Státní úřad inspekce práce zveřejnil plán kontrol pro rok 2024

Státní úřad inspekce práce zveřejnil plán kontrol pro rok 2024

23. dubna 2024
Předmět Tax Alert
Kategorie Právo Zaměstnanci

Státní úřad inspekce práce („SÚIP“) je spolu s oblastními inspektoráty práce kontrolním orgánem zejména v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů a dodržování práv zaměstnanců vyplývajících z kolektivních smluv a vnitřních předpisů vydaných v souladu se zákoníkem práce. Za tímto účelem SÚIP vypracovává roční program kontrolních akcí.

Plán kontrol by měl vycházet především z aktuální situace na trhu práce, ze strategií a doporučení Evropské unie, z priorit Národního akčního programu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, ale také z výsledků analýz pracovní úrazovosti, z přijatých podnětů k provedení kontroly a z praktických poznatků z kontrolní činnosti orgánů inspekce práce.

Dle zveřejněného programu kontrolních akcí bude SÚIP v roce 2024 provádět kontroly zejména v oblasti:

 • zaměstnanosti;
 • pracovněprávních vztahů a pracovních podmínek; a
 • bezpečnosti práce.

Kontrolní plán se tak i v letošním roce zaměřuje na stejné oblasti, na které SÚIP cílí dlouhodobě.

Kontrol v oblasti zaměstnanosti bude v letošním roce provedeno nejméně 6 700 a budou se zaměřovat zejména na:

 • zastřené zprostředkování zaměstnávání;
 • nelegální zaměstnávání občanů České republiky, občanů Evropské unie a cizinců ze třetích zemí;
 • rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání;
 • plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením; a
 • poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Kontrol v oblasti pracovněprávních vztahů a pracovních podmínek má být letos provedeno minimálně 3 800 a zaměřeny budou zejména na:

 • rovné zacházení se zaměstnanci, a to včetně rovného odměňování a dodržování zákazu diskriminace;
 • odměňování zaměstnanců s důrazem na poskytování minimální mzdy a zaručené mzdy;
 • dodržování pracovní doby a doby odpočinku;
 • dodržování povinností na úseku agenturního zaměstnávání;
 • dodržování pravidel při vysílání zaměstnanců k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb;
 • dodržování pracovních podmínek při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí; nebo
 • dodržování některých povinností zaměstnavatelů na úseku ochrany oznamovatelů.

Kontrol v oblasti bezpečnosti práce plánuje SÚIP letos provést alespoň 8 700 se zaměřením zejména na:

 • bezpečnost práce v rizikových oblastech výkonu práce zahrnující např.  stavebnictví nebo dopravu;
 • prověrky v rámci programu Bezpečný podnik; nebo
 • šetření příčin a okolností vybraných pracovní úrazů.

Další vývoj nejen v této oblasti pro Vás nadále sledujeme a budeme Vás o něm informovat. V případě zájmu o podrobnější informace se prosím obraťte na autorky článku nebo na další členy advokátní kanceláře EY Law či týmu EY, se kterými spolupracujete.

Autorky:

Kateřina Suchanová

Magdalena Hamáčková

 • Tax Alert - English

  The State Labour Inspection Office has published the inspection plan for 2024

  The State Labour Inspection Office ("SLOI"), together with the regional labour inspectorates, is the inspection supervisory body mainly in the area of compliance with labour-law regulations and compliance with employees' rights arising from collective bargaining agreements and internal regulations issued in accordance with the Labour Code. For this purpose the SLOI draws up the annual programme of inspection actions.

  The inspection plan should be based primarily on the current situation on the labour market, on the strategies and recommendations of the European Union, on the priorities of the National Action Programme for Occupational Safety and Health at Work, but also on the results of analyses of occupational accidents, on the lodged complaints for inspection and on practical knowledge from the inspection activities of labour inspection bodies.

  According to the published programme of inspection actions, in 2024, the SLOI will carry out inspections in the following areas:

  • employment;
  • labour relations and working conditions; and
  • safety at work.

  This year's inspection plan continues to focus on the same areas that the SLOI has been focusing on in a long term.

  At least 6,700 employment inspections will be carried out this year, focusing on:

  • disguised employment mediation;
  • illegal employment of Czech citizens, EU citizens and foreigners from third countries;
  • equal treatment and non-discrimination when exercising the right to employment;
  • compliance with the compulsory proportion of employment of persons with disabilities; and
  • the provision of childcare services in a children's group.

  At least 3,800 inspections are to be carried out this year in the area of labour relations and working conditions, focusing in particular on:

  • equal treatment of employees, including equal pay and compliance with the prohibition of discrimination;
  • remuneration of employees, with emphasis on the provision of the minimum salary and the guaranteed salary;
  • compliance with working and rest periods;
  • compliance with agency work obligations;
  • compliance with the rules on the posting of employees for the provision of transnational services;
  • compliance with working conditions when employing workers from abroad; or
  • employers' compliance with certain whistleblower protection obligations.

  SLOI plans to carry out at least 8,700 inspections in the field of safety at work this year, focusing mainly on:

  • safety at work in hazardous work areas, such as construction or transport;
  • inspections under the Safe Enterprise Programme; or
  • investigations of causes and circumstances of selected accidents at work.

  We continue to monitor further developments in this area and will keep you informed. If you would like more detailed information, please contact the authors of this article or other members of EY Law or the EY team with whom you work.

  Authors:

  Kateřina Suchanová

  Magdalena Hamáčková