Veřejný CbCR reporting oficiálně schválen Radou EU

Veřejný CbCR reporting oficiálně schválen Radou EU

30. září 2021
Předmět Tax Alert

V červnu jsme vás informovali o předběžné politické dohodě ohledně zavedení veřejného CbCR reportingu vybranými nadnárodními skupinami podniků a hlavních souvisejících parametrech (blíže ZDE).

Tento týden došlo k oficiálnímu schválení tohoto kroku ze strany Rady EU (blíže ZDE).

Dalším krokem, dříve než může vstoupit navrhovaná směrnice v platnost, je formální schválení předběžné dohody Evropským parlamentem. Tato směrnice vstupuje v platnost 20. dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Od vstupu směrnice v platnost budou mít členské státy 18 měsíců na to, aby ji provedly ve vnitrostátním právu.

Prvním obdobím reportingu by mělo být období začínající dva roky a šest měsíců po dni vstupu směrnice v platnost. Zpráva by obecně měla být veřejně zpřístupněna do 12 měsíců po konci finančního roku.

První reporting tedy můžeme nejspíše nejdříve očekávat v letech 2025/2026 (pokud se některé státy nerozhodnou ho vyžadovat dříve).

Jen pro úplnost – některé členské státy (včetně České republiky) daly čerstvě najevo svou nevoli ohledně způsobu schvalování této iniciativy (blíže ZDE).

V případě dotazů se prosím obraťte na daňový tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autoři:

Michal Kašpar

Lucie Karpíšková

 • Tax Alert - English version

  Public CbCR approved by the Council of the EU

  We informed you in June that a preliminary political agreement has been reached regarding the introduction of a public CbCR reporting by selected multi-national corporate groups and the related main parameters (see further HERE).

  This week this matter has been officially approved by the Council of the EU (see further HERE).

  The next step before the directive can enter into force is the formal approval of the provisional agreement by the European Parliament. The directive will enter into force on the 20th day following its publication in the Official Journal of the EU. Member states will have 18 months from the entry into force of the directive to transpose it into national law.

  The first financial year of reporting should be the year starting on or after two years and six months after the date into force of the directive. The reporting will take place within 12 months from the date of the balance sheet of the financial year in question.

  The first reporting can probably be expected in 2025/2026 (unless some states decide to require it earlier).

  For the sake of completeness, some Member States (including the Czech Republic) have recently expressed their displeasure over the method of approval of this initiative (see further HERE).

  If you have any questions, please contact your regular EY team.

  Authors:

  Michal Kašpar

  Lucie Karpíšková