4 min. čtení 16. listopadu 2018
podnikatelé píšící na skleněnou stěnu v zasedacím místnosti

Jak může interní audit pomoci, aby implementace RPA byla úspěšná

4 min. čtení 16. listopadu 2018
Související témata Consulting Řízení rizik Digital

Zobrazit zdroje

 • Why wait until after RPA implementation to find out how to get it right (pdf)

Neúspěch v plánování integrace robotické automatizace procesů (RPA) může zmařit potencionální zisky. Interní audit může pomoci zmírnit rizika.

Robotická automatizace procesů (RPA) se rychle stává nedílnou součástí fungování podniků, zefektivňuje a vyrovnává mnoho procesů, které se až doposud zdály monotónní, časově náročné a obtížné z hlediska prokazování chyb.

“Internetový bot” je software, který dokáže provádět opakující se úkoly velkého objemu a umožňuje zaměstnancům soustředit se na projekty, které generují vyšší hodnotu pro organizaci. Společnosti používají tyto aplikace ke zlepšení výkonu a kvality dat. Ale začít s RPA bez strategie, která bere v úvahu všechny aspekty rizik a nákladů spojených s touto technologií, může být stejně nebezpečné jako tuto technologii ignorovat.

Nyní je čas naplánovat integraci RPA. Úspěch spočívá v holistické strategii, kde plánované cíle operace podporované RPA mohou prokázat rozdíl mezi tím, co to znamená být nejmodernější a stát se zastaralým. Stejně jako u každé nové technologie je řízení správy, rizika a kontrol nezbytné. Organizace často podceňují problémy spojené s integrací RPA, což je může vystavit rizikům a zapříčinit ztrátu příležitostí.

Nebýt proaktivní by mohlo ohrozit podnikatelské prostředí, zmařit případné zisky a ovlivnit návratnost tak velké investice.

Ale začít s RPA bez strategie, která bere v úvahu všechny aspekty rizik a nákladů spojených s touto technologií, může být stejně nebezpečné jako tuto technologii ignorovat.

Jak může pomoci interní audit?

Interní audit může organizaci pomoci před, během a po implementaci při:

 • Práce s vedením na identifikaci rizik
 • Poskytování poradenství ohledně návrhu na vhodné kontroly
 • Vyhodnocení kroků, které vedení přijalo za účelem náležitého řešení řady rizik.
 • Doporučení z hlediska vylepšení interní kontroly.

Při vyhodnocování rizik, kontrol a účinnosti RPA během vývoje, implementace a následujících fází by interní auditoři měli vzít v potaz následující klíčové otázky:

Před implementací RPA

 • Stanovilo výkonné vedení strategii, cíle a priority pro přijetí RPA v celém podniku?
 • Jaká úroveň automatizace v současné době existuje? Jak vyspělé jsou procesy, pokud jde o vyskytující se změny nebo nově definované požadavky?
 • Byl obnoven rámec řízení, aby bylo možné řešit další rizika vyplývající z RPA?
 • Jak bude řízeno přerozdělování a opětovné stanovení priorit pracovníků?
 • Byly všechny vhodné funkce v rámci organizace zapojeny včas a souvisle během celého procesu?
 • Má organizace dovednosti pro zvládnutí zvýšené složitosti, kterou představuje RPA?
 • Byly brány v úvahu otázky bezpečnosti, dodržování předpisů, finanční kontroly (včetně interních), účetní výkaznictví (ICFR) a audit společně s dopadem na lidi, procesy a technologie?

Během implementace RPA

 • Obsahuje plán RPA měřítko od dokladu o konceptu nebo pilota k podnikové platformě?
 • Byly plánované změny provedené během implementace v souladu se zavedeným rámcem řízení rizik a kontroly RPA?
 • Přistupuje se k rizikům třetích stran (např. smlouvy nebo licence) z hlediska výběru produktů RPA prostřednictvím implementace?
 • Řeší správní rámec potřebu účinných a přiměřených kontrol přes „internetové boty“?
 • Jak je dosaženo koordinace napříč třemi obrannými liniemi?
 • Jaké mechanismy jsou implementovány pro sledování vývoje a účinnosti platformy RPA v porovnání s obchodními požadavky?
 • Jaký je proces řešení problémů, aby byly problémy s automatizací a chyby vyhodnoceny, opraveny, sledovány a sděleny včas prostřednictvím řešení?

Po implementaci RPA a dále

 • Je rámec řízení rizik a kontroly RPA i nadále v souladu s obchodními strategiemi?
 • Jak je integrované vedení dodavatelů RPA do podnikového programu pro správu dodavatelů, včetně vyhodnocení rizika třetích stran a zabezpečení softwaru?
 • Byl dopad RPA na organizaci zohledněn v plánu IA?
 • Jsou pracovníci informováni o procesech a kontrolách, za které jsou odpovědní?
 • Které klíčové metriky, včetně využití řízení platformy a kapacity, trendů automatizace procesů a procesu postupování (výjimka), se měří?
 • Jak se měří a vykazuje účinnost a efektivita RPA na základě plánovaného obchodního případu?
 • Byly zváženy další příležitosti k použití RPA pro zabezpečení, operace, kontrolní testování, funkce auditu a kybernetickou přípravu?

Holistický pohled na RPA

Ať už se vaše organizace chystá s RPA začít nebo je s ní již na dobré cestě, je pravděpodobné, že se RPA stane nedílnou součástí vašich klíčových obchodních procesů. Je nezbytné, aby vaše organizace vytvořila strategii RPA, která bude zahrnovat komplexní postupy z hlediska správy, rizika a kontroly, a IA může do této strategie přinést obchodní, rizikové a interní kontrolní poznatky.

Organizace mohou zavést IA po implementaci, aby posoudily, jak dobře fungují proces a kontroly, ale to, čemu nerozumí, je přínos, který IA může nabídnout před, během a po implementaci RPA. IA může vedení pomáhat v každé fázi implementace RPA poskytováním nezávislého hodnocení a strategického poradenství. Vyčkávat, nejednat a zmýlit se nás může přijít pěkně draho, co se financí a reputace týče.

IA může pomoci zmapovat cestu k úspěchu.

Shrnutí

Organizace často podceňují problémy spojené s integrací RPA, což je může vystavit rizikům a zapříčinit ztrátu příležitostí. Interní audit může organizaci pomoci před, během a po implementaci identifikací rizik a navržením a posílením příslušných kontrol.

O tomto článku

Související témata Consulting Řízení rizik Digital
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)