og jernbanestrekningene skal ha uavbrutt 5G-dekning innen 2025.3

På nasjonalt nivå er forsøksprosjekter med 5G godt i gang i en rekke land, der mange fokuserer på å utnytte potensialet 5G har for å skape nye økonomiske sentre. Myndigheter ser også behovet for en større grad av forutsigbarhet når det gjelder lover og regler.

For eksempel understreker EUs handlingsplan for 5G viktigheten av en koordinert frigivelse av frekvensområder, testing og forsøk sammen med et regulatorisk miljø som generelt sett fremmer investeringer.

5G for operatører: å få tilbake kontrollen

5G har mange egenskaper som gjør den til en transformerende teknologi. I tillegg til forbedret datahastighet vil også en ultralav latenstid gi en nettverksresponstid på et helt nytt nivå. 5G kan støtte en økning på hundrevis av tilkoblede enheter per enhetsområde, og dermed omdefinere hva som er mulig i IoT, mens nettverksoppdeling gjør det mulig å ha svært differensierte tjenester på spesifikke steder.

Andre nyutviklede teknologier vil utfylle 5G. Mobil edge-databehandling kan gi tilgang til mer effektiv overføring av data og områdesikring, hjelpe operatører til å lette trafikkbelastningen i nettverket og få lave latenstider. Virtualisering av nettverksfunksjon (NFV) vil støtte en mer dynamisk styring av nettverksressurser, som også hjelper med å redusere driftskostnader (OPEX) og kapitalkostnader (CAPEX).

Slik sett danner 5G grunnlaget for nye paradigmer for nettverksdrift og utarbeidelse av tjenester. Ved å benytte seg av analyser, kunstig intelligens (AI) og maskinlæring sammen med 5G, kan operatører tilby en rekke stedsposisjons- og kontekstbevisste tjenester på tvers av millioner av endepunkter, støttet av en betydelig endring i nettverkskontroll, servicekvalitet og personlig tilpasning.

Som et resultat av dette kan operatørene spille en mer dominerende rolle i bransjens verdikjede. Operatørene er ikke lenger henvist til en rolle som umælende infrastrukturleverandører, men vil ha et mye nærere forhold til nettverkene sine, hvilket hjelper dem til å danne grunnlaget for nye former for kundeopplevelse og inntektsgenerering.

En mulighet til å gjenopplive veksten i sektoren

Selv om mobilnæringen har en rolle som driver av produktivitet, har operatørenes økonomiske resultater i Europa ikke levd opp til forventningene de siste årene. Byrdene i forbindelse med lover og forskrifter er fortsatt betydelige, konkurransen blir mer intens og nye veksthistorier innen IoT har til nå ikke vært mange.

Markedsforholdene er forventet å fortsatt bli utfordrende fremover, forsterket av makroøkonomisk press når BNP-veksten i eurosonen avtar, fra 2,6 % i 2017 til 1,9 % i 2018 og 1,8 % i 2019.

Andre regioner ligger allerede foran Europa når det gjelder kommersialisering av 5G, som et resultat av den tidligere utviklingen av 5G-strategier basert på teknologiledelse. Bransjens prognoser anslår at 5G-adopsjonsratene i Europa vil ligge under andre utviklede regioner for de neste fem årene.

Fem viktige mål for operatører

1. Sett 5G i sentrum av transformasjonsplanene dine

Det er mye snakk om det globale kappløpet til lansering av 5G, men utrullingen av ny nettverkskapasitet er ikke et mål i seg selv. 5G-oppgraderinger er ikke et «Big Bang»-øyeblikk; ny kapasitet og muligheter vil lanseres på en trinnvis måte. Det er klart at 5G har evnen til å forvandle servicetilbud, men evnen 5G har til å forvandle operatørvirksomheten fra innsiden er akkurat like viktig.

Vær klar for et nytt nettverksparadigme, men ikke glem 4G

Nye 5G-funksjoner, slik som nettverksoppdeling, vil sammen med fortettinger av små celle-ledede nettverk endre tradisjonelle forestillinger om utvidelse av dekning, tjenesteinnovasjon og kundeopplevelse. Likevel er det ikke sannsynlig at bruken av 5G-radiotilgangsnettverk (RAN) vil overgå RAN-bruk med 4G før på begynnelsen av 2020-tallet, med trinnvise 5G-oppgraderinger slik at telekom-selskaper kan oppfylle krav til kapitalkostnader.

