Tisková zpráva

12. listopadu 2020 Praha, CZ

Pro zahraniční investory jsou atraktivnější firmy, které se věnují společenské odpovědnosti

Podle globálního průzkumu EY institucionální investoři věnují při vyhodnocování výkonnosti společností stále větší pozornost ekologickým a sociálním aspektům a aspektům týkajícím se správy a řízení (tzv. ESG reporting).

  • 91 % respondentů uvedlo, že nefinanční informace jako ESG parametry (ekologické, sociální a governance faktory) hrály v jejich investičním rozhodování v uplynulých 12 měsících klíčovou roli
  • 75 % účastníků průzkumu uvedlo, že by pro ně bylo přínosem nezávislé ověření komplexnosti a kvality plánů v oblasti řízení klimatických rizik
  • 98 % oslovených institucionálních investorů vyhodnocuje nefinanční informace na základě výroční zprávy a dalších informací zveřejňovaných podniky

Podle globálního průzkumu EY institucionální investoři věnují při vyhodnocování výkonnosti společností stále větší pozornost ekologickým a sociálním aspektům a aspektům týkajícím se správy a řízení (tzv. ESG reporting). Největší úskalí je v tom, jaké informace o sobě firmy zveřejňují a co by měl nefinanční reporting obsahovat. Investoři volají po přesných a spolehlivých nefinančních informacích, 82 % z nich by považovalo za užitečné nezávislé ověření dopadů zelených investic. 

Klimatické změny hrají velkou roli při rozhodování investorů

Investoři stále víc akcentují společenskou odpovědnost podniků. 91 % respondentů průzkumu uvedlo, že informace o nefinanční výkonnosti byly v uplynulých 12 měsících klíčové pro jejich investiční rozhodování. Zvlášť významný faktor v rozhodování investorů představují klimatické změny: 73 % účastníků aktuálního průzkumu tvrdí, že při výběru investičních cílů budou do značné míry zohledňovat rizika, která jsou důsledkem těchto změn.

„Kapitálový trh přepisuje pravidla svého fungování, což má významný vliv na to, kam investoři směřují kapitál na podporu ekonomické obnovy. Institucionální investoři místo na krátkodobou výkonnost kladou důraz na tvorbu dlouhodobé hodnoty a mnohem víc dají na to, jak vypadá hodnocení společnosti na základě ekologických, sociálních a governance faktorů,“ uvádí Alice Machová, vedoucí partner poradenství v oblasti finančního účetnictví, CFO agendy a udržitelného rozvoje. 

Společnosti vnímají zvýšený zájem hlavně o životní prostředí a odpovídají na něj: „Z našich zkušeností vyplývá, že největší důraz je momentálně kladen na enviromentální aspekt, konkrétně pak na téma boje s klimatickou změnou. V investorských prezentacích se zaměřujeme na témata, která jsou nejčastěji diskutována. Těmi jsou naše strategie postupného snižování emisní intenzity našeho výrobního portfolia, dekarbonizace a výstavba nízkoemisních zdrojů,“ říká Ivana Šturmová, manažerka útvaru udržitelný rozvoj ve společnosti ČEZ. 

Na ESG parametry reagují i finanční instituce, které nabízejí etické zhodnocení úspor: „V rámci investičního oddělení působí tým zaměřující se výhradně na otázku udržitelných investic, který pracuje právě s parametry ESG. Jakkoli s pandemií zájem o tyto typy investic roste, přístup je stále velmi individuální. Našim investorům mimo jiné nabízíme Etické penzijní spoření, kdy fond z hlediska objemu tvoří z 80 až 90 % dluhopisy netechnologických firem, které odpovídají ESG,“ uvádí Andrea Studihradová, manažerka CSR České spořitelny.

Ani sociální dopady nepřijdou zkrátka. Podnikatelé na ně myslí už při zakládání firmy: „Když jsme začali podnikat, uvědomovali jsme si, jak je důležité nebýt ve světě sami pro sebe, ale začali jsme se přirozeně zapojovat do děje v brněnském Jihomoravském inovačním centru (JIC), kterého jsme součástí. Pravidelně se účastníme sdílení zkušeností v různých oborech, které se dotýkají i našeho podnikání – přednášíme na univerzitách, organizujeme stáže pro středoškoláky, minulý rok jsme zorganizovali první konferenci o kybernetické bezpečnosti. Cíleně si také vybíráme takové dodavatele, kteří splňují požadavky na transparentnost, dodržování lidských práv, zaměstnanecké podmínky a ochranu životního prostředí,“ uvádí Petr Chaloupka, CEO GreyCortex.

Informace o ESG parametrech chybí stále víc

Průzkum EY upozornil na to, že se rozevírají nůžky mezi rostoucí poptávkou investorů po informacích o ESG faktorech a mezi množstvím a kvalitou standardizovaných a přesných nefinančních údajů, které o sobě podniky zveřejňují. Podíl oslovených investorů, kteří nejsou spokojeni s informacemi, jež obchodní společnosti zveřejňují o ekologických rizicích, se zvýšil ze 20 % v roce 2018 na 34 %. U informací týkajících společenské odpovědnosti vzrostl z 21 % na 41 %, a u informací o správě a řízení dokonce ze 16 % na současných 42 %. 

