21 apr. 2023
Et bilde av et EU-flagg som vaier foran en kontorbygning i bakgrunnen.

MiCA - Ny EU-regulering av kryptomarkedet

Skrevet av
Mads Ribe

Associate Partner, Advokat, Law, AI Lead, EY Norge

Forretningsjuridisk- og teknologiadvokat. Aktiv på den norske start-up scenen. Tenker utenfor boksen og multidisiplinært for å finne løsninger.

Ingvild Onshuus Kågen

Partner, Advokat, Leder for bank og finans, EY Norge

Partner som liker å trene styrke, kjøre raske biler og gå på tur i fjellet med familie.

21 apr. 2023
Relaterte temaer Blockchain

Markets in crypto-assets regulation (MiCA) blir EUs første helhetlige regelverk for kryptoaktiva. Nå er forordningen vedtatt av Europa Parlamentet.

Oppsummert:
  • Klassifisering av kryptoaktiva og ulike aktører 
  • Klare krav til informasjon, risikoovervåkning, struktur mv.  
  • Bøter opp mot 12,5 % av årlig omsetning

Betydningen av MiCA

MiCA ble vedtatt av Europa Parlamentet den 20. april med 517 stemmer for, 38 stemmer mot og 18 som frastod å stemme. Teksten til forordningen skal nå publiseres i Official Journal innen utgangen av juni, og MiCA trer formelt i kraft fra juli 2023. Dette vil innebære radikale endringer i hvilke krav som stilles til aktører i kryptomarkedet. 

Forordningen skal sikre finansiell stabilitet i markedene for kryptoaktiva, og beskytte forbrukere og profesjonelle investorer mot risiko. Nasjonale myndigheter skal lettere kunne regulere, behandle og kontrollere produkter/tjenester, og leverandører av krypto-relaterte tjenester.

MiCA vil trolig føre til en økt institusjonell interesse og adopsjon. Banker og finansinstitusjoner har lenge sittet stille i påvente av regulatorisk forutsigbarhet. Vi forventer derfor at bank og finansindustrien i Norge så vel som resten av Europa i større grad vil sette til livs planer om å kunne tilby vekslingstjenester, rådgivning, oppbevaring og lagring av kryptoaktiva mv.

Er din virksomhet omfattet av reglene?

Regelverket gjelder for følgende klasser av kryptoaktiva: 

i. Asset Reference Tokens (ART) - kryptoaktiva som søker å ha stabil verdi ved å knyttes til en bestemt samling av flere ordinære valutaer (fiat), andre aktiva/verdier (f.eks. gull) eller andre kryptovalutaer,

ii. E-Money Tokens (EMT) - sentraliserte kryptoaktiva som søker å være stabil ved å knyttes til én bestemt fiat valuta (f.eks. EUR) som typisk kan brukes som betalingsmiddel, og

iii. Utility Tokens - de fleste øvrige tokens med en form for bruksverdi, for eksempel Bitcoin, Ether m.fl.

I tillegg til utstedere og tilbydere av tokens, gjelder det regler for crypto-assets service providers (CASPs). CASPs er definert som en fysisk eller juridisk person som tilbyr en eller flere av følgende tjenester: 

a. Oppbevaring eller administrasjon av kryptoaktiva på vegne av kunder (custodian-tjenester) 

b. Drift av handelsplattform for kryptoaktiva.

c. Veksling av kryptoaktiva mot fiat valuta

d. Veksling mellom ulike kryptoaktiva (swaps) 

e. Kjøp av på kryptoaktiva på vegne av kunder 

f. Plassering av kryptoaktiva (som investering) 

g. Mottak og overføring av ordrer på kryptoaktiva på vegne av kunder 

h. Overføring av kryptoaktiva på vegne av kunder 

i. Rådgivning innen kryptoaktiva 

j. Porteføljeforvaltning innen kryptoaktiva

Viktig grensedragning mot regelverkets unntak

Reglene for nevnte kryptoaktiva og relaterte tjenester gjelder likevel ikke for finansielle instrumenter etter dagens finansregulatoriske lovgivning. MiCA komplementerer og erstatter derfor ikke dagens system og krav ved utstedelse av kryptoaktiva som klassifiseres som et finansielt instrument. F.eks. vil både såkalte "Security tokens" og ordinære e-penger (strengere vilkår enn for EMT) være finansielle instrumenter og MiCA gjelder ikke.

Usikkerhet og tolkninger – NFTer, DeFi, DAO MV.

I utgangspunktet er NFT’er (Non-Fungible Tokens) unntatt fra forordningen, men med enkelte unntak ved større samlinger av NFT’er. Det er foreløpig uavklart hva mens med en større samling. I tillegg kan NFT’er kvalifisere som et finansielt instrument. Derfor må hver enkelt token sine attributter tolkes konkret for å avgjøre om den er underlagt MiCA, eller andre regler. Denne grensedragningen åpner for tolkninger, risiko for feiltrinn og mulige omgåelsesforsøk.

Heller ikke DeFi (desentralisert finans) eller DAO (Desentraliserte Autonome Organisasjoner) er underlagtkastet MiCA så lenge tjenestene leveres på en fullstendig desentralisert måte – uten en tjenesteyter som mellomledd. Her må en nok en gang vurdere konkret i detalj attributtene til token og strukturen til det enkelte prosjekt om det er fullstendig desentralisert.