Forbedret 4G-infrastruktur for vid områdedekning vil fortsatt være en kritisk faktor på middels lang sikt, og pågående implementeringer av vidstrakte lavstrømsdatanett vil styrke IoT-servicetilbud frem til 5G-baserte IoT-funksjoner blir hovedfokuset. Avviklingen av foreldede standarder vil også være en viktig del av nettverksstrategier i det kommende tiåret.

Samkjør overgangen til 5G med tilhørende digitaliseringsaktiviteter

Med 5G kan man oppnå en mer effektiv og smidig tjenesteytelse også utover forbedret latenstid og generell kapasitet. Komplementære investeringer i NFV og programvaredefinerte nettverk (SDN) kan gi langsiktige CAPEX- og OPEX-besparelser mens de også bidrar til større nettverksautomatisering, og operatører bør vurdere hvordan de best kan utnytte dette som en del av overgangen til 5G. 

Det er ytterst viktig å ha et helhetlig perspektiv, ettersom skiftet mot virtualiserte plattformer forventes å skje gradvis og i varierende takt rundt i de ulike delene av det mobile nettverket.

Rollen AI og analyseverktøyer kan spille på nettverksnivå vil også bli viktigere og mer fremtredende når 5G kommer i gang. Dette krever en helhetlig tilnærming til implementering av nye teknologier, som utnytter at fordelene deres gjensidig styrker hverandre. 

Ønsk en ny epoke med organisasjonsdesign og effektivitet velkommen

Virkningen 5G har på driftsmodellen bør også få oppmerksomhet. Det stadig mer utviskede forholdet mellom maskinvare og programvare gir større etterspørsel etter ferdigheter innen programvare, sammen med et tettere samspill mellom nettverks- og IT-avdelinger.

Overgangen til 5G har dyptgående konsekvenser for utforming av arbeidsstyrken. Et tettere samarbeid mellom nettverksdrifts-, IT- og datasenterpersonale vil gi en bedre oversikt over applikasjoner, tjenester og nettverk på tvers av virksomheten, mens en bedre samkjøring mellom nettverks- og produktutviklingsteam vil hjelpe telekom-selskaper med å skape nye 5G-brukstilfeller.

Reskilling er også avgjørende når operatører går over til 5G. Salgsteamene må samhandle med bedriftskunder på nye måter, med fokus på forretningsresultater som genereres av 5G-basert IoT. Dette er helt essensielt hvis telekom-selskaper skal komme seg ut av sin tradisjonelle rolle der de kun leverer tilkoblingstjenester.

Til syvende og sist handler investeringer i 5G-nettverk om mye mer enn differensiering gjennom nettverkskvalitet. De vil spille en sentral rolle i langsiktig transformasjon av telekombransjen. Tjenesteleverandører som ser potensialet 5G har til å gi organisasjonen deres nytt liv, vil være best posisjonerte for å maksimere sin ROI i de neste ti årene.

Til syvende og sist handler investeringer i 5G-nettverk om mye mer enn differensiering gjennom nettverkskvalitet.

2. Kontakt myndigheter og lovgivere tidlig og ofte

Myndigheter og lovgivere vil være avgjørende bidragsgivere for å bygge et sunt investeringsmiljø for 5G. Dette er ingen lett oppgave: Telekomsektoren har historisk sett vært kraftig regulert, mens mobilteknologi nå fokuseres på i større grad som en del av nasjonale bransjestrategier.

Et nytt miljø for tilsyn med mobilindustrien er på vei

5G ansporer til nærmere relasjoner mellom mobilindustrien og myndigheter som ønsker å dra nytte av produktivitetsfordelene en ny digital infrastruktur gir. Statlig finansiering av 5G-testplattformer og støtte til 5G-sentrerte offentlig-private partnerskap er en følge av denne økende nærkontakten mellom offentlig sektor og mobilindustrien.

Likevel er miljøet på tilbudssiden ikke uten komplikasjoner. Frigivelse av frekvensområder blir stadig vanskeligere. Den trinnvise frigivelsen av flere frekvensbånd for å støtte ulike brukstilfeller vil ta mange år. Tvister om utformingen av frekvensbåndauksjoner kan gjøre at frigivelsen av frekvensområder utsettes enda mer.

Aksepterte forestillinger om øvre frekvensgrenser kan vike for nye konsepter om samling av frekvenser når regelverket for nettverksdeling utvikler seg på nye måter.

