Báo cáo tích hợp và phi tài chính

Các quy định pháp lý, thực hành chuỗi cung ứng và quy trình ra quyết định đầu tư ngày càng đề cao tầm quan trọng của hiệu quả hoạt động phi tài chính.

Các nhà đầu tư chuyên nghiệp ngày càng quan tâm đến báo cáo hoạt động phi tài chính, trong đó những thông tin về hoạt động môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đóng vai trò ngày càng quan trọng trong quá trình ra quyết định. Phân tích thông tin về hoạt động ESG giúp nhà đầu tư có thêm một lăng kính bổ sung để xem xét và đánh giá doanh nghiệp và tài sản. Những yếu tố này giúp nhà đầu tư nhận diện các cơ hội mới, quản trị rủi ro đầu tư dài hạn, và tránh được hiệu suất đầu tư thấp có thể phát sinh từ thực hành ESG yếu kém.

Ngay cả những người vẫn còn hoài nghi cũng hiểu rằng rủi ro về uy tín và môi trường có thể ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, từ góc độ kinh doanh, báo cáo về các hoạt động phi tài chính và ESG là rất quan trọng để giúp củng cố uy tín doanh nghiệp với khách hàng. Sử dụng các hiểu biết chuyên sâu của EY về ESG dưới đây để lập kế hoạch cho các bước tiếp theo cho doanh nghiệp.

Một thế giới tốt đẹp cho tất cả mọi người mới là một thế giới bền vững, và chúng ta không thể đạt được điều đó nếu không có tài chính bền vững.

Thông báo trực tiếp đến hộp thư của bạn

Luôn cập nhật thông tin từ chúng tôi (bằng tiếng Anh)

Đăng ký

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm