5 min. čtení 2. října 2019
Tři obchodníci pracující v kanceláři

Jak mohou banky využívat data a technologie pro podporu růstu firem SME

5 min. čtení 2. října 2019

Banky musí být v jádru obchodu SME – poskytovat podporu, kapitál a inovativní řešení pro jejich růst.

Malé a středně velké podniky (SME) jsou motory růstu pro většinu světové ekonomiky — zdroje inovace, rozvoje a pracovních míst. A hovoříme-li o SME, konstantně hovoříme o lidech, které všichni známe — jednotlivcích, kteří pracují sami, v rostoucích firmách nebo jako součást platforem pro vytváření ekonomického blahobytu. Ačkoli neexistuje univerzální definice, SME obvykle definujeme jako společnosti s 10 až 2 000 zaměstnanci a ročním obratem 1 až 500 miliard USD. Tvoří velkou, různorodou skupinu — globálně i mezi odvětvími.  Mnoho z těchto společností však v průběhu životního cyklu čelí častým výzvám — přístup k pracovnímu kapitálu, talentům a zkušenostem nezbytným pro růst.

Při poskytování služeb SME čelí banky obrovské konkurenci společností BigTech a FinTech. Podle indexu EY 2019 Global Fintech Adoption Index, využilo za posledních šest měsíců 25% SME na celém světě služby FinTech ve všech těchto čtyřech kategoriích: bankovnictví a platby, finanční management, financování a pojišťovnictví.

Společnosti FinTech a BigTech zvýšily laťku pro všechny poskytovatele. Poskytují inovativní řešení a bohatší zákaznické zkušenosti SME v oblasti základních finančních služeb, jako jsou platby zákazníků, pojišťování před devizovou ztrátou a řízení cash flow. Společnostem FinTech pomohly trendy otevřeného bankovnictví v používání otevřených programovacích rozhraní, díky nimž je onboarding zákazníků a rozhodování o úvěrech pro SME rychlé a přátelské.

Aby si banky udržely své dominantní postavení, musí být v jádru obchodu SME a využívat technologie pro lepší pochopení potřeb a souvislostí obchodu.

Aby si banky udržely své dominantní postavení, musí být v jádru obchodu SME a využívat technologie pro lepší pochopení potřeb a souvislostí obchodu, což jim umožní poskytování lepších služeb svým zákazníkům. Banky reagovaly na výzvu v oblasti inovací třemi způsoby: spuštěním neobank zaměřujících se na SME, partnerství s FinTechs a BigTechs a vytváření vlastních interních technologií.

Tento vývoj odpovídá posunu od nabídky tradičního postupu u produktů k partnerství, které umožňuje úspěch SME. Prvním klíčovým krokem byla integrace dalších služeb, jako je software pro účetnictví a lidské zdroje, do jejich základních hodnotových nabídek — jako součást měsíčních poplatků zákazníků.

Vzhledem k důležitosti potřeb, rozsahu příležitosti a růstu konkurence ze strany FinTechs by banky měly reagovat rychle, aby si udržely stávající zákazníky SME a přilákaly nové.

Je zřejmé, že při větší konkurenci musí banky přizpůsobit základní úroveň. Na nejzákladnější úrovni potřebují SME přístup k pracovnímu kapitálu. Financování jejich provozu může být časově náročné. Podle společnost Allianz je na rozvinutých trzích mezera mezi potřebou kapitálu SME a částkou, kterou skutečně obdrží, zhruba 3% HDP. Podle International Finance Corporation na rozvinutých trzích představuje propast 18% HDP, která představuje chybějící financování až 4,8t USD. Podle výzkumu EY by splnění této potřeby mohlo vygenerovat značné potenciální zisky — až 25 miliard USD do roku 2024 ve 12 zemích ve třech regionech.

Banky musí navíc poskytnout SME pozitivní zákaznickou zkušenost a zaměřit se na umožňování jejich potřeb — počínaje rychlým, digitalizovaným online onboardingem zákazníků, využíváním nových technologií, které jim umožňují efektivnější provádění posuzování podle zásad „poznej svého klienta“ (KYC) a „boj proti praní špinavých peněz“ (AML). Banky mohou také využít nástrojů, které umožňují efektivní a automatizované rozhodování o úvěrech během kritických raných fází životního cyklu SME. Banky pak mohou tyto informace sdílet se SME pro lepší transparentnost v jejich potřebách pracovního kapitálu a obchodní výkonnosti, díky níž mohou přijímat informovanější rozhodnutí.

Na základě existujících a nových zdrojů dat mohou banky poskytovat služby využívající technologie, jako je například platforma pro elektronické platby „vše v jednom“, která umožňuje obchodníkům používání jednoho zařízení pro příjem plateb prostřednictvím kreditních karet, e-šeků a QR kódů. Tyto typy řešení umožňují SME digitalizovat faktury, zrychlit platby, cyklus konverze hotovosti a automatické vzájemné přiřazování objednávek, faktur a plateb.

Při poskytování služeb svým klientům mohou banky využívat umělou inteligenci (AI) pro nepřetržitou podporu prostřednictvím virtuálních relationship manažerů a chatbotů — které mohou pomoci skutečným manažerům lépe pochopit a reagovat na potřeby obchodu. Takové rozšíření by mohlo být poskytováno také SME prostřednictvím obchodních poradců založených na AI.

Aby banky uspěly na tomto trhu a rozvíjely dlouhodobou loajalitu zákazníků, musí vyvinout jasnou hodnotovou nabídku a strategii pro vytvoření partnerství se zákazníky SME a nabízet jim široké spektrum řešení pro provoz, řízení a růst jejich společností, včetně:

  • Pomoc SME při zapojení do ekosystému dodavatelů, distributorů a dalších SME
  • Využívání jejich zkušeností mezi odvětvími, kanály a regiony k poskytování příležitostí a poznatků k růstu
  • Podpora obchodní produktivity nabízením řešení, jako je řízení cash flow, HR, talentů a daní; a zajištění bezpečnosti jejich společností díky vzdělávání v oblasti plnění regulačních požadavků

Rozšiřováním tradičního vztahu bankovnictví s nejnovějšími pokroky v oblasti technologií a řízení dat mohou banky efektivněji nabízet SME podporu a kapitál potřebný k růstu a dosahování vyšší míry přežití. To dává větší šanci růstu malým firmám — a jejich bankám možnost prosperovat společně s nimi.

Pokud mají SME menší obavy ohledně financování a získávání financí, mohou věnovat více času a energie provozu a růstu svých firem. A to bude dobrá zpráva pro nás pro všechny.

Shrnutí

Banky mají příležitost poskytovat služby s využitím technologií a bohatší uživatelské zkušenosti malým a středně velkým podnikům (SME). Tyto firmy pak mohou věnovat více času a energie svému obchodování.

O tomto článku

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)