Faste og mobile infrastrukturer vil bli mer avhengige av hverandre

Myndigheter som utformer retningslinjer ser konvergensmulighetene mellom fiber og 5G for å gi større valgfrihet mellom tilkoblingsalternativer for forbrukere, og den avgjørende rollen fiber har i mobil backhaul. I tiden fremover kan dette legge grunnlaget for enhetlige markedsoversikter som er designet for å stimulere komplementære investeringer i både fast og mobil infrastruktur.

Å oppnå mer helhetlige rammer for regelverkene er derimot ikke en enkel oppgave. Både telekom-selskaper og myndigheter vil ønske at regelverkene fortsatt skal være stabile og klare etter hvert som retningslinjene for digital infrastruktur blir mer helhetlige. Mer spesifikke utfordringer, som å sikre at regelverk for mørk fiber støtter 5G-backhaul, fortjener også oppmerksomhet.

Kontakt med et bredere utvalg av interessenter

Antallet aktører i offentlig sektor som er interesserte i og har en rolle i 5G-distribusjon vil bli større. Lokale myndigheter vil ha større innflytelse på nettverksplanlegging og nettstedsadgang, mens myndigheter i ulike bransjer allerede er i kontakt med hverandre for å maksimere den industrielle transformasjonen som 5G står for.

I mellomtiden får virkningen 5G vil ha på trådløs stråling økende oppmerksomhet. Dette gir igjen nasjonale og regionale myndigheter nye utfordringer når det gjelder å håndtere helse- og miljøspørsmål. Universiteter spiller en stadig viktigere rolle i forsøk med nye 5G-brukstilfeller på tvers av en rekke bransjer.

Med alle disse mulige endringene må operatørene ta sin skjebne i egne hender. Å ta kontakt ofte og på et tidlig tidspunkt med et bredere utvalg av interessenter i offentlig sektor, kan bare være til hjelp for å utvikle mer gjennomførbare retningslinjer og lovbestemte krav. I denne forbindelse er proaktiv kommunikasjon og en kontinuerlig dialog avgjørende. 

Illustrasjon av public sector engagement domains for operators

3. Innta nye roller i en flytende og raskt skiftende verdikjede

Nye forretningsmodeller og verdikjeder er nødvendige for å utnytte mulighetene ved 5G. Operatører vurderer nye bedriftsfokuserte brukstilfeller for mobilløsninger, og det er store muligheter til å gå utover rollen en ren tilkoblingsleverandør har.

Potensialet for disrupsjon er imidlertid også til stede. For eksempel kan ulike bransjeaktører som f.eks. teknologispesialister og vertikale bransjeledere forsøke å opptre som mobile virtuelle nettverksoperatører (MVNO-er) for 5G for å dra nytte av mulighetene nettverksoppdeling gir. De kommende private 5G-nettverkene kan til og med føre til at operatører fjernes helt som mellommenn for tilkobling.

Dra nytte av nye muligheter innen detaljist- og engrossalg

Telekom-selskaper har mange ulike markedsinnføringsstrategier å velge mellom. Eksisterende aktører vil tilpasse sin eksisterende detalj- og grossisthandelsvirksomhet til 5G, med fiber-alternative nettverksleverandører eller tårnoperatører som ønsker å utvide sine mulige markeder. Mobil-sentrerte operatører og kabelselskaper vil fokusere på å forbedre sine tilbud til detaljhandelen for forbrukere. Nye 5G-tilbud, f.eks. fast trådløs tilgang, kan velges inn på ulike måter, som en utvidelse av bredbåndsfunksjoner i avsidesliggende områder eller som et verktøy for å bryte opp markedet for fast bredbånd i urbane områder. Viktigst av alt, 5G kan omdanne IoT-tilbud på mange ulike måter.

Tilpasning til markedsstrukturer i endring

Arbeidet med å redusere nettverksduplisering vil videreutvikles. 5G kan bety en mer lokalisert tilnærming til nettverk med en «nøytral vert» for å støtte smarte bytjenester. Mens dette pågår kan de nye landsdekkende 5G-grossistnettverkene ikke overses. 5G gir også rom for mer nyanserte avtaler om infrastrukturdeling avhengig av nettverkslaget eller det geografiske området.

Med alt dette endringspotensialet bør telekom-selskaper sørge for å revidere gamle ordninger for deling av mobilnettverk for å sikre at de egner seg for de nye formålene.

