Nová výše veřejné podpory v ČR od 1. ledna 2022

Nová výše veřejné podpory v ČR od 1. ledna 2022

21. července 2021
Předmět Tax Alert
Kategorie Ostatní daně

V dubnu přijala Evropská komise revidované pokyny k regionální státní podpoře. Pokyny vstoupí v platnost dne 1. ledna 2022. Míra regionální podpory ovlivňuje výši dotací v některých evropských dotačních programech nebo výši podpory projektů podpořených investičními pobídkami (v současné době je na území České republiky (kromě Prahy) úroveň regionální podpory 25 % ze způsobilých nákladů).

Regionální podpora je určena k hospodářskému rozvoji znevýhodněných oblastí v EU. Jedná se o oblasti s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností (regiony podle čl. 107 odst. 3 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie) nebo o určité hospodářské oblasti (regiony podle čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie).

Jak uvádí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve své tiskové zprávě, od roku 2022 by měla mít Česká republika nově nejen regiony podle písmene a), jak tomu bylo dosud, ale i regiony podle písmene c). Z tohoto důvodu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s ministerstvy připravuje podklady pro notifikaci nové mapy regionální podpory pro období 2022-2027 a předloží je Evropské komisi ke schválení. Schválená mapa bude platit od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2027.

Výši podpory v jednotlivých regionech ČR shrnujeme v přehledu níže:

NUTS II NUTS III NUTS IV Výše podpory pro velké podniky Poznámka
Severozápad Karlovarský   50 %  
  Ústecký   50 %  
Severovýchod Liberecký   30 %  
  Královehradecký   30 %  
  Pardubický   30 %  
Střední Morava Olomoucký   30 %  
  Zlínský   30 %  
Moravskoslezsko Moravskoslezský   40 %  
Střední Čechy Středočeský   20 % Od r. 2024 snížení na 15 %, u velkých podniků od r. 2022 pouze nové projekty 
    okres Rakovník 35 %  
   

okres Kladno

(Kladno, Slaný)

35 %  
   

okres Mělník

(Mělník, Kralupy n. V., Neratovice)

35 %  
Jihozápad Plzeňský   20 % Od r. 2024 snížení na 15 %, u velkých podniků od r. 2022 pouze nové projekty
    okres Plzeň – Sever (Kralovice, Nýřany) 35 %  
   

okres Tachov

(Tachov, Stříbro)

35 %  
  Jihočeský   20 % Od r. 2024 snížení na 15 %, u velkých podniků od r. 2022 pouze nové projekty
Jihovýchod Vysočina   20 % Od r. 2024 snížení na 15 %, u velkých podniků od r. 2022 pouze nové projekty
  Jihomoravský   20 % Od r. 2024 snížení na 15 %, u velkých podniků od r. 2022 pouze nové projekty

Zdroj: CzechInvest

Dobrou zprávou je růst podpory nad současných 25 % ve vybraných regionech, špatnou naopak nemožnost podpořit projekty rozšíření výroby (v režimu investičních pobídek) u velkých podniků od 1. ledna 2022 ve Středočeském kraji, na jihozápadě a jihovýchodě republiky (s několika málo výjimkami, viz okresy uvedené v tabulce výše).

U malých podniků se potom výše podpory navyšuje standardně o 20 procentních bodů, u středních podniků o 10 procentních bodů a neuplatní se u nich omezení ohledně projektů rozšíření platné pro velké podniky.

V návaznosti na Vaši konkrétní situaci může být výhodné buď podání žádosti o investiční pobídku uspíšit, nebo naopak počkat na nová pravidla.

V případě otázek se prosím obraťte buď na autory článku nebo členy týmu, se kterými obvykle spolupracujete.

Autoři:

Martin Hladký

Veronika Kruttová

 • Tax Alert - English version

  New State aid amounts to enter into force in CR starting 1 January 2022

  The European Commission adopted revised guidelines on regional State aid in April. The guidelines will come into force on 1 January 2022. The level of regional aid affects the amount of subsidies in some European subsidy schemes or the amount of support for projects supported by investment incentives (currently the level of regional aid on the territory of the Czech Republic (except for Prague) is 25% of eligible costs).

  Regional aid is intended to promote the economic development of disadvantaged areas in the EU. This concerns the areas where the standard of living is abnormally low or where there is serious underemployment (regions under Article 107(3)(a) and (c) of the Treaty on the Functioning of the European Union) or certain economic areas (regions under Article 107(3)(c) of the Treaty on the Functioning of the European Union).

  As stated by the Office for the Protection of Competition in its press release, starting 2022, the Czech Republic should newly have not only regions as specified in letter (a) as yet but also the regions referred to in point (c). For this reason, the Office for the Protection of Competition, in cooperation with the ministries, is preparing supporting documents for the notification of the new regional aid map for the period 2022-2027 and will submit them to the European Commission for approval. The approved map will be valid from 1 January 2022 to 31 December 2027.

  We summarize the amount of aid in individual regions of the Czech Republic in the overview below:

  NUTS II NUTS III NUTS IV Amount of aid for large businesses Note
  Northwest Karlovy Vary   50%  
    Ústí nad Labem   50%  
  Northeast Liberec   30%  
    Hradec Králové   30%  
    Pardubice   30%  
  Central Moravia Olomouc   30%  
    Zlín   30%  
  Moravia-Silesia  Moravian-Silesian region   40%  
  Central Bohemia Central Bohemian region   20% Since 2024 reduction to 15% for large businesses, since 2022 only for new projects 
      Rakovník district 35%  
     

  Kladno district

  (Kladno, Slaný)

  35%  
     

  Mělník district

  (Mělník, Kralupy n. V., Neratovice)

  35%  
  Southwest Plzeň   20% Since 2024 reduction to 15% for large businesses, since 2022 only for new projects
      Plzeň – North district (Kralovice, Nýřany) 35%  
     

  Tachov district

  (Tachov, Stříbro)

  35%  
    South Bohemian   20% Since 2024 reduction to 15% for large businesses, since 2022 only for new projects
  Southeast Vysočina   20% Since 2024 reduction to 15% for large businesses, since 2022 only for new projects
    South Moravian   20% Since 2024 reduction to 15% for large businesses, since 2022 only for new projects

  Source: CzechInvest

  The good news is the growth of aid above the current 25% in selected regions, the bad news is the impossibility to support production expansion projects (under the investment incentive scheme) for large businesses as of 1 January 2022 in the Central Bohemian region, in Southwest and Southeast of the country (with few exceptions, see districts listed in the table above).

  For small businesses, the amount of aid is then increased by 20 percentage points as standard, for medium-sized enterprises by 10 percentage points and the restrictions on enlargement projects applicable to large enterprises do not apply.

  Depending on your specific situation, it may be advantageous to either speed up the application for an investment incentive or wait for new rules.

  If you have any questions, please contact the authors of the article or your regular EY team.

  Authors:

  Martin Hladký

  Veronika Kruttová