Jak digitalizace auditu odráží současnou transformační dobu

8 min. čtení 28. března 2019

Digitalizace auditu odráží hlubší transformaci, kterou prochází celý podnikatelský sektor.

Žijeme v transformační době, jejímž charakteristickým znakem je propojenost: propojenost dat, technologických rozhraní, lidí i jejich zkušeností.

Organizace masivně investují do nových technologií, aby mohly z této propojenosti těžit, a mnohé z nich v současnosti využívají digitální transformaci k radikální změně tradičních podnikatelských modelů.

Setkáváme se s tím po celém světě, který je stále propojenější prostřednictvím dat i nejrůznějších technologických novinek. Jako příklad můžeme uvést mediální služby na vyžádání, všeprostupující automatizaci, umělou inteligenci, nebo dokonce drony.

Transformace přinesla obrovské změny i pro mnohé společnosti, které nejsou tradičně považovány za digitální podniky, nicméně dobře si uvědomují, že digitální transformace je imperativem dneška a že přinese významnou kulturní změnu zvyšující hodnotu. Vědí, že buď budou samy iniciátorem disruptivních změn, nebo se stanou jejich obětí. Soustřeďují proto investice do nových systémů a nástrojů pro analýzu dat, aby dokázaly lépe pochopit své podnikání i potřeby trhu, na kterém působí.

A kdo má lepší předpoklady k tomu, aby byl nezávislým pozorovatelem těchto změn, než auditor? Není součástí organizace, ale současně může sledovat celý proces transformace tak říkajíc „z první řady“. A navíc na něj mají změny provozního prostředí, narušení ekonomického cyklu, změny organizačních modelů i digitalizace procesů přímý dopad.

Digitální transformace auditu

Spolu s tím, jak společnosti díky digitalizaci produkují stále víc a víc dat, prochází proměnou i role auditora. Zvyšující se objem informací je třeba efektivně využít k provádění kvalitnějších auditů a dát auditorům prostor, aby se mohli zaměřit na identifikaci rizik a důkladnější poznání podnikatelských aktivit klienta. Obrovský objem a nevyužitý potenciál dat generovaných novými technologiemi se stává motorem digitalizace auditu.

Podobně jako obchodní korporace také auditorské firmy se musí zabývat tím, jak transformace změní jejich přístup k provozování auditorské činnosti. V této souvislosti hledají odpověď například na následující otázky:

  • Je možné vyvinout jednu technologickou platformu, která propojí velké auditorské týmy působící na různých místech nejen navzájem, ale také se společnostmi, jejichž účetní závěrku ověřují?
  • Jak lze díky centralizaci, standardizaci a automatizaci realizovat potenciál propojeného auditu?
  • Jak zajistit, aby se datová analytika stala nedílnou součást auditu?
  • Jak mohou auditoři díky inovacím přinášet hodnotu společnostem, jejichž účetní závěrku ověřují?

Tohle jsou některé z otázek, které auditoři EY zohlednili při vývoji první metodiky propojeného auditu založené na analýze dat, EY Digital Audit.

Díky lepší propojenosti a poznatkům zprostředkovaným novými technologiemi získávají akcionáři, věřitelé, investoři i všechny ostatní subjekty větší důvěru ve finanční výkaznictví auditovaných společností. Vedení společností a finanční týmy dostávají audit, který je efektivnější, a výbory pro audit těží z lepší znalosti rizik a z možnosti podívat se na řadu záležitostí z nové perspektivy.

Nejde jen o technologickou transformaci, mění se i způsob práce auditorů. Jsou lépe propojeni, díky automatizaci mohou věnovat víc pozornosti oblastem vyžadujícím odborný úsudek, dělají kvalitnější analýzy a mají lepší poznatky.

Digitální audit není žádný vzdálený cíl, dnes je to realita. Navíc je to středobod  snahy EY vytvářet lepší svět  posilováním důvěry, která přispívá k lepšímu fungování dnešního složitého světa.

Shrnutí

Role auditora prochází v souvislosti s digitální transformací výraznými změnami. Automatické zpracování rostoucích objemů dat zvyšuje kvalitu auditu a umožňuje auditorům, aby se zaměřili na identifikaci rizik a důkladnější pochopení auditované společnosti. Výsledkem těchto změn je lepší propojení a větší transparentnost, a v konečném důsledku větší důvěra všech zainteresovaných subjektů. 

O tomto článku