5 min. čtení 10. dubna 2019
Oblačné nebe nad San Franciskem za svítání

Jak se připravit na digitální transformaci výkaznictví

Autor Peter Wollmert

EY Global and EY EMEIA Financial Accounting Advisory Leader

Senior Assurance leader. Promoting quality and effectiveness in corporate reporting and the audit. Advocate for the future of the accounting profession. Passionate runner and scuba diver.

5 min. čtení 10. dubna 2019

Díky moderním technologiím se dnes finanční týmy mohou zaměřit na hodnotově orientované výkaznictví. Ne každá organizace má ale systémy a lidské zdroje, které jí to umožní.

Technologie proměňují finanční funkci, především pokud jde o data. Dnes jich mají organizace i jejich finanční týmy k dispozici víc než kdy v minulosti, a to díky většímu výkonu počítačového zpracování, rostoucí propojenosti a díky cloudu a jeho obrovské úložné kapacitě.

Nicméně řada finančních a výkaznických týmů je objemem dat a jejich různorodostí zahlcena. V průzkumu věnovaném korporátnímu výkaznictví, který v roce 2018 pod názvem Jak může digitální transformace výkaznictví postavit most mezi důvěrou a dlouhodobou hodnotou? provedla společnost EY, téměř polovina (49 %) oslovených finančních ředitelů a jiných manažerů připustila, že „tráví více času shromažďováním a zpracováváním dat než jejich analýzou“.

Časová náročnost sběru a validace dat svědčí o tom, že finanční týmy se soustřeďují na produkování finančních informací, které jsou v souladu s předpisy, nikoli na progres v oblasti nefinančního výkaznictví. Aby bylo výkaznictví skutečně hodnotově orientované, musí se zaměřit na využívání technologických novinek v takových oblastech, jako je automatizace, umělá inteligence nebo blockchain, a na posilování důvěry v datovou analytiku. Důležitou podmínkou digitální transformace je rovněž změna přístupu k tomu, jaké lidi najímáme.

Automatizace: cesta, jak dát finančním týmům svobodu, aby se mohly koncentrovat na generování poznatků

Nejaktivnější finanční a výkaznické týmy úspěšně využívají automatizaci robotických procesů k dosažení nové úrovně efektivity a robotické technologie k automatizaci transakčních finančních procesů s velkým objemem.

Tyto týmy zkoumají také další hranici v oblasti automatizace – inteligentní automatizaci procesů, která kombinuje automatizaci robotických procesů s umělou inteligencí, například se strojovým učením. Tyto technologie se průběžně učí, čím víc dat zpracují, tím jsou „chytřejší“. Jedním z příkladů je účtování leasingu: pilotní programy ukázaly, že stávající nástroje umělé inteligence dokážou zpracovat přibližně 70 % až 80 % obsahu jednoduchých leasingových smluv. Postupem času se tyto nástroje zlepší a naučí se číst a analyzovat i složité smlouvy a data.

Automatizace hraje zásadní roli v tom, že finančním týmům vytváří prostor, aby si osvojily hlubší poznatky, které posilují transparentnost a důvěru. Díky automatizaci klíčových výstupů, jak transakčních, tak těch komplexnějších, mají tyto týmy možnost soustředit se na hodnotově orientované výkaznictví, které mění data ve strategické aktivum.

Umělá inteligence: cesta k využití poznatků generovaných daty

Finanční ředitelé a další manažeři využívají umělou inteligenci, aby v datech hledali skrytá paradigmata, a pomocí strojového učení předpovídají scénáře a zlepšují výsledky. Necelé tři čtvrtiny (72 %) respondentů v průzkumu EY uvedly, že umělá inteligence bude mít zásadní dopad na to, jak bude finanční funkce generovat hodnotově orientované poznatky, a že to pro finanční funkci bude v budoucnosti klíčová technologie.

Umělá inteligence

72 %

oslovených finančních ředitelů v průzkumu EY uvedlo, že umělá inteligence bude mít zásadní dopad na to, jak bude finanční funkce v následujících dvou letech generovat hodnotově orientované poznatky.

Finanční týmy musí brát v potaz i to, jak umělou inteligenci využívají akcionáři, investoři, věřitelé a ostatní zainteresované subjekty. Dnes technologie například investorům umožňují analyzovat korporátní finanční informace způsobem, který byl dříve nemyslitelný.

Blockchain: disruptivní změna výkaznictví, jak jsme ho znali doposud

Blockchain zaznamenává transakce pomocí distribuované účetní knihy, která každému účastníkovi sítě poskytuje bezpečnou auditní stopu všech transakcí, které kdy byly provedeny, a to v reálném čase. Někteří odborníci předpokládají, že se tato technologie stane pro výkaznictví a účetnictví standardem a nahradí stávající tradiční postupy vykazování. Díky využívání blockchainu k automatické konsolidaci účetních záznamů stráví výkaznické týmy méně času kontrolou a agregací a budou se moci více věnovat analýze dat, kterým lze důvěřovat.

24 % oslovených finančních ředitelů a jiných manažerů v průzkumu EY uvedlo, že blockchain bude za pět let nejdůležitější technologií finanční funkce. Než se tak ale stane, bude ještě nutné překonat řadu překážek. Jednou z nich je vytvoření regulačního prostředí, které budou muset schválit nejrůznější subjekty, od regulačních až po statutární a dozorčí orgány.

Posilování důvěry v datovou analytiku

Finanční ředitelé, kteří se snaží přeměnit data na hlubší poznatky vyplývající z výkaznictví, mají před sebou ještě jeden náročný úkol: najít optimální cestu k inovacím ve využívání dat, aniž by tím ohrozili stávající standardy a podkopali důvěru.

Průzkum EY potvrdil, že tím, co finanční manažery trápí nejvíc, jsou obavy z rizik, jimž jsou data vystavena. Výzvou číslo jedna pro korporátní výkaznictví je podle nich dnes „zvýšené riziko v oblasti ochrany dat a osobních údajů“. A právě obavy o bezpečnost dat jsou jednou z největších překážek, které brání zavádění nových technologií do výkaznictví.

Organizace by se však neměly nechat těmito obavami odradit. Aby finanční týmy mohly plně využívat přínos hodnotově orientovaného výkaznictví, musí mít důvěru ve shromážděná data. To bude pravděpodobně vyžadovat nejen technologické změny a změny procesů, ale také nové dovednosti a změnu myšlení a řízení.

Součástí toho jsou i úvahy o etickém rozměru moderních technologií používaných pro datovou analytiku a následné informování o tom, jaké postoje společnost zaujímá. Je důležité, aby společnosti využívající umělou inteligenci otevřely dialog o tom, jak ji kontrolují.

Automatizace hraje zásadní roli v tom, že finančním týmům vytváří prostor, aby si osvojily hlubší poznatky, které posilují transparentnost a důvěru.

Transformace pracovní síly pro finanční funkci

Zavádění nových technologií znamená rovněž změnu ve složení finančních týmů. 79 % finančních ředitelů v průzkumu EY uvedlo, že finanční funkce nutně potřebuje pracovníky s novými dovednostmi.

Přínosem pro finanční funkci budou zejména členové týmu vybavení novými dovednostmi nad rámec tradičních finančních a účetních kompetencí, kteří mají strategické povědomí o nových technologiích, jako je umělá inteligence, a znalosti v takových oborech, jako je datová věda a pokročilá statistika. Hlavní prioritou je umělá inteligence: 72 % oslovených finančních manažerů v průzkumu uvedlo, že experti na umělou inteligenci budou pro podporu inovací ve financích a reportingu v příštích dvou letech nejdůležitější.

Finanční oddělení předních společností v této souvislosti prověřují strukturu svých týmů a zjišťují, jaké dovednosti jim chybí. A sledují nejen „tvrdé“ dovednosti potřebné k využívání nových technologií a dat, ale také „měkké“ interpersonální a strategické dovednosti.

Kromě požadovaných kompetencí se finanční ředitelé musí také zamyslet nad budoucím provozním modelem. Strategické priority jejich organizace se pravděpodobně rychle změní. A finance a reporting musí být schopné držet s těmito změnami krok. Jedním z možných řešení jsou flexibilní modely, například řízené služby. Nástroje a data finančním týmům umožňují, aby při řešení těchto výzev úžeji spolupracovaly s externími dodavateli. Asi tři čtvrtiny respondentů průzkumu EY se domnívají, že pro splnění strategických priorit se budou využívat především řízené služby, protože je to cesta, jak zajistit přístup k technologickým dovednostem.

Prosazení nového přístupu však může být obtížné, protože pokroku brání zakořeněná firemní kultura a odpor ke změnám. Překonat tento odpor a urychlit změny v oblasti finanční pracovní síly mohou organizace větší kreativitou v oblasti svých personálních potřeb a inovativnějším přístupem k náboru a rozvoji talentů. 76 % respondentů průzkumu například uvedlo, že finanční oddělení by mělo šířeji rozhodit svou náborovou síť a zaměřit se i na potenciální uchazeče s netradičním vzděláním.

Průzkum EY za rok 2018 věnovaný korporátnímu výkaznictví

Počítá se všechno, co se počítá?

Zjistit více (EN)

Výsledky průzkumu podrobně

 

 

Seznamte se s výsledky průzkum EY za rok 2018 věnovaného korporátnímu výkaznictví.

Navštívit (EN)

Kontinuální proces

Nejdůležitější pro pokračující proces digitální transformace finanční funkce v následujících letech budou v prvé řadě kreativita a inovace. Nové technologie jsou mimořádnou příležitostí, jak data přetavit v hodnotově orientované výkaznictví. Nicméně organizace, které skutečně chtějí tohoto cíle dosáhnout, musí být připravené se dál rozvíjet a inovovat.

Aby bylo možné využít potenciál nových technologií, musí finanční ředitelé najít optimální rovnováhu mezi posílením stávajících výkaznických týmů a náborem nových odborníků, například na datovou vědu. A rovněž bude třeba zavést kontinuální a dynamický přístup k učení – v digitálním světě mají soubory dovedností kratší životnost. Je důležité si uvědomit, že digitální transformace není konečný, ale kontinuální proces.

Seznamte se se všemi aspekty digitální transformace

Náš vhled do problematiky digitální transformace vám pomůže otevřít nový potenciál a vybudovat podnik budoucnosti.

Zjistit více (EN)

Shrnutí

Finanční týmy dnes mají přístup k podstatně větším objemům dat než kdy v minulosti. Aby ale s jejich pomocí mohly produkovat hodnotově orientované výkaznictví, musí být schopné využívat nejnovější technologické nástroje a posilovat důvěru v datovou analytiku. Digitální transformace výkaznictví od finančních šéfů rovněž vyžaduje přehodnocení požadavků na personální a odborné dovednosti lidí, které přijímají do svých týmů.

O tomto článku

Autor Peter Wollmert

EY Global and EY EMEIA Financial Accounting Advisory Leader

Senior Assurance leader. Promoting quality and effectiveness in corporate reporting and the audit. Advocate for the future of the accounting profession. Passionate runner and scuba diver.