Změny ve zdanění nízkoemisních vozidel u zaměstnanců

Změny ve zdanění nízkoemisních vozidel u zaměstnanců

13. června 2022
Předmět Tax Alert

Od 1. července 2022 nabude účinnosti novela zákona o daních příjmů, která zavádí odlišný způsob zdanění nízkoemisních vozidel, jež jsou zaměstnancům poskytována zaměstnavatelem pro služební
i soukromé účely.

V případě použití těchto vozidel se již nebude považovat za zdanitelný příjem 1 % jejich vstupní ceny (vč. DPH), ale pouze 0,5 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý měsíc.

Nízkoemisním vozidlem je rozuměno silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění.

U ostatních automobilů, která nenaplňují výše uvedenou definici nízkoemisního vozidla, bude nadále předmětem daně (a následně i pojistného) 1 % vstupní ceny.

Změnu budou muset zaměstnavatelé zohlednit již při zpracování mezd za měsíc červenec 2022 (k němuž dojde ve většině případů na počátku srpna 2022).

Při zúčtování mzdy za červen 2022 bude ještě platit stávající úprava zákona, tedy zdanění 1 % vstupní ceny vozidel užívaných zaměstnanci pro služební i soukromé účely, a to bez rozdílu „charakteru“ vozidla.

Pro další informace prosím kontaktujte autorky článku nebo svůj EY klientským tým, se kterým spolupracujete.

Autorky:

Jarmila Kozáková
Nikola Kafková

 • Tax Alert - English version

  Changes to the taxation of low-emission vehicles for employees

  From 1 July 2022, an amendment to the Income Tax Act will come into force, which introduces a different method of taxation for low-emission vehicles provided to employees by their employer for business and private purposes.

  In the case of the use of such vehicles, 1% of their acquisition price (incl. VAT) will no longer be considered taxable income, but only 0.5% of their acquisition price will be subject to tax for every month of use.

  A low-emission vehicle means a road vehicle of category M1, M2 or N1 which does not exceed the CO2 emission limit of 50 g/km and 80 % of the emission limits for air pollutants in real operation as laid down in Annex I to Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 on type-approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger cars and light commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6), as amended.

  Other cars that do not meet the above definition of a low emission vehicle will continue to be subject to a tax (and consequently to the social security and health insurance contributions) of 1% of the acquisition price.

  Employers will need to take the change into account when processing payroll for July 2022 (which will occur in most cases in early August 2022).

  The current law will still apply when calculating payroll for June 2022, i.e. taxing 1% of the acquisition price of vehicles used by employees for business and private purposes, regardless of the "type" of the vehicle.

  For further information, please contact the authors of this article or your EY client team with whom you work.

  Authors:

  Jarmila Kozáková
  Nikola Kafková