Domino

Pilíř 2 a „kompenzační“ pobídky

9. června 2023
Předmět Tax Alert

Tentokrát vám přinášíme zajímavý postřeh týkající se možné reakce vybraných států na náběh pravidel Pilíře 2.

V tisku se objevují informace o tom, že některé státy zvažují „kompenzovat“ společnostem dopad dorovnávací daně z titulu náběhu pravidel Pilíře 2.

Toho si zřejmě všimli představitelé OECD a zdá se, že se rozhodli vydat varování před takovým postupem a naznačují, že takový postup by byl v rozporu s cíli Pilíře 2 s tím, že by takto „kompenzovaná“ dorovnávací daň nejspíše nebyla považována za fakticky odvedenou a tím pádem by ji v souladu s principy úpravy bylo nejspíše nutno reálně odvést někde jinde (blíže ZDE).

Bude jistě zajímavé sledovat, jak se s dopady pravidel Pilíře 2 na různé formy daňových incentiv jednotlivé státy vypořádají.

Další zajímavé postřehy ohledně tohoto tématu vám přineseme někdy příště.

V případě dotazů se prosím obraťte na autora článku nebo daňový tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autor:

Karel Hronek

 • Tax Alert - English version

  Pillar 2 and "compensatory" incentives

  This time we bring you an interesting observation regarding the possible reaction of selected countries to the Pillar 2 rules.

  There are reports in the press that some states are considering "compensation" of the impact of the Pillar 2 top-up tax for companies.

  This seems to have been noticed by OECD officials and they seem to have decided to issue a warning against such action, suggesting that it would be contrary to the objectives of Pillar 2, with the result that the top-up tax so "compensated" would probably not be considered as actually paid, and thus, in accordance with the principles of regulation, such tax would probably have to be actually paid elsewhere (more details HERE).

  It will certainly be interesting to see how the impact of the Pillar 2 rules on different forms of tax incentives is dealt with by individual countries.

  We will bring you more interesting insights on this topic.

  If you have any questions, please contact the author of this article or the EY tax team with whom you regularly work.

  Author:

  Karel Hronek