OECD aktualizovaná metodika k dopadu Covid-19 na smlouvy o zamezení dvojímu zdanění

OECD aktualizovaná metodika k dopadu Covid-19 na smlouvy o zamezení dvojímu zdanění

4. února 2021
Předmět Tax Alert

OECD vydala aktualizovanou metodiku k dopadu Covid-19 na smlouvy o zamezení dvojímu zdanění (blíže materiál OECD ZDE a EY globální alert ZDE). Nutno podotknout, že samotný materiál naznačuje, že v něm prezentované úvahy nemusí být nutně sdíleny jednotlivými zeměmi, a tak je tento materiál nutno brát s určitou rezervou (spíše jako impulsy ke zvážení jednotlivým zemím). Dokument dále zdůrazňuje, že doporučení v něm obsažená by se obecně neměla uplatňovat v situacích dvojího nezdanění.

Níže ve zkratce přinášíme naše vybrané postřehy:

 • Dokument se primárně zaměřuje na tři základní oblasti: (i) vznik stálých provozoven, (ii) změna rezidentství společností a jednotlivců a (iii) příjmy ze zaměstnání.

Home office a vznik stálé provozovny

 • Dokument naznačuje, že pokud zaměstnanec pracuje na dálku z domova pro zahraničního zaměstnavatele – a to přechodně pouze z důvodu mimořádných opatření vyvolaných Covid-19 (přičemž za normálních okolností je mu k dispozici kancelář v druhé zemi) – pak by obecně mělo platit, že by tento home office neměl vést ke vzniku stálé provozovny jeho zaměstnavatele. Důvodem je buď skutečnost, že není naplněn předpoklad dostatečného stupně trvalosti, případně že tato situace není vyvolána požadavkem zaměstnavatele (a místo tak není k dispozici zaměstnavateli), ale pouze mimořádnými opatřeními souvisejícími s pandemií.

Závislý agent a vznik stálé provozovny

 • Obdobně jako v předchozím bodě, dokument naznačuje, že pokud zaměstnanec vykonává předmětnou činnost (např. uzavírání smluv jménem zahraničního zaměstnavatele) na území druhého státu přechodně pouze z důvodu mimořádných opatření vyvolaných Covid-19 (typicky z domova), pak by obecně mělo platit, že by jeho činnosti neměly vést ke vzniku stálé provozovny z titulu závislého zástupce s argumentací, že není naplněn předpoklad dostatečného stupně trvalosti resp. jeho činnosti obecně nenaplní požadavek obvyklosti.

Stavební projekty a vznik stálé provozovny

 • Přechodné přerušení prací by obecně nemělo znamenat přerušení či pozastavení běhu časového testu pro vznik stálé provozovny. Nicméně dokument dává jednotlivým zemím ke zvážení, zda v některých případech nepřistoupit k pozastavení běhu časového testu, pokud dochází k přerušení činností na stavebních projektech z důvodu mimořádných opatření vyvolaných Covid-19.

Změny rezidentství

 • Dokument naznačuje, že nemožnost cestování vedoucích pracovníků do obvyklého místa skutečného vedení společnosti z důvodu mimořádných opatření vyvolaných Covid-19 by za normálních okolností nemělo vést ke změně daňové rezidence společnosti.
 • Obdobnou úvahu dokument obsahuje i pro jednotlivce, kteří z důvodu mimořádných opatření vyvolaných Covid-19 uvíznou na území druhého státu (tj. za aplikace obvyklých pravidel smluv o zamezení dvojího zdanění – tzv. tie-breaker rules - by takovéto přechodné uvíznutí obvykle nemělo znamenat změnu daňové rezidence). Dokument nicméně naznačuje, že mohou nastat i komplikovanější situace, kde je třeba pečlivě zvážit detailní okolnosti.

Příjem ze zaměstnání

 • Dokument naznačuje, že v situaci, kdy přeshraniční pracovníci (rezidenti jedné země vykonávající práci v zemi druhé) nemohou vykonávat práci z důvodu mimořádných opatření vyvolaných Covid-19 a dostávají v této souvislosti odměnu dotovanou státem, pak by se takový příjem měl obecně považovat za příjem za práci v té zemi, kde je zaměstnání normálně vykonáváno.
 • Dokument doporučuje jednotlivým zemím ke zvážení nezahrnovat dny strávené v dané zemi u osob, které v dané zemi nedobrovolně uvízly z důvodu mimořádných opatření vyvolaných Covid-19, do tzv. testu 183 dní.
 • OECD obecně vyzývá jednotlivé země, aby se snažily ve sporných/komplikovaných situacích vzájemně domluvit a ideálně rovněž v této souvislosti vydaly metodiky/interpretace s cílem zvýšit jistotu pro zaměstnavatele a zaměstnance a ulehčit jim tak současnou těžkou situaci.

