Na jaká rizika související s klimatem je vaše organizace připravena?

9 min. čtení 9. srpna 2019

Vzhledem k tomu, že rizika a příležitosti související s klimatem jsou stále významnější, měly by organizace zvážit provedení analýzy scénářů souvisejících s klimatem.

Podle nedávného průzkumu EY pro investory „Vypovídá vaše nefinanční reportování o vaší tvorbě hodnot?“, 47 % investorů by přehodnotilo investici na základě klimatických rizik.1

Aby podniky mohly reagovat, měly by být lépe informovány o možných finančních rizicích souvisejících s klimatem a o tom, jak je lze nejlépe řídit a komunikovat.

Tato zpráva se odráží v doporučeních pracovní skupiny pro zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem (Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)), která vyzývají organizace, aby braly v úvahu otázky související s klimatem a zveřejňovaly finanční dopady, které rizika související s klimatem mají nebo by mohla mít na jejich podnikání.  

Zatímco se však téma rizik souvisejících s klimatem stává stále významnějším, mnohé organizace nemají jasnou představu o rozsahu a závažnosti potenciálních finančních dopadů vyplývajících ze změny klimatu v krátkodobém a dlouhodobém horizontu. Důvodem je skutečnost, že rizika související s klimatem jsou ze své podstaty složitější a dlouhodobější než většina tradičních obchodních rizik, což přispívá k nedostatku jasného porozumění a měřicích schopností pro posouzení potenciálních dopadů na provoz a výkonnost organizace.

Organizace by měly provádět analýzu scénářů souvisejících s klimatem, aby získaly informace užitečné pro rozhodování a zaměřené na budoucnost, pokud jde o finanční dopad rizik a příležitostí souvisejících s klimatem.

Tento článek zkoumá kroky nutné pro analýzu a modelování scénářů a způsoby řízení vystavování se klimatickým rizikům. 

Co je tedy analýza scénářů a jak ji lze aplikovat na rizika související s klimatem?

Použití analýzy scénářů – v kontextu klimatických změn – umožňuje organizacím zkoumat některé dopady různých klimatických změn (futures) na sektory ekonomiky, rozsah změn a (na modelu závislé) načasování změn. Klimatické scénáře nepředpovídají budoucnost. Jejich účelem je nabídnout alternativní pohledy na budoucí trajektorie klimatu, které mohou:

 • Zabývat se výsledky, které jsou vysoce nejisté, střednědobé až dlouhodobé, s potenciálem vzniku komplexních a podstatných rušivých účinků
 • Posílit strategické diskuse organizací o budoucnosti zvážením scénářů, kde dopady související s klimatem mohou být významné
 • Pomáhat organizacím formulovat a posoudit potenciální rozsah věrohodných obchodních, strategických a finančních dopadů změny klimatu a vládních politik a nařízení
 • Pomáhat investorům pochopit robustnost strategií a finančních plánů organizací a porovnávat rizika a příležitosti

Možnosti aplikace analýzy scénářů jsou široké. Mohou být použity pro:

 • Vyhodnocení potenciální odolnosti strategických plánů podniku vůči škále scénářů
 • Pomoc při zjišťování možností reakce na strategická a operační rizika organizace
 • Poskytování vhledů do možných příležitostí, které by mohly být identifikovány úpravou strategických a finančních plánů
 • Podporu zveřejňování informací potřebných k reakci na požadavky zúčastněných stran

Zjištění, ve kterém bodě je vytváření scénářů odrazující. Existují však určité externí pokyny a rámce, které mohou organizacím pomoci aplikovat analýzu scénářů na rizika související s klimatem, včetně:

 • Technického dodatku TCFD, Použití analýzy scénářů při zveřejňování rizik a příležitostí souvisejících s klimatem2
 • Veřejně dostupných scénářů související s klimatem z Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) a Mezinárodní energetické agentury (IEA), které mohou organizace přizpůsobit svým konkrétním okolnostem