Kom nye forstyrrende scenarier i forkjøpet

5G-funksjoner driver også nye disrupsjonsrisikoer. Nettverksoppdeling gjør det for eksempel mulig for tjenesteleverandører å tilby lokalisert nettverkskapasitet støttet av differensierte servicenivåavtaler. Nye forretningsmodeller som støtter lokaliserte nettverk kan vise seg å være forstyrrende faktorer, spesielt hvis private 5G-nettverk gir et alternativ til operatørstyrt nettverksoppdeling.

Teknologileverandører og vertikale bransjeledere kan potensielt ønske mer kontroll over 5G-tilkoblingen, og dermed undergrave operatørenes vekstambisjoner.

Det vil bli avgjørende å dempe potensialet 5G-markedsstrukturene har for disrupsjon. Operatører bør vurdere hvordan de best kan beskytte og utvide sine posisjoner i verdikjeden – vertikale bransjebehov, omfanget av horisontale partnerskap og forskriftsmessige rammeverk vil gi dem informasjon til å ta beslutninger.

Muligheten for økende kapitalkostnader vil kreve at man ser ekstra nøye på strategier med få aktiva, der infrastrukturdeling og felles investeringer får en ny fremtredende rolle for å få mer effektive kapitalkostnader (CAPEX).

Illustrasjon av indicative service provider strategies

4. Innta en selektiv og trinnvis tilnærming til inntektsgenerering for nye brukstilfeller

Ingen tviler på at 5G vil gjøre nye brukstilfeller mulige. Utover markedet for forbrukertilkobling, kan 5G være en katalysator for ulike bransjespesifikke brukstilfeller, fra autonom transport til smarte bygninger og fjernkirurgi. Man bør likevel opptre med forsiktighet: Mens feltet for innovasjoner er bredt, bør operatørene innta en trinnvis og selektiv tilnærming til tjenesteinnovasjon og diversifisering av omsetningen.

Sofistikerte brukstilfeller for 5G vil trenge en modningstid

Brukstilfeller for 5G som helt endrer spillet, vil ikke oppstå helt plutselig. Det vil ta mange år før autonome kjøretøy blir kommersielt tilgjengelige; ekstern kirurgi levert ved hjelp av roboter er også helt i startfasen. En rekke faktorer, fra personvernlovgivning til byrden av eksisterende IT-løsninger innen visse bransjer, gjør at veikartet til banebrytende innovasjon nødvendigvis må være trinnvis.

Forbedret mobilt bredbånd gir innledende fordeler

Operatører bør ha realistiske forventninger når de utvikler sine tidsplaner for tilbudsutvikling. Bedre mobile bredbånd vil være det første store 5G-brukstilfellet – der forbedret kapasitet i tettbebygde områder og fast trådløs tilgang i forstadsområder og områder med grisgrendt bebyggelse blir prioriteter – foran innovasjoner innen utvidet virkelighetsinnhold. Mens IoT basert på 5G åpner et ubegrenset potensiale for industriell transformasjon, vil tjenester direkte til forbrukerne fortsatt være essensielle på kort sikt.

Få et balansert syn på 5G-aktivert IoT

Nøye posisjonering i verdikjeden er avgjørende når operatører utnytter 5G i IoT. Enheter, plattformer og applikasjoner står for mesteparten av IoT-inntektene, langt foran enkel tilkobling. Imidlertid bør telekom-selskaper være forsiktige når de beveger seg utenfor et enkelt spill om båndbredde.

Etterspørselen etter tilkobling med høyere verdi via nettverksoppdeling, økosystem-kompleksitet og vilje til å inngå partnerskap vil variere fra bransje til bransje. 

Ved å fokusere på grupper av brukstilfeller kan operatører avdekke skjulte felles faktorer på tvers av ulike bransjeområder. Evnen til å utnytte disse kan styrke forretningscasen for både nettverksinvestering og tilpasning av tjenester, og dermed gjøre det mulig for dem å skalere forslagene sine raskere.

Mens de vurderer rollen 5G har som katalysator for deres IoT-strategier, bør operatørene ikke glemme sin rolle for eksisterende brukstilfeller. En vellykket lansering av 5G – med fokus på forbrukertilkobling og innhold – vil være avhengig av effektive forbedringer av eksisterende 4G-baserte verdiforslag.

