Sosial bærekraft og menneskerettigheter

Bærekraft handler om både økonomisk, miljømessig og sosial verdiskaping. En aktsomhetsvurdering er en metodikk innenfor sosial bærekraft som sørger for at bedrifter proaktivt håndterer potensielle og faktiske menneskerettighetspåvirkninger i egen leverandørkjede, operasjon og i forretningsforbindelser.

Relaterte temaer Assurance Jus Forensics

Hva EY kan gjøre for deg

EY har en bred ekspertise innenfor ansvarlig virksomhetsstyring, og vi består i dag av et tverrfaglig team med eksperter innenfor Climate Change & Sustainability Services, Law, Forensics, og Supply Chain. Vi har lang erfaring med fasilitering av prosesser for bedrifter innenfor menneskerettigheter samtidig som vi sikrer økonomisk vekst for virksomheten.

Både åpenhetsloven og de sosiale minstekravene i EU-taksonomien stiller krav til at selskaper gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å respektere menneskerettigheter. Denne metoden har sitt utspring i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP, pdf) og setter praktiske standarder for tiltakene bedrifter må iverksette for å vurdere sin faktiske og potensielle innvirkning på menneskerettigheter. OECD har utarbeidet en veileder for hvordan virksomheter kan gjennomføre aktsomhetsvurderinger, og åpenhetsloven er klar på at vurderingene skal gjøres i tråd med denne. Stegene i OECDs veileder kan oppsummeres slik:

Prosess for aktsomhetsvurdering og støttetiltak

Vi hjelper virksomheter med å gjennomføre effektive prosesser for aktsomhetsvurderinger. Basert på samarbeid med selskaper fra ulike sektorer har vi utviklet en systematisk tilnærming i tråd med OECD sine retningslinjer, der virksomheten er delaktig. Som fasilitatorer og sparringspartnere tilrettelegger vi for gode designprosesser der selskapet selv tar beslutningene. På denne måten legges det til rette for en skreddersydd metodikk for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med virksomhetens behov. Sammen utvikler vi gode systemer for kartlegging, risikoreduksjon, rapportering og oppfølging.

Vi samarbeider med vårt globale nettverk for å kunne bistå selskaper med å gjennomføre inspeksjoner og kompetansetrening med leverandører verden over som blant annet i Kina og India. Og med tilgang til ulike innovative verktøy for å identifisere, kartlegge, og håndtere risiko, kan vi tilby effektive digitale løsninger for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger i sin helhet.

 • Forankre ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer

  Åpenhetsloven stiller spesifikke krav til menneskerettigheter i tråd med FNs og ILOs menneskerettighetskonvensjoner. Vi hjelper selskaper til å hensynta hva som bør inkluderes i menneskerettighetspolicier og interne retningslinjer for ansvarlighet og fasiliterer prosesser for forankring i bedriftens ledelse- og styringssystemer i tråd med beste praksis. På denne måten kan bedriften sørge for ansvarlig forretningspraksis i egen operasjon, hos forretningsforbindelser, og i leverandørkjeden. Her kan forretningsforbindelser for eksempel være kunder, samarbeidspartnere, eller lokalsamfunn.

  Modenhetsvurdering og etterlevelse

  I samarbeid med virksomheten vurderer vi modenheten av ansvarlig forretningspraksis for virksomhetens egen drift, leverandørkjeden og forretningsforbindelser og i hvilken grad selskapet etterlever åpenhetsloven. Her ser vi på virksomhetens overordnede styresett og etablerte systemer som er på plass for å identifisere og følge opp menneskerettigheter. På denne måten kan vi stake ut prioriteringer og handlingsplan for implementering av et egnet styresett for å etterleve åpenhetsloven og andre sosiale reguleringer.  En modenhetsvurdering har følgende tilnærming:

  Forankring av ansvarlighet: Vurdere virksomhetens nåværende situasjon, systemer, rutiner og apparat som er på plass for å kunne identifisere og kartlegge risiko for menneskerettigheter og positiv påvirkning.

