Prodloužení lhůt pro podání přehledů o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020

Prodloužení lhůt pro podání přehledů o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020

22. dubna 2021
Předmět Tax Alert

Již tradičně mají poplatníci s příjmy ze samostatné činnosti povinnost podat přehledy o příjmech a výdajích OSVČ („Přehledy“) příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Lhůtu k podání Přehledů stanoví legislativa jako „nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání za příslušný kalendářní rok“. Pro poplatníky, kteří podávali daňové přiznání za rok 2020 ve lhůtě do 1. dubna 2021, by tak technicky lhůta pro podání Přehledů uplynula již 3. května 2021.

Vzhledem k současné pandemické situaci však lhůty pro podání Přehledů za rok 2020 budou odlišné.

U Přehledu týkajícího se pojistného na sociální zabezpečení zveřejnila ČSSZ informaci, že plátci pojistného mají možnost podat Přehled v prodloužené lhůtě do 30. června 2021 bez sankcí, a to za předpokladu, že do tohoto data bude uhrazen i příslušný nedoplatek pojistného. Pokud OSVČ bude podávat daňové přiznání v prodloužené lhůtě (např. ve spolupráci s daňovým poradcem), uplatní se pro podání Přehledu standardní lhůta jednoho měsíce ode dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání.

Pro podání Přehledu na zdravotní pojištění upravuje lhůtu pro rok 2020 nová legislativa – zákonodárci prosadili novelu, podle níž se pro rok 2020 standardní ustanovení o lhůtě pro podání Přehledu neuplatní a namísto toho je stanovena fixní lhůta 2. srpna 2021.

Je otázkou, zda OSVČ podávající daňové přiznání později než 1. července 2021 (např. z důvodu příjmů ze zahraničí jí bude správcem daně schváleno prodloužení lhůty do 1.11.2021) budou mít i nadále možnost podat Přehled na zdravotní pojišťovnu ve lhůtě jednoho měsíce ode dne lhůty pro podání daňového přiznání, nebo zda budou muset podat Přehled ve lhůtě do 2. srpna 2021. Důvodová zpráva k tomuto neposkytuje jasné vodítko, pouze z ní lze dovodit, že cílem přijetí novelizované úpravy je prodloužení lhůty pro podání Přehledu a nikoliv její, v určitých případech, zkrácení.

V případě zájmu o podrobnější informace se obraťte na autora článku nebo na svého oblíbeného daňového poradce.

Autor:

Adam Linek

 • Tax Alert - English version

  Extending the deadline for submitting self-employed individuals’ overviews on income and expenses for 2020

  Taxpayers who generate income from self-employment are traditionally obliged to submit overviews of income and expenses of self-employed individuals ("Overviews") to the relevant social security authorities and health insurance companies.

  Pursuant to the applicable legislation, the Statements have to be submitted "no later than within one month from the date of expiry of the deadline for filing the tax return for the relevant calendar year". For taxpayers who filed tax returns for 2020 within the deadline of 1 April 2021, the deadline for the submission of the Overviews would technically expire on 3 May 2021.

  Given the current pandemic, however, the deadlines for submitting the 2020 Overviews are different.

  As regards Overview for the purposes of social security contributions, the Czech Social Security Authority has released information that contribution payers may submit their Overview within an extended period until 30 June 2021 without any penalties, provided that the relevant underpayments are settled by that date. For self-employed individuals using an extended period to file their tax return (e.g. in cooperation with a tax advisor), the standard deadline of one month from the date of expiry of the deadline for filing the tax return shall apply to the submission of their Overview.

  The deadline for submitting the Overview for the purposes of health insurance for 2020 is governed by new legislation - the legislators approved an amendment stipulating that standard provisions stipulating the deadline for submitting the Overview for 2020 shall not apply and, instead, introducing a fixed deadline of 2 August 2021.

  The question remains whether self-employed individuals who file their tax returns after 1 July 2021 (e.g. where the tax administrator has approved an extension of the deadline until 1 November 2021 due to income from other countries) will still have an option to submit their Overview to the relevant health insurance company within one month from deadline for filing the tax return, or whether they will have to meet the deadline of 2 August 2021. The explanatory memorandum to the bill does not provide a clear guidance on this subject; the only implication is that the purpose of adoption of the amendment is extending the deadline for submitting the Overview rather than, in certain cases, shortening the deadline.

  For more detailed information, please contact the author of the article or your regular tax advisor.

  Author:

  Adam Linek