vlajka evropské unie před evropským parlamentem

EU směrnice o rychlejší a bezpečnější úlevě od nadměrných srážkových daní

16. května 2024
Předmět Tax Alert

EU dosáhla obecné dohody ohledně směrnice, která stanoví pravidla zaměřená na zefektivnění a zabezpečení vybraných specifických postupů při vybírání srážkových daní v EU (FASTER).

Tato úprava obsahuje následující hlavní prvky (detail ZDE):

 • Zrychlené standardizované digitální potvrzení o daňové rezidenci, které bude vydávat členský stát, v němž má investor bydliště.
 • Volbu pro členské státy mezi postupem "úlevy od daně u zdroje" a systémem "rychlé refundace" nebo kombinací obou - pro dividendy z veřejně obchodovaných akcií a volitelně pro výplaty úroků z veřejně obchodovaných dluhopisů (s různými výjimkami).
 • Zřízení registru certifikovaných finančních zprostředkovatelů a zavedení standardizované oznamovací (a verifikační) povinnosti certifikovaných finančních zprostředkovatelů v řetězci.

Tato pravidla by měla obecně naběhnout od 1. ledna 2030.

České Ministerstvo financí k tomuto vydalo vyjádření (ZDE), ve kterém mimo jiné konstatuje, že „administrativní systém navržený směrnicí je budován zejména pro státy s refundačním systémem, a proto by pro ČR znamenal především zvýšení administrativní zátěže bez adekvátního přínosu.... Poslední úpravy směrnice ... v podobě rozšíření výjimky z její aplikace vedou k tomu, že není realistické, aby ČR naplnila parametry, které budou vyžadovat povinnost směrnici v ČR aplikovat.“

V případě dotazů kontaktujte autora článku nebo poradenský tým EY, se kterým spolupracujete.

Autor:

Karel Hronek

 • Tax Alert - English

  EU Directive on Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes 

  The EU reached political agreement on the Directive setting forth rules aimed at making certain specific withholding tax procedures in the EU more efficient and secure (FASTER).

  The initiative includes the following main building blocks (detail HERE):  

  • A common accelerated EU digital tax residence certificate to be issued by the investor's residence state.
  • A choice for Member States between "relief at source" procedure and a "quick refund" system or a combination of both - for dividends from publicly traded shares and optionally for interest payments on publicly traded bonds (with various exceptions).
  • The establishment of a register of certified financial intermediaries and an introduction of a common reporting (and verification) obligations on certified financial intermediaries in the chain.

  The rules should generally come into effect as of 1 January 2030.

  The Czech Ministry of Finance has issued a statement (HERE), in which it states, among other things, that "the administrative system designed by the directive is built primarily for countries with a refund system, and therefore it would mean for the Czech Republic mainly an increase in administrative burden without adequate benefit.... The latest amendments to the directive... in the form of extending the exemption from its application lead to the fact that it is not realistic for the Czech Republic to meet the parameters that will require the obligation to apply the directive in the Czech Republic."

  If you have any questions, please contact the author of this article or the EY tax team with whom you regularly work.

  Author:

  Karel Hronek