LEX Ukrajina II

LEX Ukrajina II

22. června 2022
Předmět Tax Alert

Ve středu 15. června 2022 schválil Senát novelu zákonů souhrnně označovaných jako tzv. Lex Ukrajina. Novela nyní čeká na podpis prezidenta republiky.

Novela zpřísňuje poskytování humanitárních dávek běžencům z Ukrajiny, upravuje řízení o udělení dočasné ochrany a vládě umožňuje i mimo nouzový stav regulovat podání žádostí o pobytové oprávnění ruských a běloruských občanů.

Některá opatření zavedená Lex Ukrajina II:

 • Podporu 5000 korun na pořízení základních potřeb pro začátek života v Česku dostávají uprchlíci za měsíc, v němž získali vízum k ochraně. Mohou ji pobírat ještě dalších pět měsíců, pokud prokážou, že dávku potřebují.
 • Dle novely zákona už dávku nebudou pobírat ukrajinští běženci s bezplatným ubytováním, stravou a základními hygienickými prostředky.
 • Zdravotní pojištění bude stát hradit uprchlíkům vyjma dětí a seniorů nejvýše 150 dnů.
 • Novela zamezí, aby dočasnou ochranu získali také občané ze zemí Evropské unie – tedy i běženci, kteří mají kromě ukrajinského například navíc maďarské občanství.
 • Lhůta na vyřízení žádosti o dočasnou ochranu bude prodloužena na 60 dní. V případě hlášení změny pobytu v ČR tak musí běženci učinit do tři dnů.
 • Žadatelé o dočasnou ochranu, kteří nebudou mít bydlení zprostředkováno krajským asistenčním centrem, budou muset nově prokázat zajištění ubytování.
 • Občané Ruska a Běloruska si na zastupitelských úřadech ČR nebudou moci podat žádosti o česká pobytová oprávnění – dříve podané žádosti budou zamítány. Vláda bude moci nařízením stanovit i výjimky např. u osob, jejichž pobyt bude v zájmu ČR, u rodinných příslušníků občanů ČR a EU či cizinců, kteří už na území České republiky pobývají.

V případě dotazů se prosím obraťte na autory článku nebo tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autoři:

Jan Lachmann
Miriam Orságová

 • Tax Alert - English version

  LEX Ukraine II

  On Wednesday 15 June 2022, the Senate approved an amendment to the laws collectively referred to as Lex Ukraine. The amendment now awaits the signature of the President of the Republic.

  The amendment tightens the provision of humanitarian benefits to refugees from Ukraine, regulates the procedure for granting temporary protection, and allows the government to regulate the submission of applications for residency permits by Russian and Belarusian citizens outside the state of emergency.

  Some of the measures introduced by Lex Ukraine II:

  • Refugees receive CZK 5,000 in support for the purchase of basic necessities to start life in the Czech Republic for the month in which they obtained a protection visa. They can receive it for another five months if they prove they need the benefit.
  • According to the amended law, Ukrainian refugees with free accommodation, food and basic hygiene products will no longer receive the benefit.
  • The state will cover health insurance for refugees, excluding children and the elderly, for a maximum of 150 days.
  • The amendment will also prevent citizens from EU countries - including refugees who, for example, have Hungarian citizenship in addition to Ukrainian citizenship - from receiving temporary protection.
  • The time limit for processing an application for temporary protection will be extended to 60 days. In the case of reporting a change of residence in the Czech Republic, refugees must do so within three days.
  • Applicants for temporary protection who do not have accommodation provided by the regional assistance centre will now have to prove that they have secured accommodation.
  • Citizens of Russia and Belarus will not be able to apply for Czech residence permits at Czech embassies - previously submitted applications will be rejected. The government will also be able to provide by regulation for exceptions, e.g. for persons whose stay will be in the interest of the Czech Republic, for family members of Czech and EU citizens or foreigners already residing in the Czech Republic.

  If you have any questions, please contact the authors of this article or the EY team with whom you regularly work.

  Authors:

  Jan Lachmann
  Miriam Orságová