Pochopení rizik a příležitostí vyplývajících ze změny klimatu

Před provedením analýzy scénářů by organizace měly pochopit změny v oblasti změny klimatu a příležitostí a rizik jejich fyzického dopadu podle doporučení TCFD.3

nbsp

Definice

Příležitost související s klimatem                                                   
Úsilí o zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se této změně pravděpodobně povede k novým příležitostem, například prostřednictvím účinného využívání zdrojů a úspor nákladů, přijetí a využití zdrojů energie s nízkými emisemi, vývoji nových produktů a služeb a budování odolnosti v dodavatelském řetězci. Příležitosti související s podnebím se budou lišit v závislosti na regionu, trhu a průmyslu, ve kterém organizace působí.
Riziko související s klimatem                                       Fyzická rizika vyplývající ze změny klimatu mohou být způsobena událostmi (akutními), jako je zvýšená závažnost extrémních povětrnostních jevů (např. cyklony, sucha, povodně a požáry). Mohou také souviset s dlouhodobějšími posuny (chronickými) srážek a teploty a zvýšenou proměnlivostí meteorologických modelů (např. zvýšení hladiny moří). Rizika spojená s klimatem mohou být rovněž spojena s přechodem na globální ekonomiku s nižšími emisemi uhlíku, z nichž nejčastější se týkají politických a právních kroků, technologických změn, reakcí trhu a úvah o reputaci.

Pomocí těchto definic mohou organizace začít plánovat svou analýzu scénářů, aby identifikovaly potenciální rizika a příležitosti související s klimatem. Pomáhají také hledat alternativy, které mohou významně změnit základ předpokladů „business-as-usual“ a identifikovat příležitosti prostřednictvím inovací.

Klíčové úvahy

Neexistuje žádné „jediné řešení pro všechny“ a organizace se budou muset při provádění této analýzy zabývat vlastními okolnostmi a hodnotovým řetězcem. Nejenže Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) a Mezinárodní agentura pro energii (IEA) poskytují různé možné scénáře, pokud jde o globální oteplování (tj. změny o 1,5 °C, 2 °C, 3 °C nebo 4 °C), ale skutečné dopady těchto možných scénářů se mohou v různých částech světa a v různých časových obdobích velmi lišit. V různých regionech by změna klimatu mohla být pociťována spíše jako extrémnější teploty, vzestup hladin moří nebo více hurikánů než jako pomalý a stálý nárůst teploty v průběhu měsíců.

I když analýza scénářů není nová, její aplikace na změnu klimatu je relativně čerstvá a je třeba se mnohé naučit a pochopit. Navíc s tím, jak více organizací začíná uplatňovat analýzy rizik spojených s klimatem, zejména v reakci na doporučení TCFD, se objevuje stále větší počet výzev, jako jsou:

 • Které scénáře by organizace měla zkoumat
 • Jak by se změna klimatu měla řešit z hlediska obchodní strategie
 • Fyzické, ekonomické a regulační propojení mezi změnou klimatu a činnostmi podniků a dodavatelského řetězce
 • Konzistentní metody a předpoklady použité na podporu analýzy scénářů
 • Přísnost a sofistikovanost při používání vstupních datových sad

Postupem času a s tím, jak budou k dispozici data potřebná k vytvoření přesnější analýzy scénářů, by organizace měly být schopny zlepšit klíčové vstupy, výstupy, předpoklady a analytické metody. To by však organizacím nemělo bránit v tom, aby nyní začaly chápat rizika a příležitosti spojené se změnou klimatu a aplikovat analýzu scénářů a modelování.

Organizace by měly mít na paměti, že jde o cestu a ne všechny analýzy a hodnocení rizik musí mít konkrétní kvantitativní výsledky; ty mohou být pro začátek kvalitativní.

Co organizace dělají?

O zveřejňování rizik souvisejících s klimatem sice informuje mnoho organizací, ale zdá se, že jen několik z nich v současné době provádí výhledovou analýzu scénářů, aby podpořilo svou strategickou vizi, jak chránit a vytvářet hodnoty.

Podle studie EY Climate Risk Disclosure Barometer 2018, Jak odhalují vaše informace o změně klimatu skutečná rizika a příležitosti vašeho podnikání? 4 (která poskytuje přehled o aktualizaci doporučení TCFD na základě hodnocení více než 500 společností) zveřejňuje informace o plánování scénářů přibližně 12 % hodnocených společností. To však bylo především v kontextu, v němž společnosti očekávaly, že analýzu provedou v budoucnu. Ve většině případů nebyly ohledně analyzovaných scénářů nebo výsledků modelování uvedeny žádné podrobnosti. Několik organizací také zveřejnilo svou podporu budoucnosti teplejší o 2°C (2°C future), ale neuvedlo, jak se jejich podnikání s takovou ekonomikou slučuje. Tam, kde organizace provedly podrobnou analýzu scénářů, se scénáře obecně zabývaly pouze přechodnými riziky, nikoli fyzikálními.

