Pokyn k aplikaci převodních cen v době pandemie

Pokyn k aplikaci převodních cen v době pandemie

5. ledna 2021
Předmět Tax Alert

Těsně před Vánoci vydalo OECD očekávaný pokyn týkající se dopadu pandemie Covid-19 do převodních cen (ODKAZ).

V úvodu pokynu je specificky zmíněno, že jeho účelem není stanovení nových pravidel, která by přesahovala rámec daný principy Směrnice OECD o převodních cenách. Tyto obecné principy platí i v době pandemie. Cílem tohoto pokynu je pouze pomoci v praxi aplikovat principy převodních cen ve specifických či neočekávaných situacích způsobených pandemií.

Pokyn se zabývá následujícími čtyřmi oblastmi, v nichž dle zkušeností mohou v souvislosti s pandemií nastat praktické problémy při aplikaci obecných principů:

 • Srovnávací analýza
 • Ztráty a alokace specifických nákladů
 • Vládní podpůrné programy
 • Závazná posouzení

Pokyn dále specificky zmiňuje, že i při řešení potíží způsobených pandemií, je důležité posoudit a řádně zdokumentovat, zda by nezávislý subjekt za stejných nebo obdobných podmínek postupoval stejným způsobem (např. byl ochotný přistoupit na změnu smluvních či finančních podmínek).

S nastavením převodních cen máme bohaté zkušenosti a rádi Vám v této oblasti budeme asistovat. Věříme, že se dokážeme vypořádat i s praktickými potížemi způsobenými pandemií Covid-19.

V případě dotazů se prosím obraťte na autory článku nebo daňový tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autoři:

Lucie Karpíšková            

Tomáš Kubiš

 • Tax Alert - English version

  Guidance on Transfer Pricing Implications of the COVID-19 pandemic 

  Just before Christmas the OECD issued a long awaited guidance on transfer pricing implications of Covid-19 pandemic (HERE).

  As particularly noted in the introduction to the Guidance its purpose is not to set new rules which would exceed the framework given by the principles of the OECD Transfer Pricing Guidelines. These general principles are in force also during the pandemic times. The purpose of the Guidance is to help applying in practice transfer pricing principles on unique fact patterns and specific challenges implied by the COVID-19 pandemic.

  Four priority issues in which, as per our experience, practical problems in the application of general principles may arise, were identified and are covered in the Guidance:

  • Comparability analysis;
  • Losses and the allocation of COVID-19 specific costs;
  • Government assistance programmes;
  • Advance pricing agreements (“APAs”).

  In addition, the Guidance specifically mentions that in resolving the challenges caused by the pandemic it is important to assess and properly document whether an unrelated entity would act in the same manner under identical or similar conditions (e.g. whether it would be willing to accede to changes of contractual or financial terms and conditions).

  We have a wealth of experience in the transfer pricing arrangements and we will be happy to assist you in any way we can. We believe that we are able to cope with practical challenges caused by the COVID-19 pandemic.

  If you have any questions, please contact the authors of the article or your regular EY team.

  Authors:

  Lucie Karpíšková            

  Tomáš Kubiš