Jak interní audit pomáhá organizacím budovat důvěru

9 min. čtení 23. dubna 2020
9 min. čtení 23. dubna 2020
Související témata Consulting Řízení rizik Growth

Zobrazit zdroje

  • How Internal Audit can build trust through transformation (pdf)

S nástupem nových technologií musí být funkce Interního Auditu vždy o krok před disruptivními změnami a udržovat důvěru v rámci své organizace.

V  dnešním obchodním prostředí jsou transformace a důvěra neoddělitelně spjaty. Společnosti chytře využívají vzestup disruptivních technologií za účelem transformace - využívají sílu dat, přetvářejí své systémy a procesy a vyvíjejí nové obchodní modely. Vzhledem k rozsahu dopadu těchto změn a celé řadě zainteresovaných stakeholderů, na něž mají tyto transformace dopad, včetně investorů, klientů, zaměstnavatelů, dodavatelů, regulačních orgánů a široké veřejnosti, je důvěra klíčovým prvkem na cestě k úspěchu.

Díky své roli nezávislého ověřovatele hraje Interní Audit (IA) klíčovou roli v budování důvěryhodné značky organizací při jejich cestě napříč nezbytnými změnami.

S rostoucí složitostí a nárůstem disrupcí však bude nutné, aby Interní Audit v mnohem větší míře zastával poradenskou roli, aby si zachoval důvěru stakeholderů. Bude nutné, aby poskytoval širší vhled do rizik, kterým organizace čelí. Ta nezahrnují pouze dříve opomíjená rizika, ale také příležitosti vyplývající z inovací a vnějších změn, jako jsou například demografické změny, změny klimatu a globalizace.

V ​budoucnosti slovo „assurance“ nabyde nového významu. Nepůjde pouze o​ ​poskytování jistoty v​​ oblasti finančních a​ ​provozních rizik. Namísto toho bude management očekávat, že Interní Audit poskytne ujištění ohledně řízení rizik, která nikdy dříve nebyla brána v potaz. Jak tedy Interní Audit drží krok s​ touto obchodní transformací a​ ​zachovává si svou pozici správce důvěry?​

Interní Audit se již nemůže dále transformovat postupně v malých krocích tak, jak tomu bylo v​ minulosti. Je nutné, aby prošel komplexní a​ plánovanou transformací, tedy přeměnou, která pozitivně naruší celý životní cyklus Interního Auditu a​ ​jeho celkového fungování. Funkce Interního Auditu se musí více orientovat na data, více využívat nově vznikající technologie, mít dynamičtější procesy a ​čerpat z​ flexibilnějšího lidského modelu. V​ průběhu všech fází transformačního procesu by měly být souběžně využívány strategie orientované na lidi, procesy a​ technologie tak, aby navrhly takové inovace, které budou mít smysl pro celé prostředí.. 

Samozřejmě je nereálné očekávat, že celostní změna proběhne nárazově ​. Avšak i začít se změnou je pro mnoho společností výzvou. Klíčové je tedy vytvořit dlouhodobý transformační plán a​ zaměřit se na nejsnadněji dosažitelné cíle, které lze použít jako základ pro generování rychlých výsledků. Tyto výsledky pak mohou být použity k​ poukázání na raný úspěch transformačního procesu, a​ tím vytvořit chuť přijímat další složitější a​ strategičtější cíle. Transformace se skládá z ​individuálních úprav chování spojených s​ technologickým pokrokem a​ může být malá a​ ​cílená, velká a​ ​strategická, nebo kombinací obojího.​

Co by tedy organizace měly vzít v​ ​úvahu, aby mohly začít s​ transformací Interního Auditu?​

  1. Technologický/provozní model: Společnosti mohou začít s technologií, jejím používáním a dopadem v rámci provozního modelu Interního Auditu. Jednou z otázek, které je třeba si položit, je, jak může technologie vylepšit jeho současné funkce, například zvýšit flexibilitu procesu, nahradit opakující se úkoly, zvýšit pokrytí nebo získat lepší přehled?

    Technologie nabízí četné příležitosti pro zlepšení celého životního cyklu Interního Auditu od hodnocení rizik a plánování auditů až po provedení a podávání zpráv. Nejde pouze o provádění manuálních auditů efektivnějším způsobem. Hledejte příležitosti k využití analytických, robotických a optických nástrojů pro rozpoznávání znaků ke kontrolnímu testování a průběžnému monitorování. Prozkoumejte využití nástrojů pro spolupráci, které poskytují příležitosti k rychlému shromažďování informací a organizování výstupů, a tím umožňují průběžný proces posuzování rizik. Vylepšete podávání zpráv prostřednictvím digitalizace. U dlouhodobějších nebo těžších úkolů, jako je umělá inteligence a process mining, zvažte spolupráci napříč organizací, abyste rozšířili svůj pohled na business, posílili svou důvěryhodnost a prohloubili obchodní vztahy.
  2. Talent: Jelikož jsou lidé jádrem Interního Auditu, jsou také klíčem k jeho transformaci. Je důležité se ptát, zda je stávající dovednosti vašich zaměstnanců odpovídají těm, které budete potřebovat v budoucnu. Ve stále globalizovanějším a rychle se rozvíjejícím světě již nestačí, aby se Interní Audit skládal z týmu lidí sedících v jedné kanceláři a oplývajících fixními dovednostmi. Organizace musí disponovat flexibilním lidským modelem, který bude čerpat z rozmanité a flexibilní pracovní síly se širokou škálou dovedností. Lze začít rychlými kroky, jako je rozšíření náborových aktivit, implementace modelu rotace personálního obsazení s napříč organizací, spolupráce s třetími stranami pro doplnění chybějících dovedností vašich zaměstnanců, rozvoj vzdělávání na míru a získávání zkušeností s cílem rozvoje sociálních a technických dovedností.

 

Nejde jen o provádění ručních auditů obratnějším způsobem. Hledejte příležitosti k využití analytických, robotických a optických nástrojů pro rozpoznávání znaků k testování kontrol a nepřetržitému monitorování.

Definice budoucnosti se bude i nadále vyvíjet spolu s tím, jak se budou objevovat nové technologie, a jak se mnoho funkcí Interního Auditu bude snažit udržet krok s rostoucími nároky a udržet si důvěru v organizace. Žádné dvě transformace nebudou stejné a nyní by více než kdy jindy mělo být základem každého rozhodnutí sladění Interního Auditu se zbytkem organizace.

Abychom nadále udržovali kulturu důvěry ve své společnosti je na čase, aby funkce Interního Auditu zahájily proces navrhování vlastních narušení.

Získejte více informací ohledně interního auditu  zde

Shrnutí

Interní audit bude muset zastávat v budoucnu mnohem větší poradenskou roli, aby si v organizacích udržel důvěru zúčastněných stran. Bude muset poskytnout širší přehled o všech rizicích, kterým organizace čelí, včetně zjevných, nejistých a vnějších rizik.

O tomto článku

Související témata Consulting Řízení rizik Growth
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)