Dopad úhrady odpuštěné červnové zálohy na nedoplatek na dani

Dopad úhrady odpuštěné červnové zálohy na nedoplatek na dani

17. března 2021
Předmět Tax Alert

Ministryně financí dne 24. března 2020 vydala rozhodnutí o zproštění povinnosti zálohovat daň z příjmů právnických a fyzických osob u poplatníků, kteří měli jako zdaňovací období kalendářní rok. Konkrétně se jednalo o první pololetní či druhou čtvrtletní zálohu splatnou k 15. červnu 2020.  O odpuštění záloh jsme Vás informovali ZDE.

Někteří poplatníci ovšem bez ohledu na rozhodnutí ministryně financí tuto zálohu uhradili. Vzhledem k tomu, že červnová záloha na daň byla odpuštěna, nepředstavuje taková platba úhradu zálohy, ale platbu, kterou bude správce daně považovat za přeplatek. Takový přeplatek může správce daně použít i na úhradu jiného nedoplatku.

V takové situaci není možné automaticky uvést platbu odpovídající červnové záloze do sumy záloh uváděných na formuláři daňového přiznání a snížit o ni platbu daně. Za předpokladu, že tato platba nebyla správcem daně použita na úhradu jiného nedoplatku, je možné o tuto částku snížit nedoplatek daně, případně požádat o její vrácení.

V případě, že zvažujete ponížit o platbu odpovídající červnové záloze úhradu nedoplatku na dani, doporučujeme zkontrolovat stav daňového účtu poplatníka v daňové informační schránce, případně jinak ověřit se správcem daně, že tato platba nebyla použita na úhradu jiného nedoplatku a správce daně ji k zákonnému datu podání daňového přiznání stále eviduje jako přeplatek.

V případě dotazů se, prosím, neváhejte obrátit na autorku článku nebo EY daňový tým, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autor:

Ladislava Zamazalová

 • Tax Alert - English version

  Impact of payment of the remitted June advance on tax underpayment

  On 24 March 2020, the Finance Minister issued a decision on the waiver of obligation to make advance payments for corporate and personal income taxes for those taxpayers whose tax year corresponded to the calendar year. Particularly, the period concerned was the first half-yearly or second quarterly advance due as at 15 June 2020.  We informed about the advance payment waiver HERE.

  Irrespective of the Finance Minister decision certain taxpayers, however, made the advance payment. As the June tax advance was remitted such payment does not represent the payment of tax advance but rather the payment that the tax administrator will consider as an overpayment. The tax administrator may use the overpayment to settle other tax underpayments.

  In that situation the payment corresponding to the June advance cannot be automatically included in the sum of advance payments stated in the tax return form and decrease the tax payment  by that amount. If the payment was not used by the tax administrator to cover another underpayment, it is possible to reduce tax underpayment by that amount or ask for its return.

  If you consider to reduce the payment of tax underpayment  by the payment corresponding to June advance we recommend checking the taxpayer's tax account in the tax information databox or otherwise verify with the tax administrator that the payment was not used to cover another tax underpayment and is still recorded as an overpayment as at the statutory date of filing the tax return. 

  If you have any questions, please contact the authors of the article or your regular EY team.

  Authors:

  Ladislava Zamazalová