Praktické tipy při zkoumání stálých provozoven

Praktické tipy při zkoumání stálých provozoven

14. září 2021
Předmět Tax Alert

Problematika vzniku stálých provozoven je častý chléb daňového poradce. V této souvislosti přikládáme 10 vybraných praktických tipů při řešení otázek v této oblasti. Přestože se zdaleka nejedná o vyčerpávající přehled všech relevantních aspektů – třeba pro někoho tento krátký přehled bude přínosnou inspirací pro další zamyšlení.

1. Hlavními zdroji pro tuto oblast jsou: zákon o daních z příjmů, relevantní smlouva o zamezení dvojího zdanění, OECD komentář k modelové smlouvě, Metodický pokyn GFŘ ke stálým provozovnám, Pokyn D-22, judikatura Nejvyššího správního soudu (NSS), koordinační výbory a další.

2. Různé smlouvy o zamezení dvojího zdanění se liší, a proto je nutné vycházet z konkrétní aplikovatelné smlouvy.

3. Některé pasáže z poslední aktualizace OECD komentáře (2017) reflektují změnu znění článku 5 – některé aspekty tak nemusí být přímo aplikovatelné, jelikož ČR přijala v rámci multilaterálního instrumentu pouze minimální standard (ale pozor, daňová správa dokáže někde dovodit i tak – např. viz níže).

4. Hlavní typy stálých provozoven: (i) „kamenná“ (ii) službová (iii) stavebně montážní projekt (iv) závislý zástupce (v) účast společníků osobních společností.

5. Stálá provozovna typicky (tj. jsou výjimky) vzniká při naplnění tří aspektů: (i) místo (ii) určitá úroveň trvalosti (typicky 6 měsíců) (iii) výkon činnosti.

6. Daňová správa dlouhodobě uvádí, že výjimky ze vzniku stálé provozovny dle článku 5/4 smlouvy musí mít přípravný či pomocný charakter. Důležitost vztahu k hlavní činnosti, významnosti, výkonu pro sebe vs pro ostatní atd.

7. Ve světle komentáře může být pro naplnění vzniku stálé provozovny v mnoha situacích určující rozsah přístupových práv k prostorám druhé strany.

8. Pro naplnění závislého zástupce není nutná plná moc.

9. Stavebně montážním projektem dle daňové správy nejsou práce instalačního/montážního charakteru mimo vlastní stavební projekt.

10. Vždy je nutno znát relevantní detail: tj. kdo, co dělá, pro koho, spřízněnost, kde, přístupová práva, jak často, oprávnění, subdodávky, smluvní podchycení, celkový obrázek atd

V případě dotazů se prosím obraťte na daňový tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autoři:

Lucie Říhová

Karel Hronek

 • Tax Alert - English version

  Practical tips for examining the permanent establishments

  Tax advisors are involved with the issues relating to the creation of permanent establishments very often. In this context, please find enclosed 10 selected practical tips when addressing the issues in this area.  Although it is far from an exhaustive overview of all relevant aspects, we believe that the tips can inspire some of you for further consideration.

  1. The main sources for this area are: Income Taxes Act, relevant double taxation treaty, Commentary on the OECD Model Tax Convention, General Financial Directorate’s Methodological Guidance on permanent establishments, Guidance D-22, the case law of the Supreme Administrative Court (SAC), coordination committees and more.

  2. Double taxation treaties differ one another and consequently it is necessary to use an appropriate applicable treaty.

  3. Some passages from the last update of the OECD Commentary (2017) reflect a change in the wording of Article 5; as a result, some aspects may not be directly applicable because the Czech Republic has adopted only a minimum standard within the Multilateral instrument. Nevertheless one must beware that the tax administration can come to the same conclusions in certain cases, regardless of the minimum standard (for example, see below).

  4. Main types of permanent establishments: (i) “brick and mortar”, (ii) service, (iii) construction and assembly project, (iv) dependent agent, (v) participation of partners in partnerships.

  5. A permanent establishment is typically (i.e. there are exceptions) constituted when three aspects are met: (i) place, (ii) a certain level of permanence (typically 6 months), (iii) performance of the activity.

  6. The tax administration has long stated that exceptions from the creation of a permanent establishment pursuant to Article 5 para. 4 of the Convention must be of a preparatory or auxiliary nature.  The importance of the relation to the core activity, significance, performance for oneself vs for others, etc.

  7. In the light of the Commentary, the extent of access rights to the other party's premises may be decisive in many situations for the fulfillment of requirements of permanent establishment creation.

  8.  A power of attorney is not required for meeting a dependent agent definition.

  9. According to the tax administration, construction and assembly project does not mean the installation / assembly work outside the construction project itself.

  10. It is always necessary to know the relevant detail: i.e. who does what, for whom, relationship, where, access rights, how often, authorizations, subcontracting, contractual underpinning, big picture, etc.

  If you have any questions, please contact the author of the article or your regular EY team.

  Authors:

  Lucie Říhová

  Karel Hronek