Dle neoficiálních informací je reakce ministerstva financí i samotné české finanční správy na výše uvedené stanovisko OECD velmi nevstřícná, tj. nadále by se mělo v daných situacích vždy postupovat dle českých daňových předpisů a příslušných smluv o zamezení dvojímu zdanění. Jakékoli jiné postupy (např. ve formě samostatných dohod), které by byly v rozporu s příslušnou smlouvou (zákonem), tak nejsou z českého pohledu v tuto chvíli údajně podporovány.

V případě dotazů se prosím obraťte na daňový tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autoři:

Martina Kneiflová

Lucie Říhová

Jakub Majer

 • Tax Alert - English version

  OECD issued updated guidance on tax treaties and the impact of the COVID-19 pandemic

  OECD issued updated guidance on tax treaties and the impact of the COVID-19 pandemic (more HERE and HERE). It needs to be stressed that the guidance itself suggests that the considerations presented in it may not necessarily be shared by the individual countries and, as such it  has to be taken with a grain of salt (rather as impulses for consideration). In addition, the guidance stresses that the recommendations contained in it should not be generally applied in situations of double non-taxation.

  We summarize below some of our observations:

  - The guidance primarily focuses on three basic areas of concern: (i) creation of permanent establishments, (ii) change of residence of a company or an individual (iii) income from employment.

  Home office and creation of permanent establishments

  - The guidance indicates that if employees stay at home to work remotely for a foreign employer - only temporarily due to extraordinary measures caused by COVID-19 (whilst under normal circumstances they have their offices in a foreign country) - generally, it should apply that the home office should not create a new permanent establishment for their employer. The reason is either the fact that the assumption of a certain degree of permanency is not fulfilled or that the situation is not triggered by employer´s requirement (and the place of business is thus not at the employer´s disposal) but merely by extraordinary measures related to the pandemic.

  Dependent agent and creation of permanent establishments

  - Similarly as in the prior paragraph the guidance indicates that if employees carry out their work (such as concluding contracts on behalf of a foreign employer) on the territory of another state temporarily only due to extraordinary measures caused by the COVID-19 pandemic (typically from home) then it should generally apply that their activities should not give rise to a dependent agent permanent establishment as the assumption of a sufficient degree of permanency or that their activities generally shall not fulfil the requirement of habituality.

  Construction sites and creation of permanent establishments

  - A temporary discontinuation of work should not generally trigger suspension of the time test for the creation of a permanent establishment. Nevertheless the document encourages individual countries to consider - in some instances = suspension of the time test if work on construction projects is discontinued due to extraordinary measures caused by the COVID-19 pandemic.

  Changes to the residency status

  - The guidance indicates that  inability to travel of chief executive officers or other senior executives to the usual place of effective management due to extraordinary measures caused by COVID-19 should not under normal circumstance trigger a change in residency of a company.

  - The guidance contains similar consideration for individuals who get stranded in a country by reason of the COVID-19 crisis measures (i.e. if the standard tie-breaker rules are applied = the fact of being temporarily stranded should normally not mean a change in their residency status). Nevertheless the document indicates that there may be more complex situations and detailed circumstances need to be carefully considered.

  Income from employment

  - The document indicates that if employees that work in one state but commute there from another state where they are resident (cross border workers) cannot perform their work due to extraordinary measures caused by the COVID-19 pandemic and get wage subsidized by government during the COVID-19 crisis the income that the employee receives should generally be considered the employment income for the work in the state where the employment is usually performed.

  - The guidance recommends that individual countries consider not to include the days spent in the given country for persons who got stranded in the country by reason of the COVID-19 crisis measures into the so-called 183 day test.

  - OECD generally calls on individual countries to try to reach mutual agreement in  controversial / complicated situations and ideally issue methodologies/interpretations in order to enhance certainty for employers and employees and thus alleviate the current difficult situation.

  According to unofficial information the reaction of the Ministry of Finance and Czech Financial Administration on the aforementioned OECD standpoint is rather reserved, i.e. in the situations in question Czech tax rules and the respective tax treaties should continue to be applied. Any other procedures (such as separate agreements) that would be at variance with the respective treaty (law) are not currently believed to have been encouraged.

  If you have any questions, please contact your regular EY team.

  Authors:

  Martina Kneiflová

  Lucie Říhová

  Jakub Majer