  Gap analyse: Her sammenligner vi virksomhetens nåværende human rights policies, etiske retningslinjer og prosedyrer for aktsomhetsvurderinger og identifiserer gap i virksomhetens implementeringsstrategi i tråd med åpenhetsloven og andre respektive reguleringer

  Handlingsplan: Definere neste steg og en konkret plan for å kunne gjennomføre aktsomhetsvurderinger som lukker avvik. Samtidig fasiliterer vi prosesser for å sette gode prioriteringer og stake ut hvilke områder det bør prioriteres.  

  Leverandør Code of Conduct & Policy rammework

  Hvordan kan man stille de riktige kravene til sine samarbeidspartnere for å minske risiko og samtidig tilfredsstille interessenter og kunder? Gode rutiner for avtaleprosedyrer ligger til grunn for en god dialog med leverandører, og legger et godt grunnlag for utvikling og forbedring. Vi kan hjelpe med å definere tydelige retningslinjer og policies, samt ta del i å kontrollere implementeringsprosessen. Implementerte og kommuniserte policies og manualer er essensielt for at styresettet har en plattform å utfordre virksomheten på i alle ledd.

  Etisk innkjøpsstrategi

  EY støtter innkjøpsorganisasjoner i privat og offentlig sektor til å bli mer bærekraftige, gjennom å skape gode løsninger for hvordan stille krav og forbedre leverandørkjeden med tanke på menneskerettigheter og bærekraft.

  En 5-stegs transformasjonsprosess benyttes for å implementere etiske strategier og endringer i nye og eksisterende leverandørsamarbeid/innkjøpsavtaler.

  Blant annet hjelper vi våre klienter med etablering og implementering av menneskerettighets-indikatorer, leverandør-kvalifiseringsprosesser og programmer, vurdering av modenheten til innkjøpsorganisasjonen, og implementering/utvelgelse av støttesystemer for dette arbeidet.

  Spend analyse

  Gjennom spendanalyse bistår vi selskaper med å få oversikt over hvor mye og fra hvilke leverandører man har kjøpt fra. Etablering av denne oversikten vil være viktig for å få oversikt over hele sin leverandørbase. En god spendanalyse vil også kunne gi oversikt over hvor godt selskapet etterlever/bruker inngåtte rammeavtaler/avtaler, hvordan man håndterer risiko, og etterlever implementerte endringer som følge av åpenhetsloven. Vi støtter selskaper med å etablere et øyeblikksbilde, eller ved å implementere analysesystemer for fortløpende analyse av innkjøpsdata. 

 • Kartlegging og vurdering av negativ påvirkning

  Risikokartlegging for egen virksomhet, produkter og tjenester

  Vi bistår bedrifter med å gjennomføre risikoanalyser for å identifisere og håndtere negativ påvirkning på menneskerettigheter både i operasjonen, i forretningsforbindelser, og i leverandørkjeden, samtidig som å prioritere de viktigste risikoområdene. Risiko vil variere knyttet til bransje, geografi, produkter og virksomhetens aktiviteter. Enten din virksomhet er en nasjonal eller internasjonal aktør, kan vi hjelpe deg med å utvikle en implementeringsstrategi som håndterer bedriftens prioriterte risikoer og som samtidig støtter virksomhetens mål. Vi har tilgang på ulike verktøy som identifiserer menneskerettighetsrisiko basert på sektor og lokasjon, samt risikohåndteringsverktøy som kan bistå i å vekte risikoene i forhold til alvorligheten av konsekvensene, sannsynligheten og mulighet for innflytelse.  