S tím koresponduje i výčet hlavních problémů, které podle názoru oslovených investorů znehodnocují přínos a efektivitu ESG reportingu. Za ten největší považuje 46 % respondentů rozpor mezi tím, co by měl ESG reporting obsahovat, a informacemi, které o sobě podniky zveřejňují. Následuje nedostatek informací „v reálném čase“ (41 %), nedostatek informací o tom, jak společnost vytváří dlouhodobou hodnotu (41%), nedostatek prognostických informací (37 %) a nedostatečný důraz na zásadní problémy, které jsou pro investory důležité (37 %). 

Investoři volají po nezávislém pohledu na výkonnost podniků v oblasti ESG

Drtivá většina (98 %) účastníků průzkumu uvedla, že nefinanční informace vyhodnocují na základě výroční zprávy a dalších materiálů, které o sobě podniky zveřejňují. 72 % při tom používá strukturovaný metodický přístup. To je významný posun oproti předchozímu průzkumu z roku 2018, kdy jej uplatňovalo pouze 32 % respondentů. 

Investoři mají velký zájem o nezávislou kontrolu výkonnosti podniků v nefinančních oblastech. 75 % účastníků průzkumu uvedlo, že by pro ně bylo přínosem nezávislé ověření komplexnosti a kvality plánů, které má obchodní společnost pro řízení klimatických rizik. Výrazně by také potřebovali posílit důvěru v informace zveřejňované o zelených investicích, kdy 82 % respondentů by považovalo za užitečné nezávislé ověření dopadů zelených investic.  

Sjednocení přístupu k hodnocení ESG parametrů komentují i firmy na českém trhu. „Rating ESG nabývá na významu a pro investory se v dohledné budoucnosti stane podobně důležitým kritériem jako současný finanční rating firem. Za klíčový aspekt považujeme standardizaci metodik hodnocení na mezinárodní úrovni, tak aby rating měl vypovídací hodnotu a firmy bylo podle něj možné vzájemně srovnávat,“ uvádí Ivana Šturmová.

„ESG parametry vnímáme zejména od velkých korporátních společností. Díváme se na ně spíše z pohledu dlouhodobé udržitelné spolupráce. Nejde nám však tolik o formální prověření, ale spíše o to, že jsme s našimi dodavateli i zákazníky dlouhodobí partneři,“ uvádí Tomáš Vránek, ředitel ICE Industrial Services a držitel titulu EY Podnikatel roku 2019 Kraje Vysočina, a dodává: „Věřím, že environmentální zodpovědnost je velmi důležitá. Ale spíše než certifikace, hraje roli skutečná zodpovědnost společnosti a jejích zaměstnanců. Tu velmi citlivě vnímají nové generace a firmy, a protože chtějí mít mladé špičkové odborníky, musí být skutečně ekologicky zodpovědné, nejenom na to mít certifikát.“

„Mám radost, že stále více firem nejen ve světě, ale i v České republice postupně do svých nefinančních reportů zahrnuje také indikátory naplňování Cílů udržitelného rozvoje (tzv. SDGs) od OSN. Ty nejlepší reporty jsme i letos ocenili v Cenách SDGs 2020,“ dodává Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, která Ceny SDGs v Česku vyhlašuje.

Firmy, pro něž je udržitelný rozvoj součástí obchodní strategie, vyjdou z krize jako vítězové. „Investoři ani podniky nemají žádné záruky, že zveřejňované nefinanční informace jsou přesné a spolehlivé. Nastavení vhodných postupů v oblasti správy a řízení a zavedení auditů nefinančních procesů pomůže posílit důvěru a transparentnost. Firmy, které mají nastavenou kvalitní funkci udržitelného rozvoje a zaměřují se na to, co je pro jejich dlouhodobý úspěch nejdůležitější, budou mít největší šanci na úspěšný rozvoj a na vytváření dlouhodobé hodnoty, až globální koronavirová krize odezní,“ uzavírá Alice Machová.

Nejnovější poznatky a analýzy týkající se klimatických změn, udržitelného rozvoje a nefinančního výkaznictví naleznete na EY Sustainable Impact Hub.

O průzkumu

Jedná se v pořadí již o pátý průzkum provedený v celosvětovém měřítku mezi institucionálními investory. Aktuálního průzkumu se zúčastnilo 298 vrcholových manažerů z celého světa zodpovědných za investiční rozhodnutí, především šlo o generální ředitele, CIO (tj. ředitele IT), COO (tj. provozní ředitele), kapitálové analytiky a portfoliové manažery.  Respondenti odpovídali na otázky týkající se dostupnosti a kvality nefinančních informací o obchodních společnostech a toho, jak tyto informace využívají ve svých investičních rozhodnutích. Průzkum včetně podrobných pohovorů s účastníky provedla v únoru letošního roku agentura Longitude. Třetina respondentů pracuje v institucích spravujících aktiva minimálně v objemu 10 miliard amerických dolarů.

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.cz