Pozor – novela AML zákona je účinná!

Pozor – novela AML zákona je účinná!

9. května 2024
Předmět Tax Alert
Kategorie Právo

Dne 30. dubna 2024 vyšla ve Sbírce zákonů a hned následujícího dne, tedy 1. května 2024 nabyla účinnosti novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon) („Novela“). Vybraná ustanovení týkající se úvěrových a finančních institucí nabudou účinnosti dnem 1. ledna 2025.

Z klíčových změn, které Novela přináší, vybíráme následující:

 • Okruh povinných osob: Novela rozšiřuje okruh povinných osob o provozovatele internetové loterie a binga, insolvenční a restrukturalizační správce a obchodníky s drahými kovy nebo drahými kameny při obchodu v hodnotě minimálně 10.000,- EUR. Provozovatelé internetové loterie a binga mají povinnost provést identifikaci a kontrolu klienta podle AML zákona nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti Novely. Změněna je rovněž definice povinné osoby – finanční instituce, kterou je nově a šířeji osoba (pokud se nejedná o úvěrovou instituci) poskytující služby týkající se přeměn společností, převodů obchodních závodů nebo nabytí účasti v obchodní korporaci.
 • Rozsah zjišťovaných identifikačních údajů: Zatímco doposud bylo nutné v určitých případech (pouze) zaznamenávat údaje o průkazu totožnosti, nově tyto údaje (číslo a druh průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který průkaz totožnosti vydal, a doba jeho platnosti) spadají přímo do kategorie identifikačních údajů. Tyto údaje musí být dodatečně zjištěny nebo musí být obchodní vztah s klientem ukončen do 12 měsíců od nabytí účinnosti Novely.
 • Rozšíření plateb v hotovosti o virtuální aktiva: Novela reflektuje rostoucí využívání virtuálních aktiv v obchodních transakcích a nově tak za platbu v hotovosti považuje mimo platby provedené drahým kovem nebo drahým kamenem i platby jinou vysoce hodnotnou komoditou nebo virtuálním aktivem.
 • Oznámení systému vnitřních zásad: Právnické osoby spravující majetek způsobem srovnatelným s obhospodařováním investičního fondu a osoby poskytující služby spojené s virtuálními aktivy jsou nově povinny oznámit Finančnímu analytickému úřadu („FAÚ“) znění svého systému vnitřních zásad.
 • Možnost identifikace klienta na dálku: Novela rozšířila možnost identifikace klienta na dálku prostřednictvím prokázání existence platebního účtu i na účty mimo EU a EHP, za předpokladu, že nejsou vedeny ve vysoce rizikové třetí zemi.
 • Neprovedení kontroly klienta: Pokud by kontrola mohla ohrozit šetření podezřelého obchodu nebo pokud FAÚ vydal pokyn k neprovedení kontroly, povinná osoba kontrolu neprovede a tuto skutečnost oznámí FAÚ. Oznámení lze učinit pouze písemně, a to v listinné podobě, nebo elektronicky. Povinné osobě, která nepostupuje v souladu s vydaným pokynem, lze uložit pokutu až do výše 1.000.000,- Kč.
 • Sankce: Novela zvyšuje horní hranici pokut pro povinné osoby za nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta na 10.000.000,- Kč. Novela rovněž stanoví sankce za přestupky přičitatelné fyzické osobě, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou, a to až do výše 1.000.000,- Kč.

Vzhledem k rozsahu a významu uvedených změn doporučujeme subjektům, na které se předmětná právní úprava vztahuje, věnovat dostatečnou pozornost zavedení nových požadavků do svých stávajících procesů a systémů.

Pro další informace se neváhejte obrátit na autory tohoto alertu nebo na další členy týmu EY, se kterými spolupracujete.

Autoři:

Jan Turek

Johanna Roháčková

 • Tax Alert - English

  Attention - the amendment to the AML law is effective!

  On 30 April 2024, an amendment to Act No. 253/2008 Coll., on selected measures against the legalization of the proceeds of crime and financing of terrorism (AML Act) (the "Amendment") was published in the Collection of Laws and the following day, i.e. on 1 May 2024, it entered into force. Selected provisions relating to credit and financial institutions will enter into force on 1 January 2025.

  Among the key changes introduced by the Amendment, we highlight the following:

  • Circle of obliged persons: The Amendment extends the circle of obliged persons to include internet lottery and bingo operators, insolvency and restructuring administrators and dealers in precious metals or precious stones with a transaction value of at least EUR 10,000. Internet lottery and bingo operators are obliged to carry out client identification and verification under the AML Act no later than 3 months from the date of entry into force of the Amendment. The definition of obliged person - financial institution is also amended, which is now more broadly a person (unless it is a credit institution) providing services relating to company conversions, transfers of business plants or acquisition of participation in a business corporation.
  • Scope of the identification data to be collected: Whereas previously it was (only) necessary to record the details of the identity card in certain cases, now these details (number and type of identity card, the country or authority that issued the identity card and the period of validity) fall directly into the category of identification data. These data must be subsequently identified or the business relationship with the client must be terminated within 12 months of the entry into force of the Amendment.
  • Extension of cash payments to virtual assets: The Amendment reflects the increasing use of virtual assets in commercial transactions and thus now considers payments made in cash to include, in addition to payments made in precious metal or precious stones, payments made in other high-value commodities or virtual assets.
  • Notification of the internal policy system: Legal persons administrating assets in a manner comparable to the administrating of an investment fund and persons providing services related to virtual assets are now required to notify the Financial Analytical Office (the "FAO") of the text of their internal policy system.
  • Remote client identification: The Amendment extended the possibility of remote client identification through proof of payment account existence to accounts outside the EU and EEA, provided they are not held in a high-risk third country.
  • Failure to carry out client verification: If the verification could jeopardise the investigation of a suspicious transaction or if the FAO has issued instructions not to inspect, the obliged person shall not carry out the verification and shall notify the FAO of this fact. The notification can only be made in writing, in paper form, or electronically. A fine of up to CZK 1,000,000 may be imposed on an obliged person who fails to comply with the instruction issued.
  • Sanctions: The Amendment increases the upper limit of fines for obliged persons for failure to comply with the obligations to identify and verify the client to CZK 10,000,000. The Amendment also sets fines for offences attributable to a natural person who causes a breach of duty by an obliged person, up to CZK 1,000,000.

  Given the scope and significance of these changes, we recommend that entities subject to the legislation in question pay sufficient attention to the implementation of the new requirements into their existing processes and systems.

  For further information, please do not hesitate to contact the authors of this alert or other EY team members with whom you work.

  Authors:

  Jan Turek

  Johanna Roháčková