5. Omstart forholdet ditt til virksomheter og bransjevertikaler

Tidligere sykluser for mobiloppgradering har vært forbrukerdrevne. 4G ble lansert samtidig som smarttelefoner med berøringsskjermer ble mer vanlige. Imidlertid er 5Gs løfter basert på evnen denne plattformen har til å forvandle hele bransjer. For at dette skal kunne skje, må telekom-selskaper gå gjennom sine forretningsrelasjoner.

Tilpassede løsninger for bransjevertikaler som leveres i samarbeid med partnere vil bli sentrale, og salgsteam må fokusere på en mer rådgivende dialog for å få tilgang til ny etterspørsel fra bedrifter.

Forklar brukstilfellene og fordelene ved 5G for bedrifter

5G er mye mer enn en ny bølge av mobil infrastruktur som gjør raskere tilkobling levert til flere endepunkter mulig – den er transformerende og disruptiv i sin natur. Nettskyløsninger og -lagring er nå en del av selve strukturen i forretningsprosessene, og 5G kan bygge videre på dette og hjelpe organisasjoner til å åpne nye muligheter innen digital transformasjon.

Ved å forklare 5Gs virkelige forretningsverdi og rollen telekom-selskaper og deres partnere kan spille, kan virksomheter trygt investere og sikre at 5G blir en sentral del av deres overordnede forretningsstrategi i årene som kommer.

Forstå kunden din – og kundens kunde

Dialoger ledet av operatører som fokuserer på eksisterende trekk ved bedriftsmobilitet, f.eks. totale eierskapskostnader eller arbeidsstyrkens produktivitet, vil sannsynligvis underdrive potensialet til 5G – og begrense potensialet 5G har til å gi forbedrede topp- og bunnlinjer. Leverandører som kan utvikle mer detaljerte 5G-forslag som er følsomme for vertikale behov, vil være best posisjonerte til å få med seg bedriftskundene i fremtiden ved å gi dem løsninger som er både tiltalende og resultatorienterte.

Kom nærmere bedriftens transformasjonsmål

Organisasjoner som investerer i 5G ser etter bedre forretningsresultater for det neste tiåret og videre. Dette krever at telekom-selskaper kommer seg ut av sin tradisjonelle rolle der de kun leverer tilkoblingstjenester. Det er avgjørende å delta i en rådgivende dialog som posisjonerer 5G i den bredere konteksten av virksomhetstransformasjon.

Telekom-selskaper bør gjøre 5Gs forhold til andre nye teknologier tydelig, samtidig som de bør dempe bekymringer rundt cybersikkerhet og integrering med eksisterende teknologier.

Med 5G kan operatører påta seg nye roller som både teknologidistributører og informasjonsfokuserte tjenesteleverandører. Imidlertid kan dette bare skje hvis de jobber på en mer produktiv måte med bedriftskundene sine. Fortidens fokus på teknologi bør vike for fremtidens forretningsresultater.

 • Vis referanser

  «5G to power economic growth in Europe, finds GSMA study», GSMA, 18. september 2018, ©2019 GSM Association

  «5G to power economic growth in Europe, finds GSMA study», GSMA, 18. september 2018, ©2019 GSM Association

  «5G For Europe: An Action Plan», Europakommisjonen, 14. september 2016

  «OECD sees global growth slowing, as Europe weakens and risks persist», OECD, 6. mars 2019, ©2019 OECD.

  CapitalIQ; EY-undersøkelse «The Mobile Economy 2019» GSMA, februar 2019, ©2019 GSM Association.

  «Telecoms capex: worldwide trends and forecasts 2017–2025», Analysys Mason, mars 2019. Machina Research; EY-analyse

  «Energizing the enterprise journey to 5G and IoT», EY UK LLP, februar 2019 ©2019 EYGM Limited.

  Machina Research; EY-analyse

  «Energizing the enterprise journey to 5G and IoT», EY UK LLP, februar 2019 ©2019 EYGM Limited. 

Sammendrag

5G vil spille en avgjørende rolle i den digitale økonomien i flere tiår fremover.  Denne nye tidsalderen av intelligent tilkobling gir muligheten til å omarbeide kundeverdiforslag, akselerere industriell transformasjon og sprøyte nytt liv inn i det digitale samfunnet. Det er imidlertid absolutt ikke garantert at utsiktene for den europeiske mobilindustrien er positive.

Visjon bør omsettes til handling og nye kompetanser må prioriteres for at telekom-selskaper skal kunne maksimere sin investeringsavkastning (ROI). (Last ned PDF-dokumentet.)

Om denne artikkelen

Related topics TMT Cybersecurity