Noen viktige krav å kjenne til

Utstedere og tilbydere av tokens er pålagt et informasjonsansvar. Det er krav om å gi viktige opplysninger om produktet/tjenesten og aktørene på en presis, pålitelig og ikke villedende måte. Opplysningene skal gis gjennom et «white paper» (forretningsplan). Dokumentet skal sendes til myndighetene og oppbevares i et register. Dette skal skje før utstedelse av token, og gjelder også tilbydere utenfor EU som retter seg mot investorer/kjøpere i EUs medlemsstater.

Videre er det krav om at aktørene har en klar organisasjonsstruktur, systemer for risikoovervåkning, motvirkning av innsidehandel, og stabilisering. Også tilbydere av wallets (digitale lommebøker) for kryptoaktiva kan bli ansvarliggjort. Det følger ulike krav til rapportering, autorisasjon, gi tilgang på tilsyn, risiko- og sårbarhetsvurderinger og beredskapsplaner.

Brudd på regelverket kan gi betydelige bøter på inntil 3%, 5% eller 12,5% av total årlig omsetning, avhengig av type brudd.

Et av flere regelverk - Transfer of Funds

I likhet med mange andre tilfeller har utviklingen av virtuell valuta løpt raskere enn lovgivningen, men nå har EU fått et økende fokus på området og flere regelverk står på trappene.

Transfers of Funds (TFR) forordningen ble også vedtatt 20. april av Europa Parlamentet, og ble stemt frem med 529 stemmer for, 29 stemmer imot og 14 som avstod fra å stemme. TFR gjelder for overføringer av midler, i enhver valuta eller kryptoaktiva, som sendes eller mottas og vil få store kompliserte praktiske betydninger for blant annet vekslingsbørser.

Videre foreligger det også diskusjoner om å lage et eget regelverk for DeFi, DAO’er etc., så en bør derfor ikke forvente at disse områdene er en «fri havn» der ingen lover eller avgifter gjelder, verken nå eller i fremtiden. 

Betydningen av MiCA i norsk sammenheng

MiCA er en forordning - en bindende rettsakt med direkte virkning i hele EU. Forordningen er også EØS-relevant, hvilket betyr at den skal implementeres i norsk rett, f. eks som forskrift eller lov. Vi forventer at MiCA vil bli implementert i Norge i løpet av 2024/2025.

Enklere registrering

Fordelen med et helhetlig europeisk regelverk er at industrien enklere kan rette seg mot hele Europa som enhet. Ved registrering i ett land kan man levere tjenester til hele Europa gjennom såkalt passporting. Etter hvitvaskingsregelverket er det fortsatt krav om registering i hvert land man retter seg mot, men det spørs om det vil kunne endre seg i takt med det nye regelverket.

Veien videre

Rapporteringskrav og bøtesatser medfører en betydelig mer-kostnad og økt risiko for aktørene, Økte byråkratiske kostnader knyttet til oppstart av kryptorelaterte prosjekter i form av registreringsgebyrer vil kunne hindre innovasjon og føre til at prosjekter søker ut av EU. Det vil også, som nevnt over, være en rekke områder som er åpne for tolkninger. Likevel vil MiCA overordnet føre til mer forutsigbarhet og transparens for omverdenen.

EY Tax & Law har nordens største konsulentavdeling innen kryptoaktiva og har siden 2015 arbeidet med og bistått selskaper, privatpersoner og offentlige aktører A-Å innen området. EY Tax & Law Norge ble nylig kåret til TMT & Blockchain Lawyers of the Year 2022 i Finance Monthly Legal Awards. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å diskutere MiCA, tolkningen av reglene eller andre områder knyttet til kryptoaktiva som f.eks. forretningsutvikling, strategi, risikoanalyser, AML/KYC, smartkontrakt gjennomganger, regulatorisk, skatt eller avgift. Vi anbefaler alle aktører tidlige å vurdere og kartlegge hvordan MiCA kan påvirke deres virksomhet.

Kontakt:

Magnus Jones, Nordisk Blokkjede- og innovasjonsleder, EY Norge

magnus.jones@no.ey.com

+47 922 22 345

Mads Ribe, Associate Partner, EY Norge

mads.ribe@no.ey.com

+47 992 27 15

Ingvild Onshuus Kågen, Partner, EY Norge

ingvild.o.kaagen@ey.com

+47 934 41 216

Sammendrag

Markets in crypto-assets regulation (MiCA) blir EUs første helhetlige regelverk for kryptoaktiva. Nå er forordningen vedtatt av Europa Parlamentet.

Om denne artikkelen

Skrevet av
Mads Ribe

Associate Partner, Advokat, Law, AI Lead, EY Norge

Forretningsjuridisk- og teknologiadvokat. Aktiv på den norske start-up scenen. Tenker utenfor boksen og multidisiplinært for å finne løsninger.

Ingvild Onshuus Kågen

Partner, Advokat, Leder for bank og finans, EY Norge

Partner som liker å trene styrke, kjøre raske biler og gå på tur i fjellet med familie.

Related topics Blockchain