  Spesialisert risikovurdering for korrupsjon og hvitvasking

  Risikovurdering (IDD): Introduksjonen av nye, internasjonale regelverk og åpenhetsloven har økt selskapers bevissthet på omdømmerisiko og foretaksansvar ved bruk av samarbeidspartnere og tredjeparter. Integrity Due Diligence (IDD) er en bakgrunnsundersøkelse av tredjeparter for å avdekke mulige kritikkverdige forhold. Våre kvalifiserte medarbeidere har solid erfaring med å gjennomføre IDD, og gjennom vårt globale nettverk vil vi kunne gjennomføre undersøkelser av tredjeparter verden over, inkludert i høyrisikoland. IDD er en unik måte å kartlegge og vurdere risiko som kan ha blitt oversett i selskapets interne prosesser.

  Gjennom en IDD av selskaper og individer, kan det avdekkes om en samarbeidspartner er, eller har vært, involvert i kritikkverdige forhold knyttet til menneskerettigheter. EY tilbyr en løpende tjeneste som utfører jevnlige vurderinger av forretningsforbindelser for å bekrefte at identifiserte risikoer mitigeres. EYs løsning strekker seg forbi enkle øyeblikksbilder, og gir et løpende bilde av selskapets risikoprofil ved bruk av tredjeparter.

 • Risikoreduserende tiltak og omorganisering

  Handlingsplan

  Gjennom intervjuer med nøkkelpersoner i organisasjonen og workshops bistår vi med å utforme kortsiktige og langsiktige strategiske mål som hensyntar selskapets interessenter og omdømme. Målene påvirkes av hvilket ambisjonsnivå selskapet har satt seg knyttet til menneskerettigheter, samt baseres på tidligere gjennomførte vesentlighetsanalyser. Har selskapet en bærekraftstrategi kobles handlingsplanen opp mot denne. På den måten kan selskapet rigge seg til på en god måte med en tydelig definering av roller både for bærekraftsavdelingen, innkjøpsavdelingen og i resten av organisasjonen.

  Risikorammeverk

  Vi bistår virksomheter med å stanse aktiviteter som forårsaker eller bidrar til negativ påvirkning på ansvarlig næringsliv gjennom bistand i utforming av forbedringstiltak og omorganisering av virksomheten. Sammen med virksomheten fasiliterer vi prosesser for å utarbeide og gjennomføre planer som er egnet for forbedringstiltak og som reduserer fremtidig negativ påvirkning. Vi utvikler et rammeverk for å håndtere menneskerettighetsrisiko hos prioriterte leverandører og prioriter leverandører med høyest grad av risiko for ulike menneskerettighetsfaktorer basert på kriteriene som er satt og kartlegging som er gjennomført. Dermed utformes det et veikart for etablering av rammeverket i leverandørkjeden i samsvar med virksomhetens drift.  

  Organisering og prestasjonsstyring i innkjøpsorganisasjonen

  Effektive innkjøpsorganisasjoner har en tydelig rolle- og ansvarsfordeling og balanserer sentral styring med lokale behov. De besitter høy innkjøpskompetanse med kontinuerlige utviklingsplaner og har en formalisert fullmaktstruktur. De beste innkjøpsorganisasjonene har en helhetlig tilnærming til prestasjonsmåling og rapportering på KPIer innenfor etikk og bærekraft. EY støtter våre klienter med modenhetsvurderinger av egen innkjøpsorganisasjonene ved hjelp av vårt velutviklede rammeverk. Dette kan for eksempel gjøres gjennom workshops.

  Leverandørsamarbeid og relasjonsbygging

  Gjennom å jobbe strategisk med leverandørsamarbeid og klassifisering av leverandørbasen kan selskaper etablere en enhetlig prosess på hvordan man ønsker å samarbeide med sine forskjellige leverandører og sikre riktig fokus i sitt arbeid med bærekraft.

  Klassifisering av leverandører med hensyn på risiko knyttet til bærekraft og menneskerettigheter vil kunne muliggjøre en fokusert prosess når selskapet jobber for å forbedre sin verdikjede gjennom samarbeid med sine leverandører.

  Ved hjelp av vårt rammeverk for strategisk leverandørsamarbeid støtter vi selskaper i prosessen med å etablere prosesser for proaktivt videreutvikle eksisterende leverandørbase i retning av selskapets overordnede strategi eller risikohåndtering.

  Varslingtjenester og overvåking

  Varslingstjenester: Åpenhetsloven etterspør gode varslingssystemer for oppfølging i verdikjeden. EYs nettbaserte varslingskanal sikrer forsvarlig håndtering av varsler og oppfyller alle lovkrav til lagring og behandling av personopplysninger. Vi leverer varslingstjenester for flere store selskaper med datterselskaper og avdelinger i utlandet, og har lang erfaring med å tilpasse varslingskanalen for å imøtekomme regulatoriske krav i andre land. Kanalen vår er sikker, kryptert og gir mulighet for anonym varsling. Løsningen kan benyttes både via URL og egen QR-kode, som sikrer tilgjengelighet i hele verdikjeden. For menneskerettighetsbrudd som bedriften har, eller kan ha, forårsaket eller bidratt til, vil EYs varslingskanal kunne fungere som et verktøy for å knytte påvirkede eller potensielt påvirkede rettighetshavere opp mot bedriften på en sikker måte.

  EY tilbyr også et bredt spekter av oppfølgingstjenester. Vår tilnærming er klient-sentrert og søker å gi innspill til tiltak snarere enn straff. EYs modell er svært tilpasningsdyktig, og setter søkelys på å forbedre bedriftskulturen samtidig som den sikrer en uavhengig prosess.

  Kontraktsstyring

  EY hjelper selskaper med anskaffelse, implementering og etablering av systemer for kontrakts styring. Et godt styringsverktøy er avgjørende for å sikre implementering av kontrakter, etterlevelse av disse og risikostyring i leverandørkjeden. 

 • Spesialiserte tiltak for likestilling, mangfold og ikke-diskriminering

  Juridisk kompetanserådgivning

  Arbeidsgivere i private og offentlige virksomheter forpliktet til å arbeide med likestilling og ikke-diskriminering i arbeidslivet både gjennom aktivitets- og redegjørelsesplikten og åpenhetsloven. For at styret skal overholde aktivitets- og redegjørelsesplikten som er regulert i likestillings- og diskrimineringsloven – og faktisk lykkes i likestillingsarbeidet - kreves det planlegging og kunnskap om forpliktelsene.

  Ved å kombinere arbeidsrettslig ekspertise og kommersiell innsikt, kan EY tilby relevant juridisk veiledning som hjelper virksomheter med å oppfylle de lovkrav som påhviler virksomhetene. EY jobber tett med virksomhetene, for å finne skreddersydde løsninger og gir praktisk juridisk råd innenfor likestillings- og anti-diskrimineringsregelverket.

  EY Diversity and Equality Tool

  EYs erfarne advokater innen arbeidsrett har god kunnskap om åpenhetsloven og aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven.

  Alle arbeidsgivere i private og offentlige arbeidsgivere har plikt til å arbeide med likestilling og ikke diskriminering. Arbeidsgivere skal, innenfor sin virksomhet, arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, eller kombinasjoner av disse grunnlagene. De skal søke å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. Arbeidet skal blant annet omfatte rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv.

  Virksomheter har plikt til å dokumentere at de har arbeidet systematisk i tråd med lovens krav. Redegjørelsen skal inn i årsberetningen eller annet offentlig dokument, og det er styret som har ansvar for å overholde forpliktelsene.

  EY Equality & Diversity Assessment Tool er et digitalt, interaktivt verktøy, som hjelper arbeidsgivere med å jobbe aktivt og systematisk med likestillings- og mangfoldsarbeidet i virksomheten. Verktøyet gir arbeidsgivere konkret erfaring om hva som virker for å oppnå reell likestilling på arbeidsplassen.

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.