13 okt. 2023
Bilde av en kvinne som jobber med dataanalyse og rapportering av transaksjonstrender

Transaction trends Q3 2023

Skrevet av
Bjørn Tore Foss

Partner, Private Equity, Strategy and Transactions, EY Norge

Dedikert transaksjonsrådgiver. Stolt far til to barn. Familiemann. Sportsidiot.

Magnus Broks

Partner, Strategy and Transactions, EY Norge

Dedikert og proaktiv rådgiver som er opptatt av historien bak tallene. Lagspiller. Glad i god litteratur.

Stine Ruud Andersen

Senior Manager, Strategy and Transactions, EY Norge

Engasjert transaksjonsrådgiver. Bred erfaring fra industrielle og finansielle aktører på tvers av sektorer.

Erik Richard Haagensen

Partner, Strategy and Transactions, Nordics Transactions Consumer Industry Market Leader, EY Norge

Partner med over 15 års erfaring fra transaksjoner i inn- og utland. Sjonglerer høyt engasjement i transaksjonsrettet bistand med familieliv og tre aktive barn.

13 okt. 2023
Relaterte temaer Strategy and Transactions
Mest aktive tredjekvartalet observert siden 2009, drevet av transaksjoner innen Advanced Manufacturing & Mobility (AM&M) og Technology, Media & Telecommunications (TMT).

Oppsummert:

  • Norsk transaksjonsaktivitet opp 32% i Q3 2023 mot Q3 2022, som følge av en betydelig økning i transaksjoner innen AM&M og TMT
  • Andelen private equity-transaksjoner holder seg på et stabilt nivå og utgjorde 28% av transaksjonene i det norske M&A-markedet
  • Medianverdien av transaksjoner med annonsert verdi er noe opp siden forrige kvartal, men fortsatt betydelig lavere sammenlignet med tidligere år
  • Selskaper innenfor Consumer Products (CP) hadde størst nedgang i antall transaksjoner sammenlignet med forrige kvartal

I tredje kvartal 2023 ble det annonsert 174 transaksjoner i det norske M&A-markedet. Dette er 13% færre enn i Q2 2023 (200), noe som primært er drevet av færre transaksjoner innen Consumer Products (CP). Grunnet sommermånedene er tredje kvartal det minst aktive kvartalet i år, men det er likevel det mest aktive tredjekvartalet observert i Transaction Trends sin historie, med en økning på 32% sammenlignet med Q3 2022. Denne utviklingen skyldes hovedsakelig en markant økning i transaksjoner innen AM&M (121%) og TMT (58%), som også er de bransjene med flest transaksjoner. Videre resulterer dette i en økning i antall transaksjoner de siste 12 månedene, fra 651 per Q2 2023 til 693 per Q3 2023.

Medianverdien av transaksjoner med annonsert verdi i Q3 (USD 14.5m) er noe opp sammenlignet med forrige kvartal (USD 6m), men samtidig betydelig lavere enn den historiske medianen på USD 48m for perioden 2008-2023.

Private equity beholder et stabilt nivå på linje med de to foregående kvartalene

I tredje kvartal ble det annonsert 49 PE-transaksjoner, som tilsvarer en andel på 28% av de 174 transaksjonene i kvartalet. Til sammenligning resulterte Q1 2023 og Q2 2023 i henholdsvis 50 og 51 PE-transaksjoner. PE-aktiviteten fortsetter dermed å ta seg opp fra det nivået vi observerte i andre halvdel av 2022, med totalt 48 transaksjoner.

Bjørn Tore Foss, Partner i EY og Nordic PE Market Segment Leader uttaler:

– Fortsatt god aktivitet innen PE-sektoren drives av økt optimisme og stabilisering av rentebanen (mindre gap i verdsettelse mellom kjøper og selger). Vi forventer en økende aktivitet innen PE mot slutten av året som primært kommer av økt antall cross border-transaksjoner.

Bransjene AM&M og TMT beholder et stabilt høyt transaksjonsnivå, mens Consumer Products viser et tilbakefall

Aktiviteten i det norske transaksjonsmarkedet er drevet av bransjene AM&M og TMT, som utgjorde henholdsvis 34% og 26% av totale transaksjoner de siste tolv månedene. Sammenliknet med forrige kvartal ser vi at antall transaksjoner i disse to bransjene holder seg relativt stabilt. Videre ser vi at nedgangen i antall transaksjoner fra forrige kvartal, hovedsakelig skyldes en nedgang på hele 66% i antall transaksjoner innen Consumer Products.

