4 min. čtení 23. října 2019
Člověk lezoucí v zimě na ledopádu

Jak je Trust by Design novým imperativem pro CEO

4 min. čtení 23. října 2019
Související témata Řízení rizik Consulting

V době digitální transformace pomáhají generální ředitelé svým společnostem podstupovat rizika, která umožňují inovace, rychlost a vytváření nových hodnot.

Pracovníci ve vrcholném vedení společností (CEOs) dnes mají nezáviděníhodnou práci. Kromě navržení strategií sloužících k tomu, aby jejich společnosti byly připraveny na budoucnost – a zároveň reagovaly na dnešní extrémní zlomy v moderních technologiích – musí také čelit rostoucím nákladovým tlakům, měnícím se očekáváním zákazníků a geopolitickým nepokojům. Schopnost najít rovnováhu mezi těmito dvěma cíli – učinit podnik konkurenceschopnějším a zároveň ho uchránit před problémy – je skutečně rozhodující pro získání konkurenční výhody ve věku digitální transformace.

Přístup týmů EY k řízení rizik, Trust by Design (TxD), navrhuje praktický postoj k dosažení této rovnováhy. Namísto toho, aby se na riziko nahlíželo pouze ve smyslu prevence ztrát, se bere v potaz i zjevné, nejisté a vnější riziko. Umožňuje tak prvotní příliv rizikového myšlení do strategických a provozních procesů, na rozdíl od přídavných iniciativ, které jsou obvykle reaktivní a nápravné povahy. Tento proaktivní a úmyslný přístup k navrhování strategie rizik má potenciál vzbudit vyšší důvěru zúčastněných stran.

Dle nedávné imperativní studie generálního ředitele EY je přístup TxD také v souladu s názory lídrů. Na této studii se podíleli generální ředitelé, správní rady a investoři z celého světa a sdíleli své názory na globální výzvy, které budou mít dopad na organizace v příštích 5 až 10 letech.

V rámci různých globálních výzev vyhodnotili vedoucí pracovníci technologicky vyvolanou ztrátu pracovních míst jako jedno z hlavních rizik pro globální ekonomiku a růst podnikání. Nerovnost v příjmech, etika umělé inteligence (AI), kybernetická bezpečnost a změna klimatu se umístily na prvních pěti pozicích. Průzkum také poskytl informace o tom, jak se organizace staví ke zjevným, nejistým a vnějším rizikům.

Nejistá rizika (upside risks)

Generální ředitelé se domnívají, že řešení výše uvedených globálních výzev je pro jejich společnosti přínosem: může to zlepšit jejich konkurenční postavení a pomoci přilákat nové nebo jiné investory. Vytváření dlouhodobých podmínek pro prosperitu podniků je také často uváděnou příležitostí k růstu. Kromě toho generální ředitelé společností s příjmy přesahujícími 20 miliard USD uvádějí, že sladění jejich obchodních modelů a služeb s cílem řešit výše uvedené výzvy je nejlepší příležitostí k růstu a souvisí s přilákáním nejlepších talentů.

Rizika zpomalení růstu

Lídři se domnívají, že nedostatečná angažovanost při řešení těchto výzev by mohla vážně ovlivnit růstové příležitosti jejich organizací, zejména proto, že zmocněné zúčastněné strany jsou připraveny odměnit ty, kteří budou hlavní oporou při řešení problémů, a potrestat ty, kteří tak neučiní. Například kybernetická bezpečnost je významné obecně uznávané riziko, které má závažné dopady na kontinuitu podnikání. Organizační architektury vytvořené s cílem být odolnější z hlediska bezpečnosti, soukromí a dalších rozhodujících rizik významně zvyšují důvěru zúčastněných stran. Zpráva tvrdí, že na důvěru může mít vliv i několik dalších rizik zpomalení růstu, jako je odliv zákazníků nebo ztráta prodeje, rozptylování od základního podnikání a etiky umělé inteligence (AI).

Vnější rizika

Mezi hlavní globální výzvy, které mohou způsobovat vnější rizika a jichž se vůdci nejvíce obávají, patří změna klimatu, nerovnost v příjmech a geopolitická nestabilita. Na vrcholu jejich agendy je konkrétně boj proti změně klimatu a sociální nespravedlnosti. Dobrou zprávou však je, že většina investorů je pro dlouhodobé investice s cílem vzdorovat těmto výzvám, i když jejich krátkodobá výkonnost klesá.

Cesta vpřed

Důvěra je čím dál tím důležitější měnou, za kterou se platí významná tržní prémie. V minulosti generální ředitelé delegovali odpovědnosti spojené s řízením rizik na vedoucí pracovníky, kteří se zaměřovali na prevenci v oblastech, jako je řízení ve sféře dodržování předpisů, předcházení podvodům a zajišťování kvality. I když jsou tyto záležitosti stále důležité, přední generální ředitelé rozšířili svůj seznam o další rizika: pomáhají svým společnostem podstupovat rizika, která jsou nezbytná pro splnění celkových strategických cílů a zvyšují důvěru zúčastněných stran. Namísto toho, aby se s rizikem zacházelo jako s ochranným štítem, který chrání před negativními dopady, se dále generální ředitelé aktivně snaží podstupovat rizika, která umožňují inovace, rychlost a vytváření nových hodnot.

Imperativní studie generálních ředitelů rovněž poukazuje na posun směrem k vytváření dlouhodobých hodnot a odklon od krátkodobých finančních zpráv. To koresponduje s nedávným závazkem 181 amerických generálních ředitelů vést své společnosti ve prospěch všech zúčastněných stran, včetně jejich zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů, společenství a samozřejmě akcionářů.

Úvahy o zavedení Trust by Design

  1. Uvažovali jste o sladění svého předmětu podnikání a strategie s cílem řešit hlavní výzvy, které v této studii identifikovali generální ředitelé, jmenovitě kybernetickou bezpečnost, ztráty pracovních míst vyvolané technologiemi, etiku umělé inteligence (AI), nerovnost příjmů a změnu klimatu?
  2. Bere vaše společnost v úvahu skrytá rizika, rizika zpomalení růstu a vnější rizika při vývoji svého strategického plánu? Jak často testujete odolnost své strategie?
  3. Je vaše riziková funkce nedílnou součástí strategického plánování a rozhodovacího procesu vaší organizace? Do jaké míry využíváte rizika, abyste mohli těžit z narušení?
  4. Jak efektivně využíváte zpravodajství o rizicích ke shromažďování předpovědí, přijímání lepších rozhodnutí a zvyšování vnitřní a vnější agility?
  5. Jak při návrhu své strategie, procesů a systémů zajišťujete důvěryhodnost? Zahrnují vaše klíčové ukazatele výkonnosti a mechanismy odměňování na exekutivní úrovni parametry související s „důvěrou“? 

Shrnutí

Riziková funkce se již netýká iniciativ zaměřených na prevenci ztrát nebo zastavení iniciativ předtím, než se stane chyba. Nový přístup týmů EY k managementu rizik, Trust by Design, je proaktivní a úmyslný přístup, který nabízí pohled na nejistá rizika, rizika zpomalení růstu a vnější rizika. To má potenciál přispět k větší důvěře zúčastněných stran a jejímu budování.

O tomto článku

Související témata Řízení rizik Consulting
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)