3 min. čtení 25. července 2019
Ženy programující u počítače

Kybernetická bezpečnost by měla být integrální součástí růstové strategie podniku

Autor Richard Watson

EY Asia-Pacific Cybersecurity Risk Advisory Leader

Cybersecurity leader in the EY Asia-Pacific region. Public speaker. Trusted advisor on cyber risk and digital trust. Golfer, traveler and dad.

3 min. čtení 25. července 2019
Související témata Kybernetická bezpečnost Growth

Robustní opatření týkající se potírání kybernetických hrozeb již nepředstavují jen nákladovou položku, ale zásadní předpoklad pokračování v podnikatelské činnosti.

Pro podnikovou sféru je význam kybernetické bezpečnosti z hlediska zajišťování ochrany před hackerskými útoky či úniky dat nezpochybnitelný.

Kybernetičtí útočníci využívají stále pokročilejší techniky phishingu a malwaru, a pátrají po slabých místech v zabezpečení organizací, velkých i malých, jak ve veřejném, tak soukromém sektoru.

Reálné dopady prolomení bezpečnostních opatření – pokud jde o ztrátu produktivity nebo poškození reputace společnosti – mohou být nevyčíslitelné. Podle některých odhadů dosáhnou v roce 2021 celosvětové výdaje zapříčiněné narušením počítačové bezpečnosti 6 bilionů amerických dolarů.1

Povinnosti odpovědných vedoucích týmů jsou nasnadě. Zatímco odolnost firemního prostředí vůči bezpečnostním hrozbám musí být na nejvyšší úrovni nepřetržitě, 24 hodin denně 7 dní v týdnu, hackerům stačí jediný úspěšný pokus.

Úroveň kybernetické bezpečnosti nenaplňuje očekávání

89%

Výše uvedené procento respondentů se domnívá, že dostát veškerým požadavkům na zabezpečení není v silách jejich organizace.

Ačkoliv si organizace hrozící riziko uvědomují, 89 % respondentů je přesvědčeno, že nástroje pro boj s počítačovými hrozbami využívané jejich podnikem současným nárokům nevyhovují.2 Dle shromážděných odpovědí navíc jen 36 % zástupců a členů vrcholového vedení společností má o kybernetické bezpečnosti dostatečné povědomí.

Vinit z nedostatečnosti příslušných opatření vedoucí pracovníky odpovědné za informační technologie se sice nabízí jako nejsnazší řešení, pravdou ovšem je, že čím hlouběji do komplexních podnikových procesů digitalizace a technologie pronikají, tím jsou organizace zranitelnější.

Skutečností nicméně zůstává, že manažeři informační bezpečnosti jsou vrcholovým vedením zpravidla konfrontováni až poté, co k bezpečnostnímu incidentu dojde. Takový stav není žádoucí a rizika jen zvyšuje. Jak bylo zmíněno, z našeho nejnovějšího Globálního průzkumu informační bezpečnosti (GISS) vyplývá, že jen o něco málo přes třetinu zástupců nejužšího vedení firem rozumí problematice zabezpečení a souvisejícím oblastem natolik, aby kybernetická rizika dokázali dostatečně vyhodnotit a přijmout náležitá preventivní opatření. Pokud jde o hrozby, kterých by se organizace měly nejvíce obávat, vévodí pomyslnému žebříčku škodlivé jednání vlastních zaměstnanců, případně třetích osob v rámci dodavatelského řetězce. Bez ohledu na tento fakt pokládá dané riziko z hlediska svého fungování za nejvážnější pouze 34 % účastníků studie. Vzhledem k míře uplatňování technologií jsou veškeré propojené digitální ekosystémy pouze natolik odolné, nakolik odolný je nejslabší článek.

Aktivní přístup ke kybernetické bezpečnosti, založený na angažovanosti vedení i odpovídajících systémech a technologiích, je nejen prostředkem k potírání kybernetických útoků, ale zároveň předpokladem budoucího růstu společnosti.

Výpovědní hodnota nejnovějších údajů zveřejněných Úřadem australského komisaře pro informace (OAIC) je zřejmá. V období od července do září 2018 zaznamenaly australské podniky celkem 245 případů narušení bezpečnosti, z nichž 20 % představovalo zaslání osobních údajů chybnému příjemci, ať již prostřednictvím elektronické či klasické pošty, faxem nebo jiným způsobem. Za další pětinou všech incidentů stály phishingové útoky.

Jak tedy za těchto okolností nejlépe postupovat? Vyčkávat rozhodně není řešením. Aktivní přístup ke kybernetické bezpečnosti, včetně angažovanosti vedení i uplatňování odpovídajících systémů a technologií, omezuje dopady nejen útoků samotných, ale zároveň společnosti umožní dosáhnout budoucího růstu. Máme za to, že otázku důvěry rozhodně nelze podceňovat („trust by design“). Naopak. Není správné investovat výhradně do technologií a ostatní aspekty opomíjet. Na věrnost zákazníků má řádné zabezpečení bezprostřední vliv, a bez loajality zákazníků i jejich důvěry není konec konců možné jakýkoliv růst plánovat, ani jej dosáhnout.

Využíváte tedy potenciál kybernetické bezpečnosti k ekonomickému růstu své společnosti skutečně naplno? Zkuste se zamyslet nad následujícími otázkami:

Ochrana: Jak zajistit ochranu společnosti – včetně nejcennějších aktiv – před stále nebezpečnějšími kybernetickými útoky? Kromě zjevných slabin v rovině bezpečnostních řešení hrají v této spojitosti roli také zákonné povinnosti a předpisy.

Optimalizace: Bylo by možné určité činnosti související s kybernetickou bezpečností automatizovat, případně zajistit levněji? Jak podnik přistupuje k nejpalčivějším rizikům?

Růst: Jak co nejefektivněji navrhnout a vybudovat zabezpečené nové kanály a využít aspekty bezpečnosti a ochrany soukromí k růstu společnosti?

Čtyři z deseti dotazovaných organizací uvádějí, že osobou s konečnou odpovědností za kybernetickou bezpečnost je člen představenstva nebo vrcholového vedení. Vzhledem k stále sílící provázanosti zabezpečení a růstu jsme přesvědčeni, že uvedený poměr se bude dál zvyšovat.

Závěrem nelze než zopakovat úvodní tvrzení: na budování spolehlivé strategie potírání kybernetických hrozeb již nelze pohlížet jako na zbytné výdaje, ale nutnost, bez níž není možné nadále úspěšně podnikat.

Shrnutí

Obviňovat z nedostatečné kybernetické bezpečnosti vedoucí pracovníky odpovědné za informační technologie se sice nabízí jako nejsnazší řešení, pravdou však je, že čím hlouběji do komplexních podnikových procesů digitalizace a technologie pronikají, tím jsou organizace zranitelnější. Jak tedy za daných okolností nejlépe postupovat? Vyčkávat rozhodně není řešením. Aktivní přístup ke kybernetické bezpečnosti, včetně angažovanosti vedení i uplatňování odpovídajících systémů a technologií, omezí dopady nejen útoků samotných, ale přispěje i k podpoře budoucího růstu společnosti.

O tomto článku

Autor Richard Watson

EY Asia-Pacific Cybersecurity Risk Advisory Leader

Cybersecurity leader in the EY Asia-Pacific region. Public speaker. Trusted advisor on cyber risk and digital trust. Golfer, traveler and dad.

Související témata Kybernetická bezpečnost Growth
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)