Erik Haagensen, Partner i EY og Nordics Transactions Consumer Industry Market Leader uttaler:

– Redusert transaksjonsaktivitet innen Consumer Products i tredje kvartal skyldes makrobildet med vedvarende høy inflasjon og stigende renter, som har ført til redusert kjøpekraft for husholdningene. Vi ser en økende trend av transaksjoner som stopper opp grunnet begrenset interesse fra kjøpere og større forventningsgap i verdsettelse mellom kjøper og selger. Vi forventer at denne trenden vil fortsette ut 2023 på bakgrunn av forventning om en ytterligere økning i styringsrenten i desember og vedvarende høy inflasjon. Likevel ser vi en økning i selskaper som begynner å planlegge for å gjennomføre transaksjoner i 2024.

Betydelig nedgang i norske transaksjoner etter historisk høyt nivå forrige kvartal

Antall norske transaksjoner falt fra rekordhøye 96 i Q2 2023 til 57 i Q3 2023. Likefullt ser vi at andelen norske transaksjoner utgjorde 33% av alle transakjoner i dette kvartalet, som er på linje med det historiske gjennomsnittet (2008-2023) på 30% og således tilbake til et mer normalt nivå. Videre ser vi at internasjonele transaksjoner økte noe fra forrige kvartal, fra 104 til 117 transaksjoner.

Både antallet norske investorer og antallet norske selskaper som har blitt kjøpt har falt betydelig sammenlignet med Q2 2023, med henholdsvis 28% og 35%. Dette fallet har til en viss grad blitt hentet inn av økt interesse fra utenlanske investorer (18%) og høyere antall utenlanske selskaper som har blitt kjøpt opp (71%). Nedgangen i antall norske selskaper som gjør oppkjøp og interessen for norske selskaper henger delvis sammen med nedgangen i Consumer Products, som historisk i stor grad har bestått av både norske kjøpere og selgere. Videre kan den økende interessen for utenlandske selskaper delvis forklares av økt aktivitet fra PE-aktører som har gjort flere oppkjøp over landegrensene.   

Markant økning i hovedindeksen og styrket kronekurs

OBX-indeksen steg betydelig i Q3 2023 som trolig forklares av økende olje- og gasspriser i den aktuelle perioden. Oljeprisen (Brent Spot) økte fra USD 75.1 per fat ved utgangen av juni 2023 til USD 92.1 per fat ved utgangen av september 2023, som tilsvarer en økninig på omtrent 22.6% i tredje kvartal.

NOK styrket seg noe mot USD, EUR og GBP gjennom Q3 2023. Appresieringen kan trolig forklares av blant annet økt styringsrente i Norge og signaler om en ytterligere økning i desember, kombinert med stigende oljepris.

Forventninger om at transaksjonsnivået vil ta seg videre opp i fjerde kvartal

Basert på antall åpnede datarom i Q3 2023, kombinert med antall datarom som forbereder åpning, forventer vi en liten økning i transaksjonsaktiviteten i oktober og november. Generelt forventer vi at transaksjonsnivået tar seg opp også på bakgrunn av økt optimise innen PE-sektoren og stabilisering av rentebanen som fører til mindre forvetningsgap i verdsettelse mellom kjøpere og selgere. 

Last ned og les hele Q3-rapporten her

 

Last ned rapport

Sammendrag

I tredje kvartal 2023 ble det annonsert 174 transaksjoner i det norske M&A-markedet, som er en nedgang på 13% sammenlignet med Q2 2023 (200). Q3 2023 er det mest aktive tredjekvartalet observert i Transaction Trends sin historie drevet av en økning i antall transaksjoner innen sektorene Advanced Manufacturing & Mobility (AM&M) og Technology, Media & Telecommunications (TMT).

Om denne artikkelen

Skrevet av
Bjørn Tore Foss

Partner, Private Equity, Strategy and Transactions, EY Norge

Dedikert transaksjonsrådgiver. Stolt far til to barn. Familiemann. Sportsidiot.

Magnus Broks

Partner, Strategy and Transactions, EY Norge

Dedikert og proaktiv rådgiver som er opptatt av historien bak tallene. Lagspiller. Glad i god litteratur.

Stine Ruud Andersen

Senior Manager, Strategy and Transactions, EY Norge

Engasjert transaksjonsrådgiver. Bred erfaring fra industrielle og finansielle aktører på tvers av sektorer.

Erik Richard Haagensen

Partner, Strategy and Transactions, Nordics Transactions Consumer Industry Market Leader, EY Norge

Partner med over 15 års erfaring fra transaksjoner i inn- og utland. Sjonglerer høyt engasjement i transaksjonsrettet bistand med familieliv og tre aktive barn.

Related topics Strategy and Transactions