4 min. čtení 20. května 2024
lady justice

Hlavní změny v oblasti boje proti praní špinavých peněz a co to znamená v praxi

Autor Mária Littvová

EY Česká republika, senior manažerka oddělení forenzních služeb a podpory integrity

Mária má 18 let zkušeností v poskytování forenzních služeb v různých odvětvích (finanční sektor, real estate, pojisťovnictví).

4 min. čtení 20. května 2024

1. května 2024 nabyla účinnosti novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon) („Novela“).

Novela AML zákona. Co se změní a co to v praxi znamená?

1. května 2024 nabyla účinnosti novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon) („Novela“).

Novela přináší změny ve stanovení okruhu povinných osob, oblasti identifikace a kontroly klienta, oznamování podezřelého obchodu a dohledové činnosti FAÚ, včetně sankcí za porušení povinností fyzických i právnických osob. Níže přinášíme krátký přehled změn.

Rozšíření okruhu povinných osob – Na základě Novely budou dle § 2 odst. 1 nově do okruhu povinných osob spadat i insolvenční a restrukturalizační správci, provozovatelé on-line loterie a on-line binga, a obchodníci s drahými kameny nebo kovy při provádění obchodu v hodnotě á 10 000 € nebo vyšší.

Změna rozsahu povinně zjišťovaných identifikačních údajů a zavedení definice země původu – I když doposud bylo nutné zaznamenávat údaje o průkazu totožnosti v rámci identifikace klienta, údaje jako druh a číslo průkazu totožnosti, stát nebo orgán, který jej vydal, a doba jeho platnosti byly Novelou zavedeny přímo do kategorie identifikačních údajů klienta dle § 5 odst. 1. Z praktického hlediska to znamená, že zjišťování a zaznamenávání těchto údajů bude nyní povinné. Mimo to Novela v § 4 odst. 13 poprvé definuje i zemi původu fyzických a právnických osob.

Rozšíření dálkové identifikace klienta – Zatímco doposud bylo podle § 11 odst. 7 písm. e) při dálkové identifikaci klienta možné provádět kontrolní platbu z účtu vedeného v jiné instituci v rámci Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, Novela uvádí možnost provést platbu i z jiných zemí za předpokladu, že se nejedná o vysoce rizikovou třetí zemi.

Úprava rozsahu kontroly klienta – V případě politicky exponovaných osob (PEP) nově úvěrové instituce nebo pojišťovny při provádění opatření ke zjištění původu majetku klienta, budou podle § 25 odst. 7 přednostně využívat údaje z oznámení o majetku z centrálního registru oznámení, který spravuje ministerstvo spravedlnosti ČR.

Institut „neprovedení kontroly klienta“ – Novela v souvislosti s kontrolou klienta zavádí institut „neprovedení kontroly klienta“. Povinná osoba je nyní dle stanovení § 9b povinna neprovést kontrolu klienta, pokud by tato kontrola mohla zmařit nebo ohrozit šetření podezřelého obchodu nebo pokud FAÚ vydal pokyn k její neprovedení. Zároveň je v takovém případě povinná osoba povinna podat vždy oznámení o podezřelém obchodu FAÚ.

Další změny se týkají rozšíření dohledové činnosti FAÚ. Novela zákona dle § 35 odst. 13 umožňuje FAÚ při kontrole povinné osoby uložit opatření k nápravě zjištěného nedostatku odpovídající povaze porušení a jeho závažnosti. Pokud povinná osoba tuto nápravu neprovede nebo její provedení nenahlásí FAÚ ve stanovené lhůtě, může jí FAÚ uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč. Zvýšila se i horní hranice pro stanovení pokuty pro fyzické osoby dle § 50a odst. 2) za porušení AML zákona, a to ze 100 000 Kč na 1 000 000 Kč.

Další novela AML zákona

V současnosti je plánovaná další novela AML zákona, která by měla být účinná od 30. prosince 2024. Změny se budou dotýkat zejména poskytovatelů služeb spojených s virtuálními aktivy, kteří budou nově také zařazeni mezi finanční instituce. Druhá novela stanoví povinnost identifikace zastoupených klientů advokátů a notářů; důraz bude po novém kladen na vyhodnocování dostupných informací ohledně podezřelých obchodů. Dále bude posíleno postavení FAÚ, a to zavedením povinnost pro všechny povinné osoby oznamovat kontaktní osobu ve kratší lhůtě a poskytovat FAÚ další důležité informace pro výkon dozoru.

Co pro vás můžeme udělat:

  • Pomůžeme vám sestavit nebo upravit systém vnitřních zásad, příp. hodnocení AML rizik tak, aby byl/o v souladu se současnými požadavky AML legislativy.
  • Posoudíme efektivitu vašeho vnitřního řídícího a kontrolního systému v oblasti AML/CFT (Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism) a poradíme vám se zlepšením jeho nastavení.
  • Provedeme analýzu vašich stávajících postupů pro identifikaci a kontrolu klienta, transakční monitoring a/nebo screening mezinárodních sankcí a navrhneme jejich zefektivnění.
  • Posoudíme vaše nápravná opatření nedostatků zjištěných interním nebo externím auditem nebo orgány dohledu (ČNB, FAÚ) a poradíme vám s dalšími kroky.

Shrnutí

Pokud máte dotazy v oblasti AML/CFT, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám poradíme!

O tomto článku

Autor Mária Littvová

EY Česká republika, senior manažerka oddělení forenzních služeb a podpory integrity

Mária má 18 let zkušeností v poskytování forenzních služeb v různých odvětvích (finanční sektor, real estate, pojisťovnictví).