To je v souladu se zjištěními z výzkumu TCFD, který se zabýval stavem postupů zveřejňování, kdy se dva z pěti klíčových toků týkaly použití a zveřejnění analýzy scénářů souvisejících s klimatem. Konkrétně nálezy obsahovaly „omezené informace o odolnosti strategie ve scénářích souvisejících se změnou klimatu“ a „finanční dopady se často nezveřejňují“ 5.

Kde začít?

Organizace, které usilují o pochopení své expozice vůči rizikům souvisejícím s klimatem, by si měly položit následující otázky a seznámit se s následujícími koncepty a mylnými představami o analýze scénářů:

    Otázky, které je třeba si položit

 Koncepce k pochopení            

    Mylné koncepce

 • Jsou některé z mých výrobků nebo činností ohroženy, pokud jde o cestovní mapu 2°C? Jak z toho mohu udělat konkurenční výhodu?
 • Jaké jsou největší zdroje emisí v mém hodnotovém řetězci?
 • Jakému typu rizik souvisejících s klimatem by mohlo být moje podnikání dlouhodobě vystaveno (tj. sektorům, území, aktivům, struktuře a dynamice nabídkových a poptávkových trhů organizace, které mohou mít dopad na podnikání)?
 • Jsou mezinárodní klimatické politiky a národní závazky začleněny do mé obchodní strategie, dodavatelského řetězce nebo strategie získávání zdrojů?
 • Organizace se může seznámit s relevantními scénáři vypracovanými IEA a IPCC, vzhledem k tomu, že to jsou organizace nejvíce uznávané vědci a tvůrci politik při posuzování budoucí zranitelnosti vůči změně klimatu.
 • Organizace může zvážit možnosti a kategorie související s analýzou scénářů: použité parametry (např. diskontní sazba, hrubý domácí produkt, jiné makroekonomické proměnné a demografické proměnné).
 • Organizace by měla zvážit dostupné předpoklady (např. související se změnami politiky, rozvojem a zaváděním technologií, skladbou zdrojů energie, cenou klíčových komodit nebo vstupů, zeměpisným přizpůsobením přechodných a fyzických dopadů a načasováním potenciálních dopadů).
 • Analýza scénářů musí být dokonalá a dokončená; organizace se vydávají na mnohaletou cestu. Data ale nemusí být dokonalá, pokud jsou zveřejněny a pochopeny předpoklady a nejistoty.
 • Organizace nemusí začínat od nuly; existuje řada scénářů, které mohou organizace využít jako výchozí bod.

Může trvat několik let, než bude organizace schopna generovat cenné informace pro investory a akcionáře, které jim pomohou činit informovaná rozhodnutí. Čím dříve se však organizace vydají na tuto cestu a začnou provádět analýzu scénářů, tím lépe budou schopny jednat s investory a akcionáři o dopadech a příležitostech souvisejících se změnou klimatu. 

Týmy EY Climate Change and Sustainability Services (CCaSS) mohou podporovat organizace při vývoji a provádění jejich strategií rizik souvisejících s klimatem, včetně analýzy jejich scénářů. 

Některé služby a nástroje mohou být pro klienty auditu společnosti EY a jejich přidružené subjekty omezeny, aby splňovaly platné standardy nezávislosti. O další informace prosím požádejte svého zaměstnance společnosti EY.

Shrnutí

Zatímco se však téma rizik souvisejících s klimatem stává stále významnějším, mnohé organizace nemají jasnou představu o rozsahu a závažnosti potenciálních finančních dopadů vyplývajících ze změny klimatu v krátkodobém a dlouhodobém horizontu. Provedení analýzy scénářů souvisejících s klimatem může organizacím pomoci pochopit finanční dopad rizik a příležitostí souvisejících s klimatem.

O tomto článku