robotická ruka na notebooku

Začátek soudního rozhodování o umělé inteligenci

25. dubna 2024
Předmět Tax Alert
Kategorie Právo

V dnešním digitálním věku, kdy umělá inteligence (AI) vstupuje do mnoha kreativních procesů, se právní systémy po celém světě potýkají s novými výzvami ve vztahu k autorskému právu a autorství děl. Rozhodnutí Městského soudu v Praze pod č. j. 10 C 13/2023-16 představuje klíčový moment v rozpoznávání právních otázek spojených s právním autorstvím děl vytvořených prostřednictvím umělé inteligence v České republice.

Soud v tomto případě rozhodoval jako jeden z prvních, ne-li vůbec první na našem území, o žalobě, ve které se žalobce domáhal uznání autorství obrázku, který vygenerovala umělá inteligence. Soud se tak musel zabývat klíčovou otázkou: Mohou obrázky vytvořené umělou inteligencí na základě zadání člověka být považovány za autorská díla? Při rozhodování o této otázce bylo nezbytné zhodnotit, zda žalobcovo zadání tzv. promptu umělé inteligenci stačí k přiznání autorství.

Městský soud v Praze dospěl k závěru, že obrázek vytvořený umělou inteligencí nesplňuje zákonné definice autorského díla, jelikož umělá inteligence jako taková nemůže být považována za fyzickou osobu schopnou tvůrčího aktu individuální tvorby. Soud navíc uvedl, že ač žalobce nesl důkazní břemeno, nepodal přesvědčivé důkazy dokládající, že by obrázek měl vzniknout právě na základě jeho specifického promptu. Žalobce sám osobně dílo nevytvořil, to vzniklo pomocí umělé inteligence, a v řízení nebylo prokázáno na základě jakého konkrétního zadání.

Dalším stěžejním bodem rozsudku bylo konstatování, že o námětu obrázku – tedy o zadání promptu pro umělou inteligenci – lze hovořit jako o námětu díla či myšlence, které podle stávající právní úpravy však nemají status autorského díla.

Rozsudek Městského soudu v Praze má široký dosah, neboť klade základy pro další diskusi o tom, jak může být stávající právní rámec ochrany autorských práv upraven tak, aby reflektoval novou realitu umělé inteligence a jejího místa ve světě tvůrčích děl.

Právní kvalifikace pak bude také zásadní pro daňové posouzení charakteru případných příjmů plynoucích z takového díla.

V případě zájmu o podrobnější informace se prosím obraťte na autory článku nebo na další členy advokátní kanceláře EY Law či týmu EY, se kterými spolupracujete.

Autoři:

Ondřej Havránek

Kryštof Chmelan

 • Tax Alert - English

  The beginning of judicial decisions regarding artificial intelligence

  In today's digital age, with artificial intelligence (AI) entering many creative processes, legal systems around the world are facing new challenges in relation to copyright and authorship. The decision of the Municipal Court in Prague No. 10 C 13/2023-16 marks a pivotal moment in the recognition of legal issues regarding the authorship of works created through AI in the Czech Republic.

  The court in this case was one of the first, if not the first in the Czech Republic, to rule on a claim in which the plaintiff sought recognition of the authorship of an image generated by AI. The court thus had to address a key question: Can images created through AI based on a human input be considered works of authorship? In deciding this question, it was necessary to assess whether the plaintiff's input of a so-called prompt to the AI was sufficient to confer authorship.

  The Municipal Court in Prague concluded that the image created through AI did not meet the statutory definition of a work of authorship, as the AI as such cannot be considered a natural person capable of the creative act of individual creation. Moreover, the court held that, although the plaintiff bore the burden of proof, he failed to provide convincing evidence to show that the image was created based on his specific prompt. The plaintiff did not personally create the work, it was created through AI, and there was no evidence in the proceedings as to the specific instructions given to the AI.

  Another key point of the decision was the finding that the subject matter of the image - i.e. the prompt for the AI - can be referred to as the subject matter of a work or idea, which, however, does not hold the status of a work of authorship under the current legislation.

  The decision of the Municipal Court in Prague has a wide reach, as it lays the foundations for further discussion on how the existing legal framework of copyright protection can be adapted to reflect the new reality of AI and its place in the world of creative works.

  The legal qualification will then also be essential for the tax assessment of the nature of any income derived from such work.

  If you would like more detailed information, please contact the authors of this article or other members of EY Law or the EY team with whom you are working.

  Authors:

  Ondřej Havránek

  Kryštof Chmelan