Derfor er grønn omstilling på Oslo Børs viktig

26 jan. 2024
Skrevet av
Kristofer Gravning

Nordic Sustainability Strategy and Transformation Lead

Brenner for å hjelpe selskaper navigere risikoene og mulighetene i det grønne skiftet. 10 års erfaring med bærekraft, strategi, implementering og organisasjonsendringer.

Ingvild Rasmussen

Consultant, Climate Change and Sustainability Services, EY Norge

Tror på en helhetlig tilnærming til et rettferdig grønt skifte

Olav Skogen

Consultant, Climate Change and Sustainability Services, EY Norge

Brenner for å skape større ansvarlighet og troverdighet for en rettferdig omstilling. Fotballnerd og kaffeentusiast.

26 jan. 2024

EY har undersøkt om selskaper i hovedaksjeindeksen til Oslo Børs (OSEBX) møter EUs krav til rapportering av omstillingsplaner (ESRS E1-1). 

Norges hovedindeks (OSEBX) består av mindre enn 70 selskaper. Til sammen rapporterte disse selskapene utslipp på ca. 439.9 millioner tonn CO2 i 2022. Dette utgjør om lag 10 ganger mer enn hele Norges direkte utslipp (Scope 1), som utgjorde 48.9 millioner tonn. Grønn omstilling på Oslo Børs er altså minst like viktig som Norges egen omstilling, hvis verden skal nå målet om å begrense global oppvarming til 1,5 grader, og ha et norsk næringsliv som kan være konkurransedyktig i overgangen til lavkarbonøkonomien.

Gjennom EUs direktiv for bærekraftsrapportering (Corporate Sustainability Reporting Directive), som trådte i kraft 1. januar 2024, vil alle børsnoterte selskaper i Norge møte nye og omfattende krav for rapportering av omstillingsplaner.

En undersøkelse gjort av EY på Oslo Børs sin hovedindeks, basert på fjorårets rapportering, har flere funn relatert til hvor klare disse selskapene er til å rapportere i tråd med de nye standardene rundt klimamål og planer for omstilling:

  • 49 av 67 selskaper rapporterer mål for utslippskutt, en omstillingsplan, netto null-plan eller lignende
  • Av de 49 selskapene som har uttalte målsettinger, møter 10 av disse EUs krav til rapportering av utslippsmål
  • Blant disse 10 er det ingen som er vurdert til å møte samtlige krav til rapportering av omstillingsplaner, altså planer for å nå målene om utslippskutt (ESRS E1-1)

Til tross for at mange selskaper har grønn omstilling som en del av strategien sin, informerer kun tre av selskapene med godkjente mål hvordan omstillingsplanen og selskapets strategi henger sammen, eller hvorvidt og hvordan omstillingsplanen er koblet opp mot finansiell planlegging.
 

Last ned rapporten her

 

Innføringen av CSRD og de medfølgende europeiske standardene for bærekraftsrapportering (ESRS) vil ha store konsekvenser for norske foretak. Reguleringsbølgen stormer inn døren med omfattende krav som del av EU sitt Grønne giv for å kutte Europas utslipp i tråd med Parisavtalen. Å omstille seg til en bærekraftig forretningsmodell, og sikre transparent og kvalitetssikret bærekraftsrapportering, bør være en sentral del av selskapers overordnede strategi, og vil være avgjørende for langsiktig konkurranseevne og økonomisk stabilitet. I det foreløpige utkastet i Artikkel 15 til Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) er kravet om å gjennomføre omstillingsplaner i tråd med 1,5-gradersmålet også inkludert.

  • Om CSRD og ESRS

    Det er et markant gap mellom klimaløfter og faktiske tiltak. Derfor har EU vedtatt sitt «Grønne giv» (Green Deal), en vekstrategi for en klimanøytral, ressurseffektiv og konkurransedyktig europeisk økonomi, og «Klar for 55» (Fit for 55): En klimapakke for å nå målet om utslippskutt på minst 55 prosent mellom 1990 og 2030.

    Faktaboks 2: CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) og ESRS (European Sustainability Reporting Standards) er en sentral del av EUs bærekraftssatsning, og likestiller bærekraftsrapportering med finansiell rapportering. CSRD gir overordnede rapporteringskrav og plikter, mens ESRS definerer rammeverk og metodikk. Rundt 2,100 norske foretak omfattes av standardene de kommende årene, og for flere gjelder kravene allerede fra 1. januar 2024.

    CSRD og ESRS gir selskaper muligheten til å vise investorer, forbrukere, ansatte og andre interessenter hvilke steg de tar—for å redusere fremtidige tilpasningskostander, minske risikoen for irreversible klimaendringer, og at de jobber for å nå målene de har forpliktet seg til. EU definerer to tverrgående standarder og ti sektor-spesifikke standarder.

For tiden bistår EY med å utvikle en veileder for bærekraftige omstillingsplaner for norske virksomheter, på mandat fra United Nations Global Compact Norge (UNGC). EY har også vært med på å utvikle det britiske rammeverket for omstillingsplaner, som en del av arbeidsgruppen Transition Plan Taskforce (TPT), iverksatt av det britiske skatte- og finansdepartementet i april 2022. Ønsker du en samtale om hvordan planlegge for omstillingen i din organisasjon, ta kontakt med oss eller meld deg på vårt webinar om erfaringene fra Storbritannia og Norge, der vi også fremlegger beste praksis fra selskaper som allerede har kommet langt i sin omstilling.

Få tips til sentrale elementer og en 4-stegs tilnærming til omstillingsplaner i EYs nye rapport

 

Sammendrag

Planer for selskapers grønne omstilling, og kvalitetssikret rapportering av dette, er avgjørende for å sikre langsiktig konkurranseevne. Det kan styrke foretakets omdømme gjennom å skape tillit blant investorer, forbrukere og egne ansatte, forberede selskapet på å imøtekomme lovpålagte EU-krav, og redusere risiko og kostnader ved omstillingen.

EY har undersøkt om selskaper i hovedaksjeindeksen til Oslo Børs (OSEBX) møter EUs krav til rapportering av omstillingsplaner (ESRS E1-1). Ti selskaper i Oslo Børs sin hovedindeks møter EUs krav til rapportering av utslippskuttmål, men få selskaper rapporterer hvordan og hvorvidt de finansierer omstillingsplanen og har integrert den i selskapets overordnede strategi.

Om denne artikkelen

Skrevet av
Kristofer Gravning

Nordic Sustainability Strategy and Transformation Lead

Brenner for å hjelpe selskaper navigere risikoene og mulighetene i det grønne skiftet. 10 års erfaring med bærekraft, strategi, implementering og organisasjonsendringer.

Ingvild Rasmussen

Consultant, Climate Change and Sustainability Services, EY Norge

Tror på en helhetlig tilnærming til et rettferdig grønt skifte

Olav Skogen

Consultant, Climate Change and Sustainability Services, EY Norge

Brenner for å skape større ansvarlighet og troverdighet for en rettferdig omstilling. Fotballnerd og